Excel
Kursa nosaukums Mikroekonomikas analīze
Kursa kods Ekon5090
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Mikroekonomika
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 36
Lekciju stundu skaits 18
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 18
Kursa apstiprinājuma datums 23/08/2011
Atbildīgā struktūrvienība Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., prof. (Emeritus) Anastasija Vilciņa

Kursa anotācija
Studiju kursā iekļautās tēmas sniedz paplašinātas zināšanas par tirgus līdzsvara un tā stabilitātes indikatoriem, optimāla patēriņa plāna noteikšanas kritērijiem, ražošanas teorijas jautājumiem, kas rada izpratni par peļņas maksimizācijas nosacījumiem dažādās konkurences formās. Pēc studiju kursa apgūšanas studenti pratīs izvēlēties atbilstošo patērētāja un ražotāja rīcības modeli mikroekonomisko procesu mijiedarbības kontekstā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
ZINĀŠANAS
1.Spēj parādīt paplašinātas zināšanas un izpratni par tirgus līdzsvara stabilitātes kritērijiem un patērētāja rīcības modeļiem – 1. kontroldarbs ar aprēķiniem, patstāvīgais darbs
2.Spēj parādīt padziļinātas zināšanas ražošanas teorijā un izpratni par ražotāja rīcības modeļiem saimniecisko lēmumu pieņemšanas procesā dažādās tirgus konkurences formās – 2. kontroldarbs ar aprēķiniem, patstāvīgais darbs
3.Spēj parādīt pamatotu izpratni par mikroekonomisko procesu mijiedarbību, to regulēšanas diapazonu, ietekmi uz iedzīvotāju labklājības indikatoriem un uzņēmumu konkurētspēju – patstāvīgais darbs, diskusijas
PRASMES
4.Spēj patstāvīgi izmantot optimāla patēriņa plāna noteikšanas kritērijus – aprēķini, patstāvīgais un grupu darbs
5.Spēj patstāvīgi apzināt un pielietot zināšanas par peļņas maksimizācijas, izmaksu minimizācijas nosacījumiem un cenu noteikšanas metodēm konkrētās tirgus konkurences formās – kontroldarbs, diskusijas nodarbībās, grupu darbs, aprēķini
6.Spēj veikt pētniecību, pielietojot teorētisku pamatojumu, analītiskus aprēķinus un atbilstošo tiesisko regulējumu patērētāju un ražotāju rīcības alternatīvo modeļu izvēlei, formulējot to īstenošanai nepieciešamos nosacījumus – patstāvīgais darbs (individuālais un grupu)
7.Spēj attīstīt kritisko domāšanu un pārliecību par sevi – diskusijas, prezentācija
8.Spēj aktīvi iesaistīties komandas darbā un uzņemties atbildību par tā rezultātiem – grupu darbs, kopsavilkuma veidošana
KOMPETENCE
9.Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt patērētāja un ražotāja rīcības modeļus, nosakot tās sekmējošos vai ierobežojošos ekonomiskos un tiesiskos aspektus, integrēt mikroekonomikas un citu ekonomikas zinātņu zināšanas – kontroldarbi, patstāvīgais darbs 10.Spēj teorētiski un empīriski pamatot un novērtēt mikroekonomisko procesu ietekmi uz sabiedrības ilgtspējas indikatoriem – kontroldarbi, patstāvīgais darbs
Kursa plāns
1.Mikroekonomikas priekšmets; Tirgus līdzsvara un tā stabilitātes analīze; (Lekcija, sem.)
2.Optimāla patēriņa plāna noteikšana; Hiksa un Slucka teorija ienākumu un aizstājamības efektu noteikšanai; (Lekcija – 2h, sem. – 2h)
3.Mājsaimniecības darba piedāvājuma un uzkrājuma analīze. Uzkrājums un darba piedāvājuma ietekmējošo faktoru analīze valsts un individuālā līmenī; (Lekcija – 2h, sem. – 2h)
4.1. kontroldarbs “Tirgus līdzsvara stabilitātes kritēriji un patērētāja rīcības modeļi”.
