Excel
Kursa nosaukums Zinātnes filozofija
Kursa kods Filz5003
Zinātnes nozare Filozofija, ētika un reliģija
Zinātnes apakšnozare Zinātnes filozofija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 24
Lekciju stundu skaits 12
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Kursa apstiprinājuma datums 01/12/2015
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. phil., asoc. prof. Gunārs Brāzma
Dr. phil., viesdoc. Leonards Leikums

Kursa anotācija
Kursa mērķis ir padziļināt maģistrantu izpratni par zinātni, tās mērķiem un metodēm. Studenti iegūst zināšanas par zinātnes vēsturisko attīstību plašākā kultūras kontekstā, kā arī iepazīstas ar dažādu zinātnes nozaru aktuālām filozofiskajām problēmām. Kurss akcentē zinātnes un tehnoloģijas attīstības ētiskos aspektus. Papildus lekcijām kurss ietver filozofisku tekstu studijas, diskusijas semināros un studentu referātu prezentācijas.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas: par zinātnes vēsturi, zinātnes mērķiem un metodēm, dažādu zinātnes nozaru filozofiskajām problēmām, zinātnes un tehnoloģijas ētiskajiem aspektiem.
• Pasmes: formulēt filozofiskās un ētiskās problēmas, kas saistītas ar zinātnes un tehnoloģijas attīstību, diskutēt par tām, izstrādāt un prezentēt zinātnisku referātu. • Kompetence: apgūtās zināšanas un prasmes attīsta starpdisciplināru pieeju zinātnei, kā arī kritisko domāšanu, ko var pielietot turpmākajā izglītībā un profesionālajā karjerā.
Kursa plāns
1 Zinātnes un filozofijas saistība. Filozofijas metodes. Kritiskā domāšana.
2 Fundamentālā un lietišķā zinātne kā vērtība.
3 Ētiskās problēmas, kas saistības ar zinātnes un tehnoloģijas attīstību. Zinātnieka personība.
4 Vides ētikas nostādnes un problēmas.
5 Sengrieķu filozofija, tās ietekme uz tālāko filozofijas un zinātnes attīstību.
6 XVI-XVII gs. zinātnes revolūcija.
7 Determinisms, indeterminisms un izvēles brīvības problēma.
8 Apziņas filozofija, tās virzieni un problēmas.
9 Mākslīgā intelekta filozofiskās problēmas.
10 Dzīvības zinātņu filozofiskās problēmas.
11 Zinātnes ontoloģija. Cēlonība. Redukcionisma problēma.
12 Zinātnes epistemoloģija. Empīrisms un racionālisms. Indukcija un dedukcija.
13 K. Popera zinātnes attīstības koncepcija. Zinātne un pseidozinātne.
14 T. Kūna zinātnes attīstības koncepcija.
15 Zinātnes mērķi. Zināšanas un patiesība. Relatīvisma problēma zinātnes filozofijā. 16 Zinātnes klasifikācija. Sociālās izziņas specifika.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt iesniegtiem visiem patstāvīgajiem darbiem. Gala novērtējumu veido: rakstisks eksāmens - 35%, referāts un tā prezentācija - 35%, patstāvīgie darbi - 15%, aktivitāte nodarbībās - 15%.
Pamatliteratūra
1. Zinātnes filozofija. Aut.: G.Brāzma, I.Leikuma, L.Leikums, K.Lūsis , G.Moskvins. Jelgava: LLU, 2011. 174 lpp.
2. Praktiskā filosofija. Aut.: E.Apsīte, G.Brāzma, E.Caune, I.Leikuma, L.Leikums, K.Lūsis, S.Poča, J.Vuguls. Jelgava: LLU, 2008. 549 lpp.
3. Apsalons E. Valodas lietojuma loģika. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 424 lpp. 4. Ievads pētniecībā. Sast. K.Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
Papildliteratūra
1. Bowell Tr., Kemp G. Critical Thinking. A Concise Guide. 3rd Edition. London & NewYork: Routledge, 2010. 294 p.
2. The Routledge Companion to Philosophy of Science. Ed. by St.Psillos and M.Curd. Routledge, 2008. 619 p. 3. Vedins I. Zinātne un patiesība. Rīga: Avots, 2008. 702 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Rīgas Laiks. ISSN 1407-1622
2. Zvaigžņotā Debess. ISSN 0135-129X 3. Ilustrētā Zinātne. ISSN 0903-5583.
Piezīmes
Obligāts kurss VBF, MF, ITF, TF (izņemot studiju programmu "Pedagoģija") maģistra studiju programmām un ESAF Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas maģistra studiju programmai.