Excel
Kursa nosaukums Budžeta un nodokļu politika
Kursa kods Ekon5142
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Finanses un kredīts
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 36
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Kursa apstiprinājuma datums 31/01/2017
Atbildīgā struktūrvienība Finanšu un grāmatvedības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. sc. soc., vieslekt. Anita Kreicberga

Priekšzināšanas
Ekon5090, Mikroekonomikas analīze
Ekon5144, Uzņēmējdarbības finanses
Kursa anotācija
Studiju kurss paplašina zināšanas un dod padziļinātu izpratni par budžeta un nodokļu teoriju un politiku Latvijas Republikā un pasaulē, palīdz vērtēt un detalizēti analizēt un strukturēt notiekošos procesus budžeta un nodokļu politikā un prognozēt budžeta un nodokļu politiku konkrētos ekonomiskos apstākļos
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas – par starptautisko, valsts un reģionālo finanšu teorētisko pamatojumu un vēsturisko attīstību, padziļināta izpratne par budžeta un nodokļu politikas globālās attīstības tendencēm mūsdienās.
• Prasmes – spēja patstāvīgi analītiski vērtēt budžeta un nodokļu politikā notiekošos procesus, izprast un argumentēti pamatot budžeta un nodokļu politikas attīstības virzienus, izmantojot teorētisko zināšanu bāzi. • Kompetence - spēja patstāvīgi identificēt un kritiski novērtēt budžeta un nodokļu politikā notiekošos procesus un ieteikt teorētiski pamatotus virzienus tās pilnveidošanai konkrētajos ekonomiskajos apstākļos.
Kursa plāns
1 Budžeta būtības un sistēmas teorētiskie aspekti
2 Budžeta funkcijas, veidošanas principi, periods, sistēmas
3 Budžeta struktūra un izstrādes mehānismi
4 Valsts un pašvaldību budžetu analīze, budžeta izpilde
5 Budžeta reformas , ietekmējošie faktori
6 Nodokļu būtības un objektīvās nepieciešamības teorētisks un vēsturisks pamatojums
7 Nodokļu teorijas un prakses pētniecība
8 Nodokļu īpašības, platformas, lomas
9 Nodokļu politika, tās instrumenti
10 Nodokļu politikas veidi: konservatīvā, liberālā, demokrātiskā. Veidošanas tendences, nosacījumi
11 Nodokļu sistēmas uzbūve, nacionālie, starptautiskie likumdošanas akti, konvencijas
12 Nodokļu uzbūves mainīgo elementu izmantošanas iespējas valstu fiskālo politiku veidošanā. Klasifikācijas paņēmieni
13 Nodokļu administrēšanas loma nodokļu politikas realizēšanā
14 Nodokļu administrēšanas saturs
15 Nodokļu administrēšanas teorētiskais pamatojums 16 Nodokļu administrēšanas reformas, efektivitāte kā izšķirošs faktors nodokļu politikas realizēšanā
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite ar atzīmi. 1. kontroldarbs par budžeta teoriju un praksi Latvijā un pasaulē; 2. kontroldarbs par nodokļu politikas teorijas aspektiem un to saistību ar praktisko pieredzi Latvijā un pasaulē ; referāts - patstāvīgs pētījums par budžeta un nodokļu politikas teorijas sasaisti ar aktualitātēm Latvijā un pasaulē. Darba apjoms – 10 - 15 lapaspuses. Akumulējošs vērtējums veidojas no semestra laikā sekmīgi nokārtotiem kontroldarbiem un iesniegta un auditorijā prezentēta referāta. Max iegūstamo punktu skaits 100. Punktu skaitu pielīdzina 10 ballu skalas vērtējumam. 10 punkti – 1 balle. 30 punkti par katru kontroldarbu, 40 punkti par referātu un tā prezentāciju.
Pamatliteratūra
1. Kavale L, Joppe A. Nodokļu politikas un administrēšanas pamati: Mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 80 lpp.
2. Kavale L. Budžets un finanses: Mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 44 lpp.
3. Ketners K., Pētersone M. Eiropas savienības nodokļu politika: mācību līdzeklis. Rīga: RTU izdevniecība, 2014. 207 lpp. 4. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga: RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010. 568 lpp.
Papildliteratūra
1. Gončarovs G. Finansu teorija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2000. 107 lpp.
2. Kutuzova O. Finanses un kredīts. 5. papild. izd. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2012. 224 lpp. Uzņēmējdarbības bibliotēka 62. 3. Public Finance. H. S. Rosen, T. Gayer. ISBN 9780073511351. 2009. 595 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums „Latvijas Vēstnesis”. ISSN 1407-0391 Pieejams: https://www.lv.lv/
2. The Economist. London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613. Pieejams: http://www.economist.com/?sa_campaign=econsubs/europe/subspage/imglink 3. iFinanses. Rīga: izdevniecība iŽurnāli. ISSN 2255-985X Pieejams: http://ifinanses.lv
Piezīmes
ESAF akadēmiskā maģistru studiju programma "Ekonomika", ierobežotās izvēles studiju kurss specializācijas virzienā "finanšu menedžments un grāmatvedība"