Excel
Kursa nosaukums Filozofija, ētika, estētika
Kursa kods Filz1018
Zinātnes nozare Filozofija, ētika un reliģija
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 22/03/2011
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. psych., vieslekt. Ināra Leikuma
Dr. phil., viesdoc. Juris Vuguls
Dr. phil., viesdoc. Leonards Leikums

Kursa anotācija
Studenti apgūst filozofisko ideju vēsturi, ētiskās domas attīstību, koncepcijas par ētiskām un estētiskām vērtībām. Kursa ietvaros tiek analizēt nozīmīgas ētikas un estētikas problēmas mūsdienās. Papildus lekcijām, kurss ietver diskusijas semināros, darbu grupās, patstāvīgo darbu prezentāciju.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas: Studiju kurss sniedz padziļinātu izpratni par ētikas, estētikas un filozofijas galvenajiem attīstības posmiem, idejām un paradigmām. un koncepcijām. Vispārfilozofiskas zināšanas par cilvēku, viņa stāvokli pasaulē un vērtību koncepcijām.
Prasmes: Kursā ietvertais materiāls un pieejas nodrošina prasmes aplūkot problēmas to kopveselumā, attīsta kritisko domāšanu un spēju veidot patstāvīgus pamatotus spriedumus, klausīšanās, dialoga un komunikācijas prasmes. Kompetences - spēja veidot pasaules uzskatu, vērtēt indivīda un sabiedrības attiecības mūsdienu aktualitāšu un apgūstamās specialitātes kontekstā.
Kursa plāns
1 Filozofija- tās priekšmets, struktūra, funkcijas.
2 Filozofija Senajā Indijā, Ķīnā.
3 Antīkā filozofija.
4 Viduslaiku filozofija. Renesanses laika filozofija
5 Empīrisms un racionālisms 17. gs. Eiropā. 18. gs. apgaismības filozofija
6 Vācu klasiskā filozofija. Marksisma filozofija.
7 Dzīves filozofija, eksistenciālisms.
8 Feministiskā filozofija. Postmodernisms.
9 Ētika un estētika kā praktiskā filozofija. Ētiskā orientācija.
10 Ētiskās vērtības.
11 Estētiskās vērtības.
12 Ētiskās un estētiskās domas attīstība.
13 Ķermeņa ētika un estētika.
14 Savstarpējo attiecību ētiskie un estētiskie aspekti.
15 Darba un jaunrades ētika un estētika. Ekoloģiskā ētika. 16 Morālā regulācija. Morāle un māksla ekonomikā, ideoloģijā un politikā. Tikumiskā un estētiskā audzināšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Akumulējošu vērtējumu 10 baļļu sistēmā sastāda: darbs semināros - 30%, referāts - 30%, lekciju apmeklējums - 10%, eksāmens - 30%. Automātisko novērtējumu iespējams iegūt gadījumā, ja visos kritērijos līdz eksāmenam iegūtā atzīme ir 7 (labi) un augstāka.
Pamatliteratūra
1. Kūle M. Kūlis R. Filozofija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 656 lpp.
2. Praktiskā filosofija. Jelgava: LLU, 2008. 549 lpp.
3. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. Rīga: Zvaigne, 1995. 252 lpp. 4. Celma J. Estētika: estētisko ideju vēsture Eiropā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 90 lpp.
Papildliteratūra
1. Filozofijas atlants: attēli un fakti. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 251 lpp.
2. Delēzs Ž, Gvatari F. Kas ir filosofija? Rīga: J.Rozes apg.,2010. 256 lpp. 3. Megi B. Filozofijas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 240 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Rīgas Laiks. Rīga : Rīgas Laiks. ISSN 1407-1622
2. Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Российская академия наук. Институт философии. Москва : Наука, 1947 -. ISSN 0042-8744. 3. Kentaurs XXI : kulturoloģisks žurnāls. Rīga : Minerva, 1992-. ISSN 1019-5351.
Piezīmes
Obligāts studiju kurss TF pilna un nepilna laika profesionālajai bakalaura studiju programmai "Mājas vide un informātika izglītībā" un "Mājas vide un vizuālā māksla" pilna un nepilna laika studijās.
Obligāts studiju kurss TF1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas "Profesionālās izglītības skolotājs" nepilna laika studijās. Obligāts studiju kurss Lauksaimniecības fakultātes pilna un nepilna laika studijās.