Excel
Kursa nosaukums Vispārīgā elektrotehnika
Kursa kods ETeh4036
Zinātnes nozare Elektrotehnika (nav zn)
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 8
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 18/02/2015
Atbildīgā struktūrvienība Enerģētikas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. sc. ing., lekt. Imants Plūme

Kursa anotācija
Kursā tiek apgūti jēdzieni par elektrisko un magnētisko lauku, aplūkotas līdzstrāvas un maiņstrāvas elektrisko ķēžu inženieranalīzes metodes. Kursātiek aplūkots dažādu elektroierīču darbības princips, to darba parametru mērīšana un praktiskais pielietojums tautsaimniecībā. Laboratorijas darbi ietver dažādu elektrisko ierīču, piemēram, gaismekļu, elektromotoru un transformatoru, pieslēgšanu elektroapgādes avotam, mērījumu veikšanu, regulēšanu un darbības pārbaudi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas: studenti iemācās pamata zināšanas elektrotehnikā, apgūst vispārīgos elektrisko un magnētisko lauku raksturlielumus un elektrisko ķēžu inženieranalīzes metodes.
• Studenti iegūst prasmes veikt līdzstrāvas un maiņstrāvas ķēžu aprēķinus un praktiski veikt vienfāžu un trīsfāžu elektrisko maiņstrāvas ķēžu slēgumus un mērījumus. • Studenti iegūst kompetence elektrisko ķēžu elementu izvēlē un dažādu elektroierīču, tostarp elektromotoru, transformatoru, apgaismošanas ierīču, un aizsardzības ierīču, praktiski lietojamu slēgumu izveidošanā.
Kursa plāns
1 Pamatjēdzieni par līdzstrāvas ķēdēm,Oma likums, ķēžu darba režīmi, strāvas darbs un jauda.
2 Līdzstrāvas ķēžu aprēķina metodes, Kirhofa likumi.
3 Elektriskās strāvas siltumdarbība, kūstošie drošinātāji, vadu šķērsgriezuma aprēķins.
4 Sazarotu ķēžu aprēķins ar kontūru strāvu. mezglu spriegumu un superpozīcijas metodēm.
5 Sinusoidālas maiņstrāvas iegūšana, sinusoidālie lielumi, to efektīvās vērtības un attēlošanas paņēmieni
6 Elektriskās ķēdes nelineārie elementi, to pielietojums.
7 Magnētisko lauka pamatlielumi, pilnās strāvas likums, magnētisko ķēžu aprēķins.
8 Sinusoidālas maiņstrāvas vienfāzu ķēdes ar virknē slēgtiem R, L, C elementiem, ķēžu aprēķins.
9 Maiņstrāvas ķēdes ar paralēli slēgtiem R, L, C elementiem, strāvu rezonanse, jaudas koeficienta uzlabošana.
10 Sazarotu maiņstrāvas ķēžu aprēķināšana, pielietojot grafisko un analītisko metodi.
11 Trīsfāzu strāvas ķēdes, trīsfāzu patērētāju zvaigznes un trijstūra slēgums.
12 Transformatora uzbūve, darbības princips, jaudas zudumi un lietderības koeficients.
13 Asinhrono un sinhrono motoru darbības princips, uzbūve, jaudas lietderības koeficents.
14 Elektropiedziņas mašīnu tipi, palaišana, ātruma regulēšana un pielietojums.
15 Elektriskais jaudas koeficients elektriskās ķēdes posmam, tā uzlabošana, shēmas izstrāde un aprēķins. 16 Apgaismošanas ierīču, sildierīču un elektrodzinēju aizsardzības elementu aprēķins.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaitīti kontroldarbi (25 punkti), aizstāvēti patstāvīgie darbi (20 punkti), izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi (40 punkti, apmeklētas nodarbības (10 punkti); Kopējais maksimālais punktu skaits - 100; 10 punkti atbilst 1 ballei. Ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Zolbergs J. Vispārīgā elektrotehnika. Rīga: Zvaigzne, 1974. 541 lpp.
2. Lagzdiņš Ģ.E. Pamatkurss elektrotehnikā. Rīga:Jumava, 2004. 217 lpp.
3. Elektrotehniskas teorētiskie pamati. J.Briedis, I.Dūmiņš, U.Lasis, U.Ratnieks, K.Tabaks. Rīga: Zvaigzne, 1999. 4. Baltiņš A., Kanbergs A., Miesniece S. Zemsprieguma elektriskie aparāti. Rīga: Jumava, 2003. 331 lpp.
Papildliteratūra
1. Galiņš A. Elektrozinību teorētiskie pamati. Jelgava: LLU, 2008. 120 lpp.
2. Klegeris I.Ž. Lietišķā elektrotehnika: studiju materiāli. Jelgava: LLU, 2008. 78 lpp. 3. Vispārīgā elektrotehnika. Metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem elektrotehnikā. LLU,1977. 40 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Žurnāls, "Enerģija un Pasaule": E & P. Rīga: Briga Plus. ISSN 1407-5911. Pieejams: http://www.eunp.lza.lv
2. Žurnāls "Радио" ISSN-0033-765X. Pieejams: ftp://ftp.radio.ru/pub/ 3. Žurnāls "Journal of International Council on Electrical Engineering". ISSN 2234-8972. Izd. Taylor & Francis. Pieejams:: http://www.tandfonline.com/loi/tjee20#.VRF8rfyUc24
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts LIF pilna laika profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Būvniecība"; nepilna laika 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvniecība" un 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvniecība" obligātajā daļā.