Excel
Kursa nosaukums Fizika II
Kursa kods Fizi2022
Zinātnes nozare Fizika un astronomija
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 56
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 20/02/2013
Atbildīgā struktūrvienība Fizikas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. phys., doc. Jānis Kļaviņš
Dr. phys., viesdoc. Antons Gajevskis

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
Fizi2033 [GFIZ2033] Fizika II
Kursa anotācija
Fizikas kursu apgūst lekcijās, praktiskajos darbos un studējot patstāvīgi. Balstoties uz fizikas pamatzināšanām, aplūko pamatlikumus, kuri ir visu inženierzinātņu un dabas problēmu izpratnes pamatā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai;
• prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus; • kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi.
Kursa plāns
1 Magnetostatika. Magnētiskais lauks vakuumā
2 Bio - Savāra - Laplasa likums. Pilnās strāvas likums
3 Ostrogradska - Gausa teorēma
4 Elektromagnētiskā indukcija
5 Maksvela elektromagnētiskās teorijas pamati
6 Vielu magnētiskās īpašības
7 Svārstības, harmoniskas svārstības
8 Brīvas un uzspiestas svārstības, rezonanse
9 Viļņu interference un difrakcija.
10 Elektromagnētiskās svārstības un viļņi
11 Viļņu optika, interference, difrakcija un polarizācija
12 Siltuma starojums, kvantu hipotēze
13 Kvantu mehānikas elementi
14 Cietvielu uzbūve, zonu teorijas elementi
15 Atomfizikas elementi, lāzeri 16 Kodolfizikas elementi
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Eksāmens, lai tiktu pie eksāmena, jāsavāc vismaz 50% no maksimāli iespējamā punktu skaita summējot vērtējumu semestra laikā. Zināšanu kontrole: 1/Teorijas kontroldarbi- 2 ; 2/Praktisko darbi kontroldarbi - 2; 3/Laboratorijas darbu aizstāvēšana - 9.Katru pārbaudi vērtē ar 0 -10 punktiem.
Pamatliteratūra
1. Fizika. Valtera A. red., Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp. 2. http://estudijas.llu.lv
Papildliteratūra
1. Tipler P.A., Mosca G. Physics for Scientists and engineers. 6th edition. New York, NY: W.H. Freeman, 2008. 1412 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Terra. Rīga: Latvijas universitāte ISSN 977-1407-7191
Piezīmes
Obl.: kurss iekļauts TF Lauksaimniecības inženierzinātnes akadēmiskās un profesionālās izglītības "Mašīnu projektēšana un ražošana" studiju programmās pilna un nepilna laika studijās.