Excel
Kursa nosaukums Projektu finanšu vadība
Kursa kods Ekon5095
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 24
Lekciju stundu skaits 12
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Kursa apstiprinājuma datums 21/03/2017
Atbildīgā struktūrvienība Finanšu un grāmatvedības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., prof. Ingrīda Jakušonoka

Priekšzināšanas
VadZ5061, Projektu vadīšanas metodoloģija
Kursa anotācija
Studenti apgūst padziļinātas zināšanas, prasmes un iemaņas reālo investīciju projektu finansēšanā, projektu ekonomiskās novērtēšanas metodes un paņēmienus, galveno efektivitātes rādītāju aprēķināšanas metodiku, kā arī finansēšanas avotu izvēles principus un projekta budžeta veidošanu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas – par projektu finanšu vadības vēsturisko attīstību un pamatnostādnēm. Izpratne par projektu finanšu vadības nepieciešamību un tās izstrādes posmiem. Padziļinātas zināšanas par projektu finansējuma iespējamajiem avotiem un par to piemērotības noteiktajam projekta veidam izvērtējumu. Zināšanas par projekta ienesīguma novērtēšanas metodēm un to pielietošanas iespējām dažādās situācijās. • Prasmes – izvēlēties projektam piemērotāko finansējuma veidu un izvērtēt veikto finanšu ieguldījumu efektivitāti salīdzinājumā ar citiem projektiem vai investīcijām. Prast analizēt un novērtēt projektu finansiālos un ekonomiskos rādītājus, kā arī izstrādāt projekta budžetu. • Kompetence – tiek apgūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai varētu sekmīgi darboties projektu izstrādē, pielietojot mūsdienīgas projektu finanšu vadības metodes un maksimāli efektīvi plānojot un vadot projektu finanses.
Kursa plāns
1 Firmas investīciju darbības vadība. Investīciju projektu klasifikācijas pazīmes.
2 Investīciju projektu novērtēšanas kritēriji un metodes.
3 Naudas plūsmas nākotnes vērtības un pašreizējās vērtības noteikšana. Diskontēšana un diskonta faktora izvēle.
4 Projekta diskontētā pašreizējā vērtība. Projekta atmaksāšanās periods. Projekta iekšējā peļņas norma.
5 Grāmatvedības peļņas normas metode.
6 Kapitālieguldījumu budžeta veidošanas paņēmieni un tā optimizācija.
7 1.kontroldarbs. Projektu ekonomiskās novērtēšanas rādītāji.
8 NPV, PP, IRR, PI un ARR rādītāju priekšrocības un trūkumi.
9 Projekta finansējuma avoti. Publiskais (ES) finansējums. Aizņēmumi, kredīti, garantijas.
10 Projekta izdevumu un ieguvumu analīze.
11 Projektu novērtēšana, ievērtējot inflācijas līmeni.
12 Projekta finanšu riski. Inflācijas un nenoteiktības faktoru ievērtēšana projektu novērtējumā.
13 Projekta jūtīguma analīze.
14 2.kontroldarbs. Projekta efektivitātes rādītāji un jūtīguma analīze.
15 Semināra nodarbība: Projektu finansēšanas modeļu analīze un prezentācija.
16 Semināra nodarbība: Projektu finansēšanas modeļu analīze un prezentācija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Eksāmens (40%). Semestra laikā 1) jāprezentē projekta finanšu modeļa analīze studentu izvēlētam projektam (20%); 2) jānokārto 2 kontroldarbi (40%).
Pamatliteratūra
1. Gatti S. Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring, and Financing Private and Public Projects. Elsiever, 2013. 414 p.
2. Finnerty John D. Project Financing: Asset-Bassed Financial Engineering. Third ed., Wiley, 2013.
3. Džounss R. Projektu vadības pamati. Rīga: "Lietišķās informācijas dienests", 2008. 223 lpp. 4. Kozlovs V. Investīciju projektu ekonomiskais novērtējums. Rīga, 2005. 139 lpp.
Papildliteratūra
1. Vinter G., Price G. Project Finance: a Legal Gide, Sweet&Maxwell Limited, 2006. 473 p.
2. Йескомб Э.Р. Принципы проектного финансирования. Москва: ВЕРШИНА, 2008. 484 c.. 3. Tan W. Principles of Project and Infrastructure Finance, Taylor&Francis, 2007. 280 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. ES Struktūrfondi htpp://www.esfondi.lv
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041
3. Attīstības finanšu institūtcija Altum htpp://www.altum.lv
Piezīmes
ESAF profesionālā maģistru studiju programma "Projektu vadība", obligātais studiju kurss.