Excel
Kursa nosaukums Tautsaimniecība un reģionālā ekonomika
Kursa kods Ekon5134
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Latvijas tautsaimniecība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 24
Lekciju stundu skaits 12
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Kursa apstiprinājuma datums 10/03/2015
Atbildīgā struktūrvienība Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., prof. Modrīte Pelše
Dr. oec., prof. (Emeritus) Anastasija Vilciņa

Kursa anotācija
Studiju kursā iekļautās tēmas sniedz padziļinātas zināšanas par tirgus ekonomikas teorētiskiem principiem un likumsakarībām tautsaimniecības un reģionālā līmenī, sekmē izpratni par to praktiskās pielietošanas iespējām uzņēmumu vadīšanas procesos, īpaši aktualizējot jautājumus par valsts makroekonomiskajām funkcijām un politikām. Kursa apguve ļauj atklāt reģionu iespējas un pašvaldību lomu uzņēmējdarbības veicināšanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
ZINĀŠANAS
1.Spēj parādīt paplašinātas zināšanas un izpratni par tautsaimniecību raksturojošiem procesiem, rādītājiem un to ietekmes indikatoriem uz uzņēmējdarbības vidi – kontroldarbs, patstāvīgais darbs
2.Spēj parādīt padziļinātas zināšanas par reģionālo attīstību raksturojošiem procesiem, rādītājiem un reģionālās attīstības atbalsta instrumentiem uzņēmējdarbības sekmēšanā - kontroldarbs, patstāvīgais darbs
3.Spēj parādīt pamatotu izpratni par tautsaimniecības politikas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi formātu, virzieniem un reģionu un pašvaldību lomu uzņēmējdarbības veicināšanā - patstāvīgais darbs
PRASMES
4.Spēj patstāvīgi apzināt un izmantot tautsaimniecisko un reģionālo procesu kopsakarības un tās adaptēt konkrētu uzņēmējdarbības aktivitāšu izvērsumam - patstāvīgais izpētes darbs semināros
5.Spēj pieņemt vadības lēmumus atbilstoši mainīgajai situācijai tautsaimniecības un reģionu līmenī – diskusijas nodarbībās
6.Uz tautsaimniecības un reģionu attīstību reglamentējošo normatīvo aktu un atbilstošo statistisko materiālu bāzes spēj argumentēti diskutēt par valdības un pašvaldības funkciju ietekmi uz uzņēmējdarbības sektoru - diskusijas nodarbībās, prezentācija
7.Spēj iesaistīties un uzņemties atbildību par komandas darba rezultātiem – grupu darbs, kopsavilkuma veidošana un prezentācija
8.Spēj attīstīt vadīšanai raksturīgās sadarbības un organizatoriskās prasmes - diskusijas nodarbībās
KOMPETENCE
9.Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītus un dinamiskus tautsaimniecības un reģionālās attīstības jautājumus sekmīgas uzņēmējdarbības nodrošināšanas aspektā, integrēt iegūtās uzņēmējdarbības vadības zināšanas - patstāvīgais darbs 10.Spēj teorētiski un empīriski pamatot un novērtēt valstī, reģionā un pašvaldībā īstenoto ekonomisko pasākumu efektivitāti labvēlīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšanā - kontroldarbs, patstāvīgais darbs
Kursa plāns
1.Tautsaimniecību raksturojošie pamatrādītāji un to izmaiņu analīze, makroekonomiskie modeļi un to nozīme tautsaimniecības analīzē;(Lekcija 2h,sem.) 2.Ekonomiskā izaugsme, tās teoriju attīstība un Latvijas realitātes; (Lekcija, sem.) 3.Fiskālā politika un tās loma ekonomikas regulēšanā,monetārā politika un tās īstenošana eiro ieviešanas apstākļos; (Lekcija 2h, sem. – 2h) 4.Plašs bezdarbs un inflācija – makroekonomiskās nestabilitātes izpausmes formas, starptautiskās ekonomiskās attiecības un to loma ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanā; (Lekcija, sem.) 5.1. kontroldarbs “Tautsaimniecību raksturojošie procesi, rādītāji un to ietekmes indikatori uz uzņēmējdarbības vidi”; 6.Reģionālā attīstība un reģionālās attīstības atbalsta instrumenti. Eiropas Savienības reģionālā politika un Latvijas reģionālās attīstības politika ES kontekstā; (Lekcija 2h, sem.) 7. Reģionālo attīstību raksturojošie rādītāji un analīzes metodes. Pašvaldību loma uzņēmējdarbības veicināšanā; (Lekcija, sem. – 2h) 8.Teritoriju plānošanas nepieciešamība, tās tiesiskais un institucionālais mehānisms Latvijā. Eiropas Savienības fondu raksturojums un ieguldījumus teritoriju attīstībā; (Lekcija 2h, sem.) 9.Brīvostu un ekonomisko zonu loma reģiona ekonomikas attīstībā. Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai; (Lekcija, sem.) 10.2. kontroldarbs “Reģionālo attīstību raksturojošie procesi, rādītāji un reģionālās attīstības atbalsta instrumenti uzņēmējdarbības sekmēšanai”.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Rakstisks eksāmens par visām studiju kursa tēmām, ietverot gan teorētiska, gan praktiska rakstura jautājumus. Jābūt ieskaitītiem diviem kontroldarbiem, diviem patstāvīgajiem darbiem un pozitīvi novērtētam aktivitātes līmenim semināros.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Studējošajam jāiesniedz divi patstāvīgie (mājas) darbi, elektroniskā veidā, 7 – 10 lpp. apjomā iepriekš noteiktajos termiņos tēmas “Tautsaimniecības politikas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi formāts, virzieni un reģionu un pašvaldību loma uzņēmējdarbības veicināšanā” ietvaros. Katram studējošajam vismaz divas reizes jāņem aktīva dalība semināros par norisēm tautsaimniecības un reģionu līmenī
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studiju kursa kopējā novērtējumā 40% sastāda rakstiskā eksāmena vērtējums par visām kursa tēmām, 40% divu kontroldarbu vērtējums par tēmām ” Tautsaimniecību raksturojošie procesi, rādītāji un to ietekmes indikatori uz uzņēmējdarbības vidi” un “Reģionālo attīstību raksturojošie procesi, rādītāji un reģionālās attīstības atbalsta instrumenti uzņēmējdarbības sekmēšanai” un 20% - patstāvīgo darbu vērtējums. 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā
Pamatliteratūra
1.Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika. LiePA, 2015. 269 lpp. 2.Capello R. Regional Economics. 2nd Revised edition. New York: Routledge, 2016. 354 p. 3.Mankiw G. N., Taylor M.P. Macroeconomics. 7th ed. Worth Publishers, 2010. 608 p. 4.Šenfelde M. Makroekonomika. 4.izd. Rīga: RTU, 2012. 244 lpp.
Papildliteratūra
1. Latvijas ekonomikas un uzņēmējdarbības izaicinājumi. A. Saukas un B. Rivžas zinātn.red. Ventspils: Ventspils augstskola, 2014. 227 lpp. 2. Snowdon B., Vane M.R. Modern Macroeconomics. Edward Elgar Publishing Limited, 2005. 816 p. 3. Pūķis M. Pašu valdība. Rīga: Latvijas Pašvaldību savienība, 2010. 512 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
2. Logs: Latvijas pašvaldību savienības izdevums. Izdevniecība „Logs”. ISSN 1407 – 3560 3. www.raim.gov.lv
Piezīmes
Obligātais studiju kurss ESAF profesionālā maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība”.