Excel
Kursa nosaukums Integrētā mārketinga komunikācija
Kursa kods Ekon5086
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Tirgzinība
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 36
Lekciju stundu skaits 12
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 27/09/2011
Atbildīgā struktūrvienība Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., pētn. Līga Proškina

Kursa anotācija
Studiju programma sniedz vispusīgas zināšanas par integrētās mārketinga komunikācijas metodēm, ziņojuma izstrādāšanas principiem, tā iedarbības psiholoģiskajiem aspektiem, mediju plānošanu un integrētās mārketinga komunikācijas vadīšanu. Tiek iegūtās zināšanas mārketinga kampaņas organizēšanā uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas – paplašinātas zināšanas par efektīvas mārketinga komunikācijas organizēšanu. Padziļinātas zināšanas par mārketinga komunikāciju būtību, komunikācijas veidu un objektu savstarpēju integrēšanu, sabalansētu dažādu mārketingu komunikāciju instrumentu izmantošanu. Prasmes – Spēj argumentēti izskaidrot un veidot diskusiju par integrēto mārketinga komunikāciju būtību, veidiem, mērķiem, kā arī izplatīšanas līdzekļu izmantošanas un pielietošanas stratēģiju. Kompetences – Spēja definēt atsevišķu mārketinga komunikāciju elementu integrēšanas nepieciešamību un formulēt potenciālos ieguvumus, balstoties uz uzņēmumu ekonomisko rādītāju un tirgus situācijas analīzes pamata; izstrādāt un pamatot integrētā mārketinga komunikāciju stratēģijas pētījumu metodiku, kombinējot dažādas kvantitatīvas un kvalitatīvas metodes.
Kursa plāns
1 Mārketinga komunikāciju sistēma, makro un mikro modelis;
2 Mārketinga komunikāciju process un funkcijas;
3 Mērķa auditorijas un komunikācijas mērķu noteikšana;
4 Ziņojuma izstrāde: saturs, struktūra, forma;
5 Komunikācijas metožu un mediju izvēle;
6 Reklāmas veidošanas principi;
7 Noieta stimulēšanas pasākumu organizēšana;
8 Sabiedrisko attiecību nozīmīgākās aktivitātes;
9 Tiešās un personīgās pārdošanas pasākumi mārketinga kampaņas struktūrā;
10 Notikumu mārketinga organizēšana;
11 Dalība izstādēs, prezentācijas sagatavošana un personāla apmācība;
12 Mārketinga kampaņas izmaksu plānošana;
13 Integrēto komunikāciju procesa vadīšana;
14 Mārketinga kampaņas rezultātu izvērtēšana;
15 Sadarbība ar aģentūrām integrētās mārketinga komunikācijas organizēšanā; 16 Mārketinga komunikācijas ietekme uz sabiedrības vērtību sistēmu.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kursa apguves laikā maģistrantu zināšanu pārbaude tiek veikta ar kontroldarbu palīdzību. Kontroldarbos atbildēm uz jautājumiem tiek sniegti iespējamie atbilžu varianti, bet uz atsevišķiem jautājumiem maģistrantam atbildes jāsniedz pašam rakstiskā formā. Kontroldarbu vērtējums tiek ņemts vērā, vērtējot maģistranta apgūtās zināšanas kursa noslēgumā. Kurss noslēdzas ar eksāmenu.
Pamatliteratūra
1. George Belch, Michael Belch. Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective. McGraw-Hill/Irwin., 2011. 864 p.
2. Praude, V., Šalkovska, J. Mārketinga komunikācijas 1. Rīga: Vaidelote, 2005. 485 lpp.
3. Praude, V., Šalkovska, J. Mārketinga komunikācijas 2. Rīga: Vaidelote, 2006. 456 lpp. 4. Dahlen M., Lange F., Smith T. Marketing Communications: A Brand Narrative Approach. Wiley; 2010. 606 p.
Papildliteratūra
1. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации. Реклама, паблик рилейшнз, брендинг. Москва: Издательство: Дашков и Ко, 2011. 324 с.
2. Шарков Ф.И., Бузин В.Н. Интегрированные коммуникации. Массовые коммуникации и медиапланирование. Москва: Издательство: Дашков и Ко, 2012. 388 с. 3. Hackley C. Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Approach. Sage Publications Ltd; Second Edition, 2010. p.360.
Periodika un citi informācijas avoti
1. European Journal of Marketing Published by Emerald Insight. ISSN: 0309-0566.
2. Journal of Consumer Marketing Published by Emerald Group Publishing Limited. ISSN: 0736-3761. 3. Journal of Marketing Theory and Marketing Practice ISSN: 1069-6679.
Piezīmes
Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studijas programmas "Ekonomika" apakšprogrammā "Mārketings un nozaru ekonomika".