Excel
Kursa nosaukums Starptautiskais mārketings un loģistika
Kursa kods Ekon5147
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Tirgzinība
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 08/01/2018
Atbildīgā struktūrvienība Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., prof. Gunta Grīnberga-Zālīte
Dr. oec., asoc. prof. Ingūna Gulbe

Priekšzināšanas
Ekon5137, Mārketinga pētījumi un tirgus prognozēšana
Kursa anotācija
Studiju kurss sniedz zināšanas par starptautiskā mārketinga attīstību un nozīmi globālajā ekonomikā. Maģistranti apgūst starptautiskā mārketinga teorijas pamatprincipus un prasmes mērķorientētai starptautisko tirgu apguves stratēģiju izstrādei kun īstenošanai. Studiju procesā maģistranti izpratīs pamatprincipus un apgūs specifiskus paņēmienus patērētāju vajadzību izzināšanai, veiksmīgai starptautiskas preču plūsmas organizēšanai, pārdošanas procesa nodrošināšanai, loģistikas izmaksu optimizācijai un ilgtspējīgas mārketinga stratēģijas izstrādei.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas - par starptautiskā mārketinga makro un mikro vides faktoriem; galvenajām starptautiskā mārketinga stratēģijām; produktu virzīšanas pamatprincipiem starptautiskajā tirgū.
• Prasmes – patstāvīgi pielietojot iegūtās zināšanas, veikt starptautiskā mērķtirgus analīzi un prast pielietot analīzes metodes, izdarīt secinājumus un pieņemt mārketinga lēmumus. • Kompetence – par starptautiskā mārketinga funkcijām un to īstenošanu praksē. Spēj demonstrēt zināšanas par mārketinga elementu kompleksa ilgtspējīgas stratēģijas principiem starptautiskajā tirgū.
Kursa plāns
1 Globalizācija un starptautiskās tirdzniecības attīstības tendences. Starptautiskā mārketinga informācijas avoti.
2 Starptautiskā tirgus segmentēšanas pazīmes: sociāli-ekonomiskās, kultūras, demogrāfiskās, ģeogrāfiskās, rīcības.
3 Globālā konkurence un konkurētspēja. Konkurences analīzes metodes makro, mezo, mikro līmeņos.
4 Pamatnosacījumi starptautiskās tirgvedības uzsākšanai. Korporatīvā, biznesa un funkcionālā līmeņu stratēģiju izstrāde.
5 Kultūratšķirību nozīme mārketinga stratēģijas izstrādē. Hofstēdes kultūras dimensiju izvērtējuma modelis.
6 Produkta starptautiskā piedāvājuma veidošana: adaptācija un standartizācija. Mārketinga mix elementu izstrāde.
7 Virzīšanas metožu izmantošanas īpatnības starptautiskajā mārketingā. Virzīšanas komplekss un zīmolvedība.
8 Starptautiskā mārketinga vadības sistēma: plānošana, organizēšana, koordinēšana, kontrole. Mārketinga ētika.
9 Loģistikas attīstības tendences. Integrētās starptautiskās loģistikas pieeja un loģistikas sistēmu transformācija.
10 Loģistikas starptautiskā vide, to ietekmējošie faktori. Loģistiku ietekmējošo faktoru vērtējums.
11 Pasūtījumu vadīšanas nozīme loģistikas procesu un plūsmu paātrināšanā
12 Transporta loma loģistikas procesu nodrošināšanā starptautiskajā tirdzniecībā. Pārvadātāju izvēle.
13 Optimālu starptautisku pārvadājumu maršrutu izveides pamatprincipi. Multi modālie mezgli.
14 Iesaiņojuma loma loģistikas procesos. Krājumu loma starptautiskajā mārketingā un loģistikā. Noliktavu loģistika
15 Sadales loģistika, tās pamatprincipi starptautiskajā tirgū. Servisa loma mārketinga loģistikas procesos. 16 Starptautisko loģistikas ķēžu dalībnieku mijiedarbība
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Zināšanu pārbaude tiek veikta ar 4 kontroldarbu palīdzību (2 par starptautiskā mārketinga tēmām, 2 par loģistikas tēmām), kas tiek novērtēti ar atzīmi un veido 40% no gala atzīmes. Starptautiskā mārketinga tēmu noslēgumā maģistrantiem, balstoties uz primāro un sekundāro datu izpēti par attiecīgās valsts mikro un makro vides faktoriem, jāizstrādā produkta X ilgtspējīga starptautiskā mārketinga stratēģija, kura atbilstoši iepriekš sastādītam grafikam jāprezentē semināra nodarbībās un jāiesniedz mācībspēkam rakstiskā formā, kas veido 30% no gala atzīmes. Loģistikas tēmu noslēgumā..... , kas veido 30% no gala atzīmes.
Pamatliteratūra
1. De Mooij, M. Global Marketing and Advertising. California: Sage Publications, 2013, pp. 416.
2. Hollensen, S. Global Marketing: a Decision-Oriented Approach. Harlow: Pearson, 2011, pp. 756.
3. Pierre A.David International Logistics: The Management of Internationale Trade, 5th Edition. Cicero Books, LLC, 2017, pp 745. 4. Christopher M. Logistics and supply chain management. Third Edition. London: Prentice-Hall International., 2005., 305 p
Papildliteratūra
1. Gillespie K., Hennessey H.D. Global Marketing. Routledge, 2015, pp. 598.
2. Dersky, H. International Management. Managing Across Borders and Cultures. Harlow: Pearson, 2014, pp. 407. 3. Geipele I. Stratēģiskie pārvaldības lēmumi: preces izplatīšana tirgū, marketinga loģistika. merčendaizings, Rīga : RTU , 2007. 180 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Journal of International Marketing. American Marketing Association. ISSN (printed): 1069-031X. ISSN (electronic): 1547-7215.
2. European Journal of Marketing. Emerald Insight. ISSN: 0309-0566. 3. Journal of Marketing Theory and Marketing Practice. Association of Marketing Theory and. Practice. US. ISSN: 1069-6679.
Piezīmes
Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskās maģistra studijas programmas "Ekonomika" specializācijas virzienā "Ilgtspējīga teritorijas attīstība un mārketings".