Excel
Kursa nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Kursa kods Ekon5144
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Finanses un kredīts
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 24
Lekciju stundu skaits 12
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Kursa apstiprinājuma datums 31/01/2017
Atbildīgā struktūrvienība Finanšu un grāmatvedības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., prof. Ingrīda Jakušonoka

Priekšzināšanas
Ekon5082, Finanšu grāmatvedība I
Kursa anotācija
Studenti gūst padziļinātas zināšanas, prasmes un iemaņas komercsabiedrību finansēšanā, tostarp par šādiem aspektiem: aktīvu struktūru, darbības finansēšanu, finanšu rezultātu noteikšanu un izvērtēšanu, aktīviem un to rentabilitāti, finanšu nomu, kreditēšanas veidiem un finanšu sviru, kredīta dzēšanas metodēm, finanšu riskiem, finansēšanas tipiem un ar tiem saistītiem aprēķiniem.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Padziļinātas zināšanas par uzņēmuma finanšu lomu uzņēmuma darbības procesā un par finanšu un kapitāla plānošanu, uzņēmuma finansēšanas avotu izvēli; finanšu uzskaiti uzņēmumā; uzņēmuma finanšu pārskatu analīzi un rezultātu interpretāciju.
• Prasmes - prot pielietot uzņēmuma finanšu sistēmas pamatprincipus; definēt, uzņēmuma finanšu galvenos jēdzienus un diskutēt par svarīgiem uzņēmumu finanšu darbības aspektiem. • Kompetence - iegūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes par uzņēmuma finanšu sistēmu un iegūta izpratne par uzņēmuma aktīvu kā finanšu līdzekļu un pasīvu kā finanšu līdzekļu avotu izmantošanu, finanšu analīzes izmantošanu un rezultātu interpretāciju. Veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, spēj risināt svarīgus finanšu darba organizācijas jautājumus.
Kursa plāns
1 Uzņēmuma finansiālās darbības galvenie virzieni, vide un darbības jomas. Finanšu mehānisma galvenie elementi.
2 Uzņēmuma kapitāla formēšanas riski. Kredītsaistību neizpildes iespējamie iemesli. Kredītspēja un to ietekmējošie faktori
3 Kapitāla veidošanas principi. Kapitāla veidu klasifikācijas pazīmes un kapitāla veidi. Vidējā svērtā kapitāla cena.
4 Praktiskais darbs: uzņēmuma finansēšanas tipa noteikšana; AL finansēšanas līmeņa noteikšana; Kredītu dzēšanas grafiki.
5 Uzņēmuma peļņas sadales shēma. Finansēšana ar obligācijām. 1 .kontroldarbs.
6 Finanšu plānošanas posmi. Budžeta plānošana, izpilde un kontrole. Naudas plūsmas plāns un bilances prognoze.
7 Finanšu atbildības (vadības) centri. Sasniedzamo finanšu mērķu rādītāji: EVA, NPV, ROI, FCF.
8 Finanšu analīze un lēmumu pieņemšana. Peļņas vai zaudējumu pārskata analīze. Finansiālās stabilitātes analīze.
9 Maksātspējas un likviditātes analīze. Aktīvu aprites analīze, efektivitātes un rentabilitātes analīze.
10 Bruto rentabilitāti ietekmējošie faktori. DU PONT integrētā sistēma un matrica.
11 Bezzaudējumu punkta analīze. Investīciju atdeves analīze.
12 Bankrota prognozēšanas modeļi un to pielietošana finanšu analīzē; finanšu sviras rādītāju aprēķināšana un novērtēšana.
13 2..kontroldarbs.
14 Likvīdā un nelikvīdā naudas plūsma. Saistības norēķinu sistēmā. Kreditoru parādi un to vadība.
15 Finanšu svira un tās efektivitāte. Kapitāla struktūras ietekme un pašu kapitāla rentabilitāti. 16 Semināra nodarbība: uzņēmuma finansēšanas modeļu un darbības finansiālo rezultātu analīze un prezentācija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Eksāmens (40%). Semestra laikā 1) jāprezentē uzņēmuma finansēšanas modeļa un darbības rezultātu analīze studentu izvēlētam uzņēmumam (20%). 2 )sekmīgi jānokārto 2 kontroldarbi (40%).
Pamatliteratūra
1. Pike R. Corporate Finance and Investment: Decisions and Strategies. 8th edition. New York: Pearson Education Limited, 2015. 844 p. ISBN 1-292-06416-1
2. Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga: RTU Izdevniecība, 2013. 348 p. ISBN 978-9934-10-408-4
3. Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp. 4. Saksonova S. Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana uzņēmumu finanšu lēmumu pieņemšanā. Rīga: Info tilts, 2014. 313 lpp. ISBN 978-9984-863-08-5
Papildliteratūra
1. Brealey R.A., Myers S.C., Marcus A.J. Fundamentals of Corporate Finance. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2007. 722 p.
2. Пласкова Н.С. Cтратегический и текущий еэкономический анализ: учебник. Москва: Эксмо. 2007. 656 c. 3. Subatnieks K. Komercsabiedrības naudas plūsma: naudas plūsmas absolūto un relatīvo rādītāju izmantošana uzņēmuma finanšu analīzē. Rīga: Drukātava, 2008.
Periodika un citi informācijas avoti
1. SIA CREDITREFORM mājas lapa./ http:www.creditreform.lv
2. Kredītu reģistra likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 24.05.2012. Stājas spēkā 01.12.2012. [Skatīts 28.02.2017.]. Pieejams https://www.vestnesis.lv/ta/id/249046-kreditu-registra-likums. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 92 (4695), 13.06.2012. 3. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041
Piezīmes
ESAF akadēmiskā maģistru studiju programma "Ekonomika", obligātais studiju kurss