Excel
Kursa nosaukums Teritorijas mārketings
Kursa kods Ekon5100
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Tirgzinība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 24
Lekciju stundu skaits 12
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Kursa apstiprinājuma datums 04/11/2014
Atbildīgā struktūrvienība Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., pētn. Līga Proškina

Priekšzināšanas
Ekon6047, Mārketings
Kursa anotācija
Sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās iemaņas, lai patstāvīgi varētu veikt mārketinga vides auditu, novērtētu teritorijas identitāti un imidžu, īstenotu efektīvu zīmolvedību un mārketinga komunikāciju ar mērķa auditoriju, ņemot vērā teritorijas mārketinga īpatnības vietējā, nacionālā un starptautiskā mērogā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas - paplašinātas zināšanas par mārketinga principu un metožu pielietojumu administratīvas teritorijas pievilcības paaugstināšanai un konkurētspējas nodrošināšanai. Padziļinātas teorētiskas zināšanas teritorijas mārketinga stratēģiskajā vadīšanā. Izpratne par mārketinga komunikāciju instrumentu pielietošanas nozīmi Latvijas reģionu vienmērīgai attīstībai.
• Prasmes – Spēj definēt un aprakstīt teritorijas mārketinga procesu, argumentēti izskaidrot un veidot diskusiju par teritorijas mārketinga būtību, tirgus subjektiem, mērķiem un stratēģijas izstrādes nepieciešamību. • Kompetence – Spēja parādīt izpratni par mārketinga un reģionālās ekonomikas elementu integrēšanas nepieciešamību un patstāvīgi formulēt mārketinga komunikāciju elementu pielietošanas nozīmi administratīvas teritorijas līdzsvarotai attīstībai; pamatot potenciālos ieguvumus no teritorijas vērtības paaugstināšanas mārketinga pasākumu ietekmē.
Kursa plāns
1 Teritorijas mārketinga būtība, mērķi un funkcijas
2 Teritorijas mārketinga process un tirgus subjekti
3 Teritorijas un vietas izvēli noteicošie faktori
4 Teritorijas mārketinga vides audits
5 Teritorijas mārketinga stratēģiskā plānošana
6 Teritorijas vietējā, reģionālā un globālā mārketinga stratēģija
7 Teritorijas attīstības stratēģiju veidi
8 Teritorija kā mārketinga produkts
9 Globālās vides problēmu ietekme uz teritorijas piedāvājuma veidošanu
10 Teritorijas identitāte un imidžs
11 Zīmolvedība teritorijas atpazīstamības paaugstināšanai
12 Integrētās mārketinga komunikāciju sistēmas organizēšana
13 Teritorijas mārketinga prakse pasaulē
14 Kultūrvēsturiskās izziņas nozīme starptautiskajā teritorijas mārketingā
15 Mārketinga nozīme teritorijas konkurētspējas paaugstināšanā 16 Ētiskie aspekti teritorijas mārketinga menedžmentā
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kursa apguves laikā tiek veikta maģistrantu darba vērtēšana semināra nodarbībās. Kursa apguves vērtējumu veido nodarbību apmeklējuma rādītāji, maģistranta aktivitāte un darbs semināra nodarbībās un testa rezultāti. Noslēguma vērtējumu maģistrants nevar iegūt, ja semināra nodarbībās nav prezentējis konkrētas teritorijas mārketinga plānu. Kursa noslēgumā ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Rainisto S. Place Marketing and Branding: Success Factors and Best Practices. LAP Lambert Academic Publishing, 2010. 156 p.
2. Kotler P., Keller K. Marketing management. Upper Saddle River, NJ: Pearson /Prentice hall, 2006. 729 p.
3. Rainisto S. Success Factors of Place Marketing. Helsinki: Helsinki University of Technology, 2003. 274 p. 4. Kotler P., Haider D., Rein I. Marketing Places. New York: The Free Press, 2002. 400 p.
Papildliteratūra
1. Арженовский И. Маркетинг регионов: учебное пособие для студентов вузов Издательское объединение "ЮНИТИ“, 2011, 135 c.
2. Kotler Philip, Lee Nancy R. Marketing in the Public Sector: A Roadmap for Improved Performance. Upper Saddle River: Wharton School Publishing, 2006. 352 p. 3. Wells L.T., Win A. G. Marketing a country: promotion as a tool for attracting foreign investment. Washington (DC): World Bank, 2000. 189 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. European Journal of Marketing. Published by Emerald Insight. ISSN: 0309-0566
2. Journal of International Marketing. Published by American Marketing Association. ISSN (printed): 1069-031X. ISSN (electronic): 1547-7215 3. The Economist: London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613. Pieejams arī: http://www.economist.com/?sa_campaign=econsubs/europe/subspage/imglink.
Piezīmes
Ierobežotais (izvēles) kurss (B daļa) ESAF akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Ekonomika" apakšprogrammā "Reģionālā attīstība un pārvalde"; brīvās izvēles kurss - apakšprogrammā "Mārketings un nozaru ekonomika".