Excel
Kursa nosaukums Bioekonomika lauksaimniecībā
Kursa kods Ekon3126
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Agrārā ekonomika
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 64
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 12/12/2017
Atbildīgā struktūrvienība Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., asoc. prof. Kaspars Naglis-Liepa
Dr. oec., doc. Arnis Lēnerts

Priekšzināšanas
Ekon2130, Ekonomikas teorija
LauZ2046, Lauksaimniecības resursi
Kursa anotācija
Kurss sniedz studentiem zināšanas un attīsta praktiskās iemaņas par jaunākajām tendencēm bioekonomikas attīstībā pasaules, jo īpaši Eiropas, prioritāri Latvijas mērogā. Kurss sistēmiski aptver tautsaimniecības primārās nozares – lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību, kā arī apstrādājošās rūpniecības un citas nozares, kas izmanto biotehnoloģijas, tādējādi izmanto un ražo dabiskus, kvalitatīvus, inovatīvus lauksaimniecības produktus no bioresursiem. Ražošanai jānotiek ilgtspējas apstākļos
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas un izpratne, ka Latvijas resursu (zemes, kapitāla, darbaspēka) prasmīga, racionāla un ekonomiski efektīva izmantošana, baltoties bioekonomikas atziņās, var veicināt Latvijas ilgtspējīgu attīstību;
• prasmes analizēt bioekonomikas nozaru attīstību, meklēt lauksaimniecības produktu dziļākas, pilnīgākas un efektīvākas pārstrādes iespējas, pievienotās vērtības radīšanai, risināt teorijas un prakses sasaistes uzdevumus; • kompetence identificēt un prognozēt lauksaimniecības produktu ražošanas un realizācijas iespējas ar augstāku pievienoto vērtību kā iekšējos tā ārējos tirgos, līdz ar to veicināt uz bioekonomikas nozaru izaugsmi un pienesumu tautsaimniecībā
Kursa plāns
1 Bioekonomikas jēdziens un nozīme
2 Bioekonomikas idejas vēsturiska attīstība
3 Ārējo efektu novēršana
4 Ekosistēmas pakalpojumi
5 Ekosistēmas vērtēšanas metodes
6 Resursu taksonomija
7 Atjaunojamo resursu izmantošana
8 Agrārās ekonomikas koncepts un veidi
9 Agrārās ekonomikas galvenās ekonomiskās atziņas
10 Bioetehnoloģijas lauksaimniecībā
11 Bioetehnoloģijas mežsaimniecībā, zivsaimniecībā
12 ES bioekonomikas attīstības politika
13 Bioekonomikas attīstība Latvijā
14 Bioekonomikas inovācijas attīstība
15 Integrēts zemes menedžments 16 Ražošanas resursi lauksaimniecības produkcijas ražošanā
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kursa apguvē tiks kontrolēts nodarbību apmeklējums, praktisko darbu un seminārnodarbību uzdevumu izpilde, kā arī divu kontroldarbu izstrāde (3. un 4. semestrī pilna laika un 3.semestrī nepilna laika studijās).
Nosacījumi eksāmena kārtošanai: Sekmīgai kredītpunktu un vērtējuma saņemšanai studentam nepieciešams:
1)semestra laikā aktīvi piedalīties semināru norisē, gan savlaicīgi izpildot grupu darba uzdevumus, gan iesaistoties diskusijās un problēmuzdevumu risināšanā nodarbību laikā. 2)iegūto zināšanu vērtējums ir kumulējošs un veidojas no: 2 kontroldarbu semestra laikā vērtējuma, grupu darba vērtējuma, rakstiska eksāmena studiju kursa noslēgumā vērtējuma.
Pamatliteratūra
1. Drummond H.E., Goodwin J.W. Agricultural economics. Third Edition. www.pearsonhighered.com. 2011. p.408.
2. Wilen J.E. Bioeconomics of renewable resource use. In Kneese, A.V and Sweeney, J.L. (ed.), Handbook of natural resource and energy economics, Vol. 1. North-Holland, Amsterdam.1985. p.61.-124.
3. Radžele-Šulce A., Krieviņa A., Siliņa L. Agrārā sfēra un tās galveno nozaru attīstība Latvijā. Zinātniska monogrāfija. Jelgava: LLU EF. 2012. 233 lpp. 4. Vide un ilgtspējīga attīstība(2010) Redaktori Māris Kļaviņš un Jānis Zaļoksnis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 334 lpp. ISBN 978-9984-45-220-3
Papildliteratūra
1. Adamovičs A., Balodis O., Bartuševics J., Gaile Z., Komlajeva Ļ., Poiša L. Enerģētisko augu audzēšanas un izmantošanas tehnoloģijas. No: Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā. Monogrāfija. Rivžas P. red. Jelgava, LLU, 2012. 38.–113. lpp.
2. Pelše M., Naglis-Liepa K., Zēverte-Rivža S., Strīķis V. (autoru kolektīvā) Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā. Monogrāfija (1., 2., 7., 8.nodaļa). Jelgava: LLU, 2012. 12.-37., 315.-379.lpp. 3. Pilvere I., Upīte I., Tetere V. Protekcionisma instrumentu ietekme primāro un sekundāro sfēru ilgtspējīgā attīstībā. Zinātniska monogrāfija. Jelgava: LLU, EF, 2012. 191 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Lauksaimniecības gada ziņojumi. Rīga: LR Zemkopības ministrija. [tiešsaiste] [skatīts 05.02.2018.]. Pieejams: https://www.zm.gov.lv/lauksaimnieciba/statiskas-lapas/lauksaimniecibas-gada-zinojumi?nid=531#jump
2. Latvija. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Rīga: LR Ekonomikas ministrija. ISSN 1407-4095. [tiešsaiste] [skatīts 05.02.2018.]. Pieejams: https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/tautsaimniecibas_attistiba/zinojums_par_latvijas_tautsaimniecibas_attistibu/ 3. AS "Latvijas Valsts meži" normatīvie akti. [tiešsaiste] [skatīts 05.02.2018.]. Pieejams: https://www.lvm.lv
Piezīmes
Obligātais studiju kurss LF profesionālā bakalaura studiju programmā „Lauksaimniecība” kvalifikācijas lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs ieguvei pilna un nepilna laika studijās.