Excel
Kursa nosaukums Biznesa ētika un filosofija
Kursa kods Filz1027
Zinātnes nozare Filozofija, ētika un reliģija
Zinātnes apakšnozare Sociālā filozofija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 03/06/2014
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. sc. soc., lekt. Silva Barševska
Mg. psych., vieslekt. Ināra Leikuma

Aizstātais(-ie) kurss(-i)
Filz1026 [GFIL1026] Filozofija, ētika, estētika
Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas mūsdienu aktuālajās filosofijas problēmās un biznesa ētikā, attīsta filosofisko un ētisko problēmu analīzes prasmes un diskusiju kultūru. Papildus lekcijām kurss ietver diskusijas, seminārus un patstāvīgā darba prezentāciju.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas - filosofijā, ētikā, un mūsdienu galvenajās filosofijas problēmās.
• Prasmes: filosofisko un ētisko tekstu analizēšanas, salīdzināšanas un interpretēšanas prasmes. Ētisku spriedumu veidošanas prasme. Patstāvīgo darbu sagatavošanas un prezentēšanas prasmes. • Kompetence: filosofisko un ētisko ideju vērtēšanas kompetence mūsdienu aktualitāšu un apgūstamās specialitātes kontekstā.
Kursa plāns
1 Filosofija, tās būtība un attīstība.
2 Filozofijas loma mūsdienu sabiedrībā. Pasaules uzskats.
3 Filozofija kā gudrības mīlestība. Zināšanas. Gudrība.Intelekts.
4 Izziņas problēmas. Empīrisms. Racionālisms.
5 Dabas filozofiskā izpratne.Cilvēks un vide.
6 Cilvēka problēma filozofijā.
7 Sabiedrības filozofiskā izpratne.Biznesa jēdziens.
8 Globālo problēmu atspoguļojums mūsdienu filosofijā.
9 Ētika un tās funkcijas ssabiedrībā.Biznesa ētika.
10 Vērtības un vērtīborientācija globalizācijas apstākļos.
11 Ētiskās vērtības un to izpausme tūrisma jomā.
12 Nauda un morāle.
13 Taisnīgums un vienlīdzība.Korumpētība.
14 Diskriminācija un tolerance.Ētika darba tirgū.
15 Patiesība un meli reklāmā, tās ētiskie apstākļi. 16 Darba vides ētika un kultūra.Pasaules tūrisma ētikas kodekss.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
75% nodarbību apmeklējums, patstāvīgais darbs un uzstāšanās 75% semināru, 1 kontroldarbs semestra laikā, ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 252 lpp.
2. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 656 lpp.
3. Rogenbuka I. Uzņēmējdarbības ētika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 95 lpp. 4. Boazs D. Pasaules filosofiskā doma labklājības formulas meklējumos. Rīga: Turība, 2006. 317 lpp.
Papildliteratūra
1. Čangs H. 23 lietas, ko mums nestāsta par kapitālismu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 303 lpp.
2. Fosters D. Lietišķā etiķete Eiropā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 400 lpp. 3. Rubenis A. Ētika XX gs. Praktiskā ētika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. 222 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Rīgas Laiks.- SIA "Rīgas laiks". 2012.- . ISSN 1407-1622
Piezīmes
Studiju kurss paredzēts PTF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība " pilna un nepilna laika studijās.