Excel
Kursa nosaukums Pētījumu, publikāciju metodoloģija
Kursa kods Ekon5114
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 24
Lekciju stundu skaits 12
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Kursa apstiprinājuma datums 03/02/2015
Atbildīgā struktūrvienība Finanšu un grāmatvedības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., asoc. prof. Gunita Mazūre

Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas pamatzināšanas par pētījumu un publikāciju izstrādes metodoloģiju, publikāciju sagatavošanu un rezultātu prezentēšanu. Kursa gaitā studenti attīstīs akadēmiskās kompetences pētījumu un publikāciju uzrakstīšanā un noformēšanā angļu valodā atbilstoši Latvijas un starptautiskajām normām, kā arī iepazīsies ar zinātnes ētikas kodeksu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Padziļinātas zināšanas par pētījumu un publikāciju izstrādes metodoloģiju, pētījumu sagatavošanu publicēšanai un rezultātu prezentēšanu semināros un konferencēs. Strukturētas zināšanas par zinātniskā darba organizācijas pamatprincipiem, galveno uzmanību veltot akadēmisko tekstu veidošanas un noformēšanas jautājumiem.
• Prasme noteikt pētījuma apjomu, formulēt pētījuma hipotēzi, mērķi un uzdevumus, atspoguļot pētījuma rezultātus publikācijā, izstrādāt publikācijas noslēguma daļu, pareizi veidot atsauces tekstā un literatūras sarakstu. Prasme ievērot zinātnes ētikas kodeksu un izvairīties no plaģiāta gadījumiem akadēmiskajos un zinātniskajos darbos. Prasme izmantot starptautiskās datu bāzes. • Kompetence – iegūtas padziļinātas un strukturētas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pētījumu un publikāciju izstrādē angļu valodā atbilstoši Latvijas un starptautiskajām normām. Angļu valodā uzrakstīts raksts.
Kursa plāns
1 Pētnieciskā darba definīcija. Pētījuma jomas un tēmas izvēle. Pētījuma apjoma noteikšana un optimizācija.
2 Pētījuma, publikācijas pirms-izstrādes process. Pētījuma sagatavošana.
3 Literatūras meklējuma principi.
4 Pētnieciskā darba struktūra un tās detalizēts raksturojums.
5 Pētījuma mērķa un uzdevumu izvirzīšana un pamatojums.Tēmas ierobežotības noteikšana.Hipotēze.Hipotēzes formulējums.
6 Datubāzes un informācijas meklēšana datubāzēs.
7 Pētījumu rezultātu atspoguļošana pētnieciskajā darbā vai publikācijā.Tabulu un attēlu noformēšana.
8 Secinājumu un priekšlikumu izstrādāšana. Kopsavilkums. Anotācija.
9 Bibliogrāfijas saraksts un atsauces tekstā.
10 Pieturzīmju lietošana.Standarta angļu valodas un amerikāņu angļu valodas rakstības atšķirības un prioritāte.
11 Esejas. Eseju rakstīšanas prasmju attīstības gaita. Domu koncentrēšana un pirmuzmetums.
12 Ētikas problēmas – kā izvairīties no plaģiāta gadījumiem akadēmiskajos un zinātniskajos darbos.
13 Anonīma autora publikācijas analīze.
14 Pētījumu rezultātu sagatavošana publicēšanai. Prasības pētījumu un publikāciju noformēšanai.
15 Pētījumu rezultātu prezentācija semināros un konferencēs. 16 Praktiskā pētījuma prezentācija imitētā konferencē.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums un līdzdalība praktiskajās aktivitātēs.Pētījuma metodoloģiskais izvērtējums un datubāzēs atrasto ierakstu iesniegšana. Eksāmens - Pētnieciskā darba izstrāde (virsraksts, tēmas pamatojums, hipotēze, mērķis, uzdevumi, atslēgas vārdi, rezultāti, secinājumi, literatūras saraksts.)
Pamatliteratūra
1. Bailey S., Nelson T. Academic Writing: A Practical Guide for Students. London: Taylor & Francis, 2006. 193 p. ISBN 9780203087909
2. Day R. A. How to Write and Publish a Scientific Paper. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 302 p. ISBN 0-313-33027-1
3. Clough P., Nutbrown C. A. Student's Guide to Methodology: Justifying Enquiry. London: SAGE Publications, 2002. 212 p. ISBN: 0 761 97421 0. 4. Hamp-Lyons L., Heasley B. Study Writing: A Course in Written English for Academic Purposes. UK: 2006. 148 p. ISBN 0-521-53496-8.
Papildliteratūra
1. Badger I., Pedley S. Everyday Business Writing. Harlow: Longman, 2003. 95 p. ISBN 9780582539723.
2. Leedy P. D. Practical Research: Planning and Design. Upper Saddle River, N.J.: Merrill Prentice Hall, 2005. 319 p. ISBN: 9780131365667. 3. Kumar R. Research Methodology: a Step-by-Step Guide for Beginners. London: SAGE Publications, 2005. 332 p. ISBN, 141291194X, 9781412911948.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Business Week [tiešsaiste]. Bloomberg L.P. Businessweek ISSN 0007-7135. [Skatīts 05.02.2015.]. Pieejams: http://www.businessweek.com.
2. Financial Times [tiešsaiste]. England based finance newspaper. London: The Financial Times Ltd. ISSN 0307-1766. [Skatīts 05.02.2015.]. Pieejams: http://www.ft.com/home/europe. 3. The Economist. London: Economist Newspaper Ltd. [tiešsaiste]. ISSN 0013-0613. [Skatīts 05.02.2015.]. Pieejams: http://www.economist.com.
Piezīmes
Obligātais studiju kurss ESAF profesionālās maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" studentiem. Studiju kurss tiek docēts angļu valodā.