Excel
Kursa nosaukums Agrofizika
Kursa kods Fizi2036
Zinātnes nozare Fizika un astronomija
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 64
Lekciju stundu skaits 32
Laboratorijas darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 16/02/2011
Atbildīgā struktūrvienība Fizikas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. phys., asoc. prof. Uldis Gross
Dr. sc. ing., doc. Ilze Pelēce
Dr. agr., asoc. prof. (Emeritus) Andris Bērziņš

Kursa anotācija
Kurss sastāv no trīs daļām. Fizika dod izpratni par bioloģisku objektu eksistencei nepieciešamajiem nosacījumiem: ūdeni, siltumu, gāzu apmaiņu un gaismu. Meteoroloģija dod zināšanas par atmosfērā notiekošajiem fizikālajiem procesiem, kuri nosaka laikapstākļus un augšanas apstākļus. Radiobioloģija skaidro jonizējošā starojuma iedarbības uz dzīviem organismiem fizikālos pamatus, starojuma dozu mērvienības, pielietošanu un drošības noteikumus darbam ar radioaktīvām vielām. Agrofizikas kursu apgūst lekcijās, laboratorijas darbos un studējot patstāvīgi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs: zināšanas par agrofizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai; prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus; kompetences izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi.
Kursa plāns
1 Ievads. Mehānikas pamati.
2 Virsmas spraigums, kapilārās parādības.
3 Šķidrumu un gāzu plūsmas.
4 Temperatūra un siltumapmaiņa.
5 Difūzija un osmoze.
6 Elektriskās un magnētiskās parādības.
7 Gaisma, tās likumsakarības.
8 Kopsavilkums par gaismas bioloģisko nozīmi.
9 Agrometeoroloģijas priekšmets, tā uzdevumi.
10 Saules radiācija,tās intensitāte.
11 Augsnes, gaisa un ūdens baseinu temperatūras režīmi.
12 Kopsavilkums par laikapstākļiem un klimatu.
13 Radiobioloģijas fizikālie pamati.
14 rodukcijas aizsardzība pret radiaktīvām vielām.
15 Darba drošība strādājot ar jonizējošā starojuma avotiem. 16 Kopsavilkums par jonizējošā starojuma pielietošanas iespējām.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Zināšanu kontrole: 1/Teorijas kontroldarbi Fizikā- 2; Meteoroloģijā- 1, Radiobioloģijā- 1; 2/ Laboratorijas darbu aizstāvēšana Fizikā- 4; Meteoroloģijā- 5, Radiobioloģijā- 5. 3/ Eksāmens. Katru pārbaudi vērtē ar 0-10 punktiem. Lai kārtotu eksāmenu jāsavāc 50% punktu
Pamatliteratūra
1. Grabovskis R., Fizika, Rīga: Zvaigzne, 1983. 644 lpp.
2. Iljins U., Pandalons V. Meteoroloģija I,II,III. Jelgava: LLU,1999-2001., 111 lpp.
3. Zirnītis A. Meteoroloģija. Rīga: Zvaigzne, 1968. 365 lpp. 4. Millers A., Rūse I. Vispārīgā radiobioloģija un praktiskā radioekoloģija. Rīga, Zvaigzne, 1995. 313 lpp.
Papildliteratūra
1. Giancoli D. C. Physics Principles with Applications Sixth Edition . New Jersey: Pearson Education Inc, 2005. 946p.
2. Čirkovs J. Lauksaimniecības meteoroloģijas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1978, 186.lpp. 3. Dehtjars J. u.c. Radiācijas drošības rokasgrāmata speciālistiem. Rīga, 2004. 97 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Žurnāls "Terra" Rīga: Latvijas universitāte ISSN 977-1407-7191
Piezīmes
Obligātais kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Lauksaimniecība”.