Excel
Kursa nosaukums Starptautiskās finanses un norēķini
Kursa kods Ekon5145
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Finanses un kredīts
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 36
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Kursa apstiprinājuma datums 31/01/2017
Atbildīgā struktūrvienība Finanšu un grāmatvedības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., asoc. prof. Gunita Mazūre
Dr. oec., doc. Romēna Šulca

Priekšzināšanas
Ekon5041, Uzņēmējdarbības finanses I
Ekon5082, Finanšu grāmatvedība I
Ekon5089, Makroekonomikas analīze
Ekon6020, Uzņēmējdarbības finanses II
Ekon6040, Risku vadības process
Kursa anotācija
Starptautiskās finanses un norēķini sniedz detalizētu izpratni par valūtas kursu un maksājumu plūsmu ietekmi uz starptautisko tirdzniecību. Starptautisko maksājumu, maksājumu plūsmu, valūtas mijmaiņas darījumu un globālo finanšu tirgu analīze ir galvenie starptautisko finanšu kursa pamatelementi. Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas būtiskākajos starptautisko finanšu un norēķinu teorijas un praktiskajos aspektos, izprast Inkoterms noteikumu izmantošanu un praktisko pielietošanu starptautiskajos preču piegādes līgumos, kā arī veikt finanšu politikas un empīriskos pētījumus.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Padziļinātas zināšanas par starptautisko finanšu pamatnostādnēm, valūtas kursu, valūtas darījumiem starptautiskajā tirdzniecībā, finanšu instrumentu pielietošanu, norēķinu metodēm, starptautiskajiem tirdzniecības noteikumiem Incoterms un starptautisko maksājumu plūsmu teoriju. Prasmes analizēt valsts monetāro politiku un finanšu institūciju lomu starptautiskās valūtas politikas veidošanā. Izdarīt ekonomiski pamatotus secinājumus un izstrādāt priekšlikumus atbilstoši pētījuma problēmai. Argumentēti diskutēt par starptautisko finanšu aspektiem. Iegūtas padziļinātas un strukturētas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas un izpratne par starptautisko finanšu pamatnostādnēm un starptautiskajiem tirdzniecības noteikumiem (Inkoterms), valūtas kursu un to ietekmi uz starptautiskajiem tirdzniecības darījumiem, atvasināto finanšu instrumentu pielietošanu un starptautisko maksājumu plūsmu teoriju un praktisko pielietojumu ekonomikas un finanšu kontekstā.
Kursa plāns
1 Starptautiskā finanšu vide un ekonomiskās attiecības. ES finanšu pakalpojumu vienotais tirgus.
2 Starptautiskās monetārās sistēmas (SMS) attīstība, finanšu un valūtas elementi.
3 Valūtas sistēma un tās raksturojums.Valūtas tirgus fundamentālā un tehniskā analīze.
4 Valūtas kurss un valūtas kursu ietekmējošie faktori.Valūtas kursa prēmijas un diskonti.
5 Atvasināto finanšu instrumentu jeb valūtas derivātu pasaules tirgus. Hedžēšana. Seminārs.
6 Starptautiskās finanšu institūcijas, to darbība un funkcijas.
7 Starptautisko kredītu formas un kreditēšanas veidi. Importa un eksporta finansēšana.
8 Maksājumu bilance, tās veidošanas metodiskie pamati.Maksājumu bilances rādītāji un to ietekmējošie faktori.
9 Starptautiskā investīciju bilance, centrālās valdības parāds, tā struktūra un monitorings.
10 1. kd. Starptautiskā finanšu vide (kredīti), valūtu kursu aprēķini, MB aprēķini, starpt. finanšu institūcijas.
11 Referātu prezentācija un aizstāvēšana.
12 Valūtas kursa ietekme un klientu aizsargāšana no valūtas maiņas riska starptautiskos darījumos.
13 Norēķinu metodes un speciālie finansēšanas veidi starptautiskajos norēķinos.
14 Starptautiskie tirdzniecības noteikumi “Inkoterms”.
15 2. kd. Norēķinu metodes, speciālie finansēšanas veidi, Inkoterms. 16 Ziņojuma prezentēšana un aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Semestra laikā jābūt sekmīgi nokārtotiem: Starptautiskās finanses: 1.kontroldarbs - starptautiskā finanšu vide, valūtu kursu aprēķini, starptautiskās finanšu institūcijas, to mērķi, uzdevumi un darbība un starptautiskie kredīti, maksājumu bilances veidošanas principi un praktiskie aprēķini - 40 punkti. Referāts par studiju kursā apskatītu tēmu -25 punkti; Starptautiskie norēķini: 2.kontroldarbs - valūtas maiņas un valūtas risku pārvaldīšanas darījumi, norēķinu metodes starptautiskajā tirdzniecībā un speciālie finansēšanas veidi un to pielietošana praksē, starptautiskie tirdzniecības noteikumi Incoterms -25 punkti. Patstāvīgais darbs – ziņojums “Atvasināto finanšu instrumentu izmantošana valūtas riska samazināšanai, starptautisko norēķinu metožu pielietošana saistībā ar Incoterms izmantošanu” – 10 punkti.
Pamatliteratūra
1. Eiteman D.K, Stonehill A. I., Moffett M.H. Fundamentals of Multinational Finance. 4th Edition. Prentice Hall, 2012. 544 p.
2. Moosa I. International Finance: an Analytical Approach. 3rd edition, 2010.
3. Ramberg J. ICC Guide to Incoterms 2010. Understanding and practical use. International Chamber of Commerce The world business organization. France, 2011. 215.p. 4. Rupeika-Apoga R. Valūtas tirgus un valūtas darījumi. Rīga: Datorzinību centrs, 2003. 159 lpp. ISBN 9984-665-20-8.
Papildliteratūra
1. International Finance. Edited by K. J. Farnham. Surrey; Burligton, VT: Ashgate, 2009. 555 p.
2. Moffett M., Stonehill A., Eiteman D. Fundamentals of Multinational Finance. USA: Prentice Hall, 2011. 704 p. ISBN10; 0-13-213807-7. ISBN13: 9780-1321-3807-9. 3. Rupeika-Apoga R. Tirdzniecība ar valūtu kā uzņēmējdarbības veids. Rīga, 2006. 335 lpp. ISBN 9984-665-22-4.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Business Week [tiešsaiste]. Bloomberg L.P. Businessweek ISSN 0007-7135. [Skatīts 14.01.2017.]. Pieejams: http://www.businessweek.com.
2. Financial Times [tiešsaiste]. England based finance newspaper. London: The Financial Times Ltd. ISSN 0307-1766. [Skatīts 14.01.2017.]. Pieejams: http://www.ft.com/home/europe. 3. Forbes. Rīga: SK Media, 2010. ISSN 1691-6018.
Piezīmes
ESAF akadēmiskā maģistru studiju programma "Ekonomika", ierobežotās izvēles kurss specializācijas virzienā "Finanšu menedžments un grāmatvedība"