Excel
Kursa nosaukums Ekonomiskie resursi
Kursa kods Ekon5139
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Ekonomikas teorija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 24
Lekciju stundu skaits 12
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Kursa apstiprinājuma datums 03/01/2017
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., prof. Aina Dobele

Kursa anotācija
Studējošie studiju kursā apgūst zināšanas par resursu veidiem, ekonomisko nozīmi un mijiedarbību uzņēmējdarbībā, kā arī resursu izmantošanas funkciju attīstību vēsturiskā un ekonomiskā dimensijā. Iegūtās zināšanas studējošie pielieto reālos piemēros uzņēmuma (organizācijas) resursu izmantošanas novērtēšanā un vadīšanas pilnveidošanas priekšlikumu izstrādē, asociējot valsts un globālos ekonomiskos procesus.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas – par resursu būtību, iedalījumu, nozīmi un diferencētu vadīšanas pieeju dažādās sistēmās (ekonomiskā, ekoloģiskā un sociālā). Zināšanas par resursu ekonomiskās nozīmes vēsturisko attīstību un akcentu maiņu. Kognitīvas un selektīvas zināšanas par resursu pieejamību un to nozīmi reģionālā, nacionālā un starpnacionālā līmenī.
• prasmes – izprot resursu racionālas izmantošanas nozīmi un spēj analizēt to pieejamību globālā, lokālā līmenī. Spēj integrēt zināšanas, lai izpētītu un kritiski novērtētu resursu izmantošanas problēmas, atšķirības, prioritātes un nozīmi valsts un reģionu attīstībā. Prasmes komunicēt, prezentēt un pārliecināt, lai argumentēti diskutētu par sarežģītiem resursu pārvaldības procesiem. • kompetence – tiek iegūtas zināšanas un pētnieciskās prasmes, lai radītu izpratni resursu vadīšanā un racionālā izmantošanā atbilstoši jaunās ekonomikas attīstības nosacījumiem. Ir prasmes, lai radoši veiktu resursu izmantošanas pētījumus
Kursa plāns
1 Ievads.
2 Resursu jēdziena attīstība un ekonomiskais saturs I.
3 Resursu jēdziena attīstība un ekonomiskais saturs II.
4 Resursu jēdziena attīstība un ekonomiskais saturs III.
5 Resursu konkurētspējas un izmantošanas efektivitātes novērtējums I.
6 Resursu konkurētspējas un izmantošanas efektivitātes novērtējums II.
7 Resursu konkurētspējas un izmantošanas efektivitātes novērtējums III.
8 Ekonomikas globalizācija un resursu izmantošana.
9 Dabas resursi I.
10 Dabas resursi II.
11 Dabas resursi III.
12 Kapitāla veidi.
13 Cilvēku resursi I.
14 Cilvēku resursi II.
15 Uzņēmējspējas. 16 Informācijas resurss.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kurss noslēdzas ar ieskaiti ar atzīmi, kuras vērtējums ir atkarīgs arī no semestra kumulatīvā vidējā svērtā vērtējuma. Pārbaudes darbs (rakstiskais) – 20 % ; Kontroldarbs – 10 %; Referāts – 30 % ; Pētījuma rezultātu prezentācija – 40 %
Pamatliteratūra
1. Ukolovs V., Mass A., Bistrjakovs I. Vadības teorija. Rīga: Apgāds „Jumava”, 2006. 246 lpp.
2. Gratone L. Cilvēkresursu stratēģija. Rīga: SIA „J.L.V.”, 2004. 282 lpp.
3. Drukers P.F. Efektīvs vadītājs. Rīga: Zoldnera izdevniecība, 2014. 224 lpp. 4. Čurkina I. Ekonomikas augsmes faktori Latvijā. Rīga: LZA EI, 2003. 168 lpp.
Papildliteratūra
1. Biotehonomika: mācību grāmata. Dagnijas Blumbergas redakcijā. Rīga: RTU Izdevniecība, 2016. 338 lpp. ISBN 978-9934-10-748-1
2. Giddens E. Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives. London: Profile Books. 2002. 3. Seitz W. D. Economics of Resources, Agriculture and Food. New York ... [etc.]: McGraw-Hill, 1994. 477 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Kapitāls. Rīga: SIA BIG Media. 2016. ISSN 1407-2505
2. Forbes. Rīga: SK Media. 2016. ISSN 1691-6018 3. iBizness. Rīga: Izdevniecība iŽurnāli. ISSN 2256-0882
Piezīmes
Obligātais kurss ESAF akadēmiskās maģistra studiju programmas „Ekonomika” un profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” pilna laika studijās.