5.Ražošanas funkcijas ar diviem mainīgajiem ražošanas faktoriem analīze. Ražošanas teorijas analīze; (Lekcija – 3h, sem. – 2h)
6.Ražošanas izmaksu elastība un izmaksu minimizācijas modeļi. Ražošanas izmaksu teorijas analīze; (Lekcija – 3h, sem. – 2h)
7.Konkurences veidu salīdzinošā analīze. Monopola un pilnīgas konkurences atšķirīgās pazīmes. Saimniecisko subjektu rīcības koordinācija pilnīgas konkurences un monopola apstākļos; (Lekcija – 2h, sem. – 2h)
8.Cenu noteikšanas metožu analīze oligopolā. Cenas stratēģijas uzņēmumiem ar tirgus varu. Saimniecisko subjektu rīcības koordinācija oligopola un monopolistiskās konkurences apstākļos; (Lekcija – 2h, sem. – 2h)
9. 2. kontroldarbs “Ražošanas teorija un ražotāja rīcības modeļi dažādās tirgus konkurences formās
10.Labklājības teorija. Preču ražošanas iespējas. Transformācijas līkne; (Lekcija – 2h) 11.Tiesisko problēmu mikroekonomiskie modeļi. Tirgus un sabiedrisko (valsts) institūciju mijiedarbība. Pretmonopolu darbība mūsdienu apstākļos; (Lekcija, sem.)
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Rakstisks eksāmens par visām studiju kursā apgūstamajām tēmām, kuru saturu veido gan tests par apgūtiem teorētiskiem jautājumiem, gan atbilstošie aprēķini. Jābūt ieskaitītiem diviem kontroldarbiem, patstāvīgajam darbam un prezentācijai.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Studējošajam jāiesniedz viens patstāvīgais mājas darbs, elektroniskā veidā, 7 – 10 lpp. apjomā iepriekš noteiktajos termiņos par tēmu “Mikroekonomisko procesu mijiedarbība, to regulēšanas diapazons un ietekme uz iedzīvotāju labklājības indikatoriem un uzņēmumu konkurētspēju”. Katrs studējošais vai grupa 3-4 studējošo sastāvā, izmantojot jaunāko ekonomisko literatūru un atbilstošos ekonomiskos rādītājus, sagatavo un nodarbībās prezentē (10 – 12 slaidi) ziņojumu tēmas “Patērētāju un uzņēmumu rīcības motivācijas ietekmējošo jaunāko ekonomisko tendenču un tiesiskā regulējuma izmaiņu aktualizācija” ietvaros
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studiju kursa kopējā novērtējumā 40% veido rakstiskā eksāmena vērtējums par visām kursa tēmām, 40% - divu kontroldarbu vērtējums par tēmām ”Tirgus līdzsvara stabilitātes kritēriji un patērētāja rīcības modeļi” un “Ražošanas teorija un ražotāja rīcības modeļi dažādās tirgus konkurences formās”, 10% - patstāvīgā darba vērtējums un 10% prezentācijas, aktivitātes semināru nodarbībās vērtējums. 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā
Pamatliteratūra
1.Gods U. Mikroekonomika. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 23 lpp. 2.Jaunzems A. Mikroekonomika: teorija un analīze. Ventspils: Ventspils Augstskola, 2013. 899 lpp. 3.Ragan C.T.S. Microeconomics. Boston: Pearson Learning Solutions, 2012. 579 p. 4.Whitehead J.A. Microeconomics: A Global Test. London: Routledge, 2010. 496 p.
Papildliteratūra
1.Dzelmīte M., Volodina M. Mikroekonomika. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 240 lpp. 2. Heilbroner R.L., William M. The making of economic society. 12th ed. Upper Saddle River. N.J.: Pearson Prentice Hall, 2008. 3.Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga: RTU, 2012. 254 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. The Economist: London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613. Pieejams arī: http://www.economist.com/?sa_campaign=econsubs/europe/subspage/imglink. 2. Dienas Bizness: nedēļas laikrakst. Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041. 3. LR Ekonomikas ministrijas mājaslapa. http://www.em.gov.lv
Piezīmes
Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmā „Ekonomika”.