Excel
Kursa nosaukums Finanšu grāmatvedība
Kursa kods Ekon4102
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Grāmatvedības un uzskaites teorija
Kredītpunkti 5
ECTS kredītpunkti 7.50
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 56
Kursa apstiprinājuma datums 27/09/2011
Atbildīgā struktūrvienība Finanšu un grāmatvedības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. oec., lekt. Aino Soopa
Mg. oec., viesdoc. Anastasija Svarinska

Priekšzināšanas
Ekon2120, Grāmatvedības pamati
Ekon3113, Finanses un nodokļi
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir izzināt un apgūt finanšu grāmatvedības uzdevumus un grāmatvedības organizācijas pamatprincipus, kontu korespondenci, dokumentāciju, grāmatvedības objektu uzskaites prasības, gada pārskata sastādīšanas kārtību, ievērojot LR likumdošanu. Studenti iegūst iemaņas grāmatvedības informācijas sagatavošanai un izmantošanai praktiskajā darbā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc studiju kursa apgūšanas studentam būs: Zināšanas – par finanšu grāmatvedības teoriju, praktiskās grāmatvedības iemaņām, par jaunākām tendencēm un grāmatvedības organizācijas principiem. Prasmes - uzskaitīt saimnieciskos darījumus un pielietot finanšu grāmatvedības informāciju uzņēmuma finansiālās darbības un sasniegto rezultātu novērtēšanai. Kompetences – spēja patstāvīgi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām organizēt grāmatvedības uzskaiti un pieņemt lēmumus par uzskaites jautājumiem.
Kursa plāns
1 Finanšu grāmatvedības organizācija, uzskaites likumdošana. Inventarizāciju veikšana un noformēšana
2 Grāmatvedības dokumenti un reģistri, noformējuma un darījumu uzskaites pamatprasības
3 Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite.Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi, pamatlīdzekļi un ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
4 Pamatlīdzekļu klasifikācija un uzskaites organizācija finanšu grāmatvedībā Ieguldījumu īpašumu un bioloģisko aktīvu uzskaite.
5 Pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti, to noformēšana. Nolietojuma aprēķins un uzskaite
6 Pamatlīdzekļi un mazvērtīgais inventārs. Pamatlīdzekļu inventarizācija
7 Apgrozāmo līdzekļu vispārējais raksturojums. Uzskaites organizācija
8 Debitoru klasifikācija un uzskaites prasības. Inventarizācijas veikšanas pamatprasības
9 Krājumu uzskaites organizācija. Pircēju parādu uzskaite. Zaudētie un nedrošie parādi
10 Nākamo periodu izmaksu uzskaite. Aizdevumu uzskaite
11 Naudas līdzekļu uzskaite. Skaidras un bezskaidras naudas darījumu uzskaites prasības
12 Pašu kapitāla klasifikācija. Pamatkapitāla, nesadalītās peļņas un rezervju uzskaite. Uzkrājumu uzskaite
13 Ilgtermiņa un īstermiņa kreditoru klasifikācija un uzskaite. Kreditoru parādu inventarizācija
14 Parādi piegādātājiem, aizņēmumi, to uzskaite finanšu grāmatvedībā. Parādi par nodokļiem un citām saistībām
15 Darba attiecību noformēšana,darba samaksas aprēķins un uzskaite. Ar darba attiecībām saistīto nodokļu un nodevu uzskaite
16 Ieņēmumu un izmaksu uzskaite grāmatvedībā. Ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Patstāvīgā darba veidi un to apjoms: literatūras studēšana, mājas darbi, praktiskie darbi, gatavošanās kontroldarbiem un eksāmenam. Zināšanu kontrole: sekmīgi jāuzraksta kontroldarbi un jānokārto rakstiskais eksāmens. Kontroldarbu tēmas: 1. Grāmatvedības organizācija un likumdošana. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite. 2. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite. 3. Pašu kapitāla, uzkrājumu un kreditoru parādu uzskaite. Ieņēmumu un izmaksu uzskaite. Studenti, kuri nav uzrakstījuši studiju kursa programmā paredzētos kontroldarbus, pie eksāmena kārtošanas pielaisti netiek. Eksāmena galīgā atzīme - visu novērtēšanas veidu vidējā balle. Kontroldarbu un eksāmena novērtējums 10 baļļu skalā. Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: nokavētās praktiskās nodarbības atstrādā patstāvīgi, konsultējoties un atskaitoties mācībspēkam. Neuzrakstīto kontroldarbu un eksāmena kārtošanas laiku saskaņo ar mācībspēku.
Pamatliteratūra
1. Bojarenko J., Tjurina A. Finanšu grāmatvedības praktikums. Rīga: GFK, 2015. 383 lpp.
2. Krogzeme H. Nodokļu un finanšu grāmatvedības pamati: Mācību grāmata. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011. 392 lpp.
3. Leibus I., Pētersone I., Jesemčika A., Svarinska A., Grigorjeva R. Finanšu grāmatvedība. Rīga: SIA „ Lietišķās informācijas dienests”, 2016. 326 lpp. 4. Ludboržs A. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā. Rīga: Lietišķas informācijas dienests, 2003. 282 lpp.
Papildliteratūra
1. Grandāne M., Martemjanova E., Mārāne I., Mežaraupe V., Soopa A. Finanšu grāmatvedība. Mācību grāmata. – Rīga: RAKA, 2004. 169 lpp.
2. Par grāmatvedību: LR likums 1992.g.14.oktobrī. www.likumi.lv Par grāmatvedību: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.10.1992. Stājas spēkā 01.01.1993. [Skatīts 17.12.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=66460
3. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju. MK noteikumi Nr.585 [tiešsaiste]. Pieņemti 21.10.2003.Stājas spēkā 30.10.2003. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=80418. 21.10.2003.www.vid.gov.lv
Periodika un citi informācijas avoti
1. Bilance, žurnāls par grāmatvedību, uzskaites likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-5709 .
2. Bilances Juridiskie padomi, žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, ISSN 2255-5709
3. Elektroniskais žurnāls iFinanses.lv Portāls „iFinanses.lv” [tiešsaiste]. SIA izdevniecība „Izdevniecība iŽurnāli”. [Skatīts 08.11.2010.]. Pieejams: http://www.ifinanses.lv/lat
Piezīmes
ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma "Ekonomika", agrārās un vides ekonomikas, biznesa procesu vadības, grāmatvedības un finanšu, tiesību zinātnes, reģionālās attīstības un pārvaldes apakšprogrammu studentiem, ierobežotās izvēles kurss (B daļa)