Excel
Kursa nosaukums Vadības grāmatvedība
Kursa kods Ekon6049
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Grāmatvedības un uzskaites teorija
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 36
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Kursa apstiprinājuma datums 09/01/2018
Atbildīgā struktūrvienība Finanšu un grāmatvedības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. oec., vieslekt. Laila Kelmere

Priekšzināšanas
Ekon5082, Finanšu grāmatvedība I
Ekon5090, Mikroekonomikas analīze
Ekon6015, Finanšu grāmatvedība II
Kursa anotācija
Studenti apgūst izmaksu analīzes un klasifikācijas metodes, izmaksu plānošanas un kontroles metodes, produkta vai pakalpojuma pašizmaksas kalkulāciju metodes, kā arī gūst teorētiskās zināšanas dažādu ar izmaksām saistītu risku novērtēšanai, lai pieņemtu kvalitatīvus lēmumus efektīvai uzņēmējdarbības vadīšanai.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas – par vadības grāmatvedības teoriju, vadības grāmatvedības metožu praktisko pielietojamību uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanā un vadīšanā, uzņēmuma darbības virzienu un resursu plānošanu, dažādu budžetu plānošanu, izstrādi, budžeta izpildes rezultātu novērtēšanu, izmaksu kontroli un regulēšanu, vispārējo izmaksu sadalīšanas sistēmu ierobežojumiem, vispārējo izmaksu sadalīšanas metodi, kas balstīta uz izmaksu radošo cēloņu analīzi.
• Prasmes – pielietot normatīvo aktu prasībām atbilstošu praktisku pieeju izmaksu klasifikācijā, izprotot cēloņus, kas rada izmaksas, izmaksu novērtēšanā, uzskaitē, plānošanā, vadīšanā un kontrolē, kā arī pieņemt pareizus lēmumus uzņēmējdarbības ilgtspējīgai attīstībai. • Kompetence – pielietot iegūtās zināšanas ražošanas, pakalpojumu sniegšanas, realizācijas procesu uzskaites un efektīvas darbības izvērtēšanai un nodrošināšanai uzņēmumā, izmaksu kalkulēšanai, analīzei un kontrolei, lēmumu pieņemšanai atbilstoši ekonomiskajām izmaiņām.
Kursa plāns
1 Izmaksu uzskaites uzdevumi un mērķi. Izmaksu klasifikācija pašizmaksas kalkulācijai
2 Izmaksu uzskaite pa izmaksu vietām. Izmaksu nesēju vienības pašizmaksas aprēķini (pilnā pašizmaksa)
3 Izmaksu sadalīšana pastāvīgajās un mainīgajās. 1.kontroldarbs
4 Procesa pašizmaksas kalkulācija.Saistīto produktu pašizmaksas kalkulācija
5 Izmaksu analīzes metodes. Izmaksu analīzes metodes un to vadība pa finanšu atbildības centriem
6 Pašizmaksas analīzes galvenās metodes
7 Seguma punkts un tā analīzes metodes (lēmumu pieņemšanai).Optimālā produktu ražošanas un pārdošanas apjoma un struktūra
8 Budžets. Budžeta plānošanas process
9 Budžeta kontrole un noviržu analīze. Naudas plūsmas kontrole un analīze
10 Peļņu ietekmējošo faktoru noteikšana. 2.kontroldarbs
11 Studentu referātu aizstāvēšana, recenzijas un diskusija
12 Lēmumi un to pieņemšanas vide
13 Lēmumu pieņemšanas process. Lēmumi par īpašām īslaicīga rakstura problēmām
14 Ierobežojošu faktoru uzspiesti lēmumi.Lēmumu pieņemšana riska un nenoteiktības apstākļos
15 Studentu referātu aizstāvēšana, recenzijas un diskusija 16 Eksāmens
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Gala novērtējums ir vidējais vērtējums ballēs, ko veido sekmīgi iegūtie vērtējumi ballēs par: 2 kontroldarbiem (katrs no tiem veido 15 % no gala vērtējuma), pastāvīgo darbu – sagatavota un prezentēta referāta, kā arī recenzijas sagatavošana par cita studenta referātu (veido 20 % no gala vērtējuma) un eksāmena – rakstiskais eksāmens, sastāv no testa, atklātiem jautājumiem un uzdevumiem par kursā apskatītiem jautājumiem un risinātiem uzdevumiem (veido 50 % no gala vērtējuma). Neuzrakstīto kontroldarbu un eksāmena kārtošanas laiku saskaņo ar mācībspēku.
Pamatliteratūra
1. Alsiņa R., Marinska K., Bojarenko J. Vadības grāmatvedība: teorija un prakse. SIA KIF „Biznesa komplekss”, Rīga 2011, 239 lpp.
2. Leibus I., Pētersone I., Jesemčika A., Svarinska A., Grigorjeva R. Finanšu grāmatvedība. SIA “Lietišķās informācijas dienests”, Rīga 2016, 326 lpp.
3. Pelšs A. Vadības grāmatvedība. KIF Biznesa komplekss, Rīga 2001 (1. daļa – Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija; 2. daļa – Izmaksu analīze lēmumu pieņemšanai) 4. Vītola Ī., Soopa A. Vadības grāmatvedība. Jelgava, 2002., 225 lpp.
Papildliteratūra
1. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 22.10.2015.; stājas spēkā: 01.01.2016.: [Skatīts 25.01.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
2. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi: MK noteikumi Nr. 775. [tiešsaiste]. Pieņemts 22.12.2015.; stājas spēkā: 01.01.2016.: [Skatīts 25.01.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/278844-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likuma-piemerosa 3. Ludboržs A. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā. Lietišķas informācijas dienests, Rīga 2003, 282 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Žurnāls: Bilance ISSN 1407-5709
2. Žurnāls "iFINANSES". [tiešsaiste] [skatīts 25.01.2018.]. Pieejams: ifinanses.lv 3. Žurnāls "Prakstiskais likumdošanas ziņnesis plz.lv". [tiešsaiste] [skatīts 25.01.2018.]. Pieejams: www.plz.lv
Piezīmes
Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF maģistra studiju programmā "Ekonomika" specializācijas virzienā "Finanšu menedžments un grāmatvedība"