Excel
Kursa nosaukums Tūrisma ekonomika
Kursa kods Ekon5149
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 24
Lekciju stundu skaits 12
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Kursa apstiprinājuma datums 20/02/2018
Atbildīgā struktūrvienība Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., prof. Aija Eglīte

Priekšzināšanas
Ekon5089, Makroekonomikas analīze
Ekon5090, Mikroekonomikas analīze
Ekon5138, Teritoriju ilgtspējīga attīstība
Kursa anotācija
Studiju kurss sniedz zināšanas par tūrisma ekonomiku gan globālā, gan Latvijas tirgus kontekstā. Studiju kursā iekļauti tādi izpētes jautājumi kā – tūrisma loma un vieta ekonomikā, tā klasifikācija. Tūrisma ekonomika ir studiju kurss, kas balstās uz tūrisma mikroekonomikas un makroekonomikas jautājumiem. Kursa apguve ļauj atklāt tūrisma industrijas problemātiku, koncepcijas un attīstības perspektīvas.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas – padziļinātas zināšanas par tūrismu kā tautsaimniecības nozari, tās attīstību, tirgu un jaunākajiem izaicinājumiem.
Prasmes – pastāvīgi un radoši risināt ekonomiskas problēmas tūrisma nozarē, izmantojot starpdisciplināru pieeju. Kompetences - spēja patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas tūrisma ekonomikas problēmas, pamatot lēmumus, integrēt ekonomikas un citu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības metožu attīstībā, parādīt izpratni un morālo atbildību par tūrisma iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.
Kursa plāns
1 Tūrisma ekonomikas pamatjēdzieni un koncepcijas.
2 Tūrisma resursi.
3 Tūrisma makroekonomiskie aspekti.
4 Tūrisma mezo līmenis.
5 Tūrisma mikroekonomiskie aspekti.
6 Tūrisma produkts.
7 Tūrisma klasifikācija.
8 Sadarbības sistēmas tūrismā un to izpēte.
9 Tūrisma mārketings.
10 Tūrisma ekonomikas attīstības problēmas un perspektīvas.
11 Tūrisma ekonomiskā ietekme 12 Tūrisma sadarbības novērtējums
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izstrādāts un prezentējot aizstāvēts pastāvīgais darbs par tūrisma klasificēšanas sistēmām. Grupu darba veidā 1) izveidots jauns tūrisma produkts balstoties uz tūrisma resursiem; 2) novērtēta tūrisma sadarbības sistēma. Sekmīgi nokārtots pastāvīgais un grupu darbs semestra laikā dod iespēju kārtot rakstiski noslēdzošo ieskaiti ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Siliņēviča I. Tūrisma analīze.Rēzekne, 1999. 83 lpp Nav LLU FB ir LU, RTU.
2. Kaufmane D. Sadarbības sistēmas tūrismā: Zemgales reģiona piemērs: promocijas darbs ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskā grāda iegūšanai. Jelgava, 2011. 171 lpp. .
3. Tribe J. The Economics of Recreation, Leisure and Tourism. 5th edition. London; New York: Routledge, 20165. 460 p. 4. Экономика и организация туризма: международный туризм. Под редакцией И.А. Рябовой, Ю.В. Забаева, Е.Л. Драчёвой. Москва, 2016. 565 c. N
Papildliteratūra
1. Sullivan Ch. Leisure and Tourism Economics. 2016. 215 p.
2. Forands I. Viesnīcas menedžments. Rīga, 2011. 232 lpp. 3. Морозов М.А., Морозова Н.С., Карпова Г.А., Хорева Л.В. Экономика туризма. Учебник. Москва, 2014. 320 с.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Eiropas Ilgtspējīga tūrisma attīstības harta (2000) European Charter for Sustainable Tourism [tiešsaiste] [skatīts 06.03.2018.]. Pieejams: http://www.europarc.org/library/europarc-events-and-programmes/european-charter-for-sustainable-tourism/
2. Žurnāls Tourism Economics Published SAGE. ISSN (printed): 1354-8166. ISSN (electronic): 2044-0375. 3. Finanšu plānošana un aprēķini, biznesa plāna sastādīšana lauku tūrisma uzņēmumā. Rīga: Lauku ceļotājs. 35 lpp.
Piezīmes
Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskās maģistra studiju programmas “Ekonomika” specializācijas virzienam „Ilgtspējīga teritorijas attīstība un mārketings”.