Excel
Kursa nosaukums Pētījumu dizains un metodes
Kursa kods Ekon5146
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Ekonomikas teorija
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 08/01/2018
Atbildīgā struktūrvienība Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., doc. Zane Vītoliņa
Dr. oec., asoc. prof. Dina Popluga
Dr. habil. oec., prof. (Emeritus) Vulfs Kozlinskis

Priekšzināšanas
Ekon5089, Makroekonomikas analīze
Ekon5140, Statistiskās un ekonometriskās metodes
Kursa anotācija
Maģistranti apgūst pētījuma dizaina veidošanas pamatetapus, zināšanas par zinātnes lomu mūsdienu sabiedrībā, iepazīstas ar vispārzinātniskām un sociālo zinātņu pētījumu metodēm. Kursa ietvaros uzmanība tiek pievērsta maģistra darba teorētiskā ietvara veidošanas pamatprincipiem un informācijas avotiem pētījumiem sociālajās zinātnēs, kā arī pētījumu rezultātu analīzei, kas kopumā veicina izpratni par to, kas ir kvalitatīvs maģistra darbs un kā tas ir izstrādājams.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas par pētījumu veidiem un pamatetapiem, par pētījumu metodēm, to veidiem un izvēles nosacījumiem pētījuma mērķu sasniegšanai, par informācijas avotiem, par pētījumu rezultātu analīzi, interpretāciju un publicēšanu.
• Prasmes: veidot pētījumu dizainu saskaņā ar pētījuma specifiku, izveidot pētījuma teorētisko daļu, izmantojot dažādus, saturiski kvalitatīvus un atbilstošus informācijas avotus, kritiski atlasīt un izvēlēties informācijas ieguves veidus un piemērotākās informācijas apstrādes metodes, izvērtēt zinātniskos rakstu kvalitāti un atbilstību pētījuma specifikai. • Kompetence: plānot un īstenot pētījumu, patstāvīgi iegūt, atlasīt, sistematizēt nepieciešamo informāciju, pielietot un adaptēt pētījumu metodes konkrētā pētījuma specifikai, interpretēt, noformēt un publicēt pētījuma pētījuma rezultātus, kā arī sniegt priekšlikumus.
Kursa plāns
1 Zinātnes būtība un klasifikācija.
2 Sistēmpieeja.
3 Zinātnes tiesiskā bāze un institucionālā infrastruktūra
4 Zinātnes ekonomiskie aspekti
5 Zinātne un augstskola
6 Zinātnisko pētījumu pamatetapi
7 Pētījumu veidu un metožu saistība
8 Pētījumu metožu klasifikācija
9 Vispārzinātniskās pētījumu metodes
10 Sociālo zinātņu pētījumu metodes
11 Modeļi. Modelēšana kā izziņas metode
12 Maģistra darba teorētiskā ietvara veidošanas pamatprincipi.
13 Informācijas avoti pētījumiem sociālajās zinātnēs 14 Pētījumu rezultātu publicēšanas struktūras un satura analīze
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kurss noslēdzas ar ieskaiti ar atzīmi, kuras akumulējošs vērtējums veidojas no semestra laikā sekmīgi nokārtotiem patstāvīgajiem darbiem, kontroldarba, kā arī maģistrantu aktivitātes nodarbību laikā:
maģistra darba dizaina prezentācija – 40 punkti; zinātniskā raksta struktūras un satura analīze – 20 punkti; kontroldarbs – 30 punkti; aktivitāte nodarbībās – 10 punkti. Maksimālais iegūstamo punktu skaits ir 100. Punktu skaitu pielīdzina 10 ballu skalas vērtējumam – 10 punkti veido ieskaites atzīmes 1 balli.
Pamatliteratūra
1. Creswell John W. Research Design: Qualitative and Quantitative and Mixed Methods Approaches, 2013, 342 p.
2. Mitchell, Mark. L. Research Design Explained - 5th ed. Belmont, CA : Wadsworth/Thomson Learning, c2004. xx, 570 lpp.
3. Bhattacherjee Anol. Social Science Research: Principles, Methods, and Practices, 2012, 159 p. [tiešsaiste] [skatīts 02.02.2018.] Pieejams: http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=oa_textbooks
4. Sekaran U. Research Methods for Business - John Wiley & Sons, Inc., 2009 p.468. 5. Zinātniskās darbības likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 14.04.2005. Stājas spēkā: 19.05.2005. [skatīts: 01.02.2018.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=107337
Papildliteratūra
1. Hakim C. Research Design : Successful Designs for Social and Economic Research. 2nd Edition. New York : Routledge, 2000. 256 lpp. ISBN: 0-415-22313-X
2. Wolf C., Joye D., Smith T.W., Fu Yang-chih. The Handbook of Survey Methodology. Croydon: Sage Publications Ltd, 2016. 716 . lpp. ISBN : 978-1-4462-8266-3
3. Willoughby D. An Essential Quide Guide to Business Statistics. UK : John Wiley $ Sons, 2015. 356 lpp. ISBN 978-1-118-71563-5
Periodika un citi informācijas avoti
1. Eurostat [tiešsaiste] [skatīts 02.02.2018.] Pieejams: http://ec.europa.eu/eurostat
2. LR Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapa. [tiešsaiste] [skatīts 02.02.2018.] Pieejams: http://www.csb.gov.lv/
3. Latvijas Zinātņu akadēmijas mājaslapa. [tiešsaiste] [skatīts 02.02.2018.] Pieejams: http://www.lza.lv/
Piezīmes
Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskās maģistra studiju programmas „Ekonomika” maģistrantiem.