Excel
Kursa nosaukums Fizika
Kursa kods Fizi2009
Zinātnes nozare Fizika un astronomija
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 20/02/2013
Atbildīgā struktūrvienība Fizikas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. phys., doc. Zanda Gavare

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Fizikas kursu apgūst lekcijās, praktiskajos darbos, laboratorijas darbos un studējot patstāvīgi. Balstoties uz fizikas pamatzināšanām, aplūko pamatlikumus, kuri ir visu inženierzinātņu un dabas problēmu izpratnes pamatā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai;
• prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus; • kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi.
Kursa plāns
1 Ievads. Mehānikas pamati.
2 Kinemātika.
3 Dinamika.
4 Rotācijas dinamika un šķidrumu mehānika.
5 Kopsavilkums (Mehānika).
6 Mehāniskās svārstības un viļņi.
7 Molekulārfizika.
8 Pārneses parādības.
9 Termodinamika.
10 Kopsavilkums (Mehāniskās svārstības un Termodinamika).
11 Elektrostatika. Līdzstrāva. Magnētisms.
12 Elektromagnētiskās svārstības.
13 Elektromagnētiskie viļņi un interference.
14 Difrakcija, polarizācija, absorbcija.
15 Optiskās ierīces un starojuma kvantu daba. 16 Kopsavilkums (Elektromagnētisms un optika).
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nokārtots eksāmens. Lai kārtotu eksāmenu jābūt vērtējumam visos zināšanu kontroles veidos un jāsavāc vismaz 50% punktu no maksimāli iespējamā punktu skaita (Zināšanu kontroles veidi: 1/Teorijas kolokviji- 3; 2/Praktisko darbi kontroldarbi - 3; 3/ Laboratorijas darbu aizstāvēšana - 8). Katru pārbaudi vērtē ar 0-10 punktiem.
Pamatliteratūra
1. Fizika, Valtera red., Rīga: Zvaigzne, 1992, 733 lpp. 2. Jansone M., Kalnača A. u.c. Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. Rīga: RTU, 2000. 247 lpp.
Papildliteratūra
1. Tipler P.A., Mosca G. Physics for Scientists and Enginiers. 6th edition. New York, NY: W.H. Freeman and Company, 2008, 1172 p. 2. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Terra. Rīga: Latvijas Universitāte ISSN 977-1407-7191
Piezīmes
Obligātais kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība" pilna laika studijās un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Būvniecība”.