Excel
Kursa nosaukums Grāmatvedība un finanses
Kursa kods Ekon3124
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Grāmatvedības un uzskaites teorija
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 22/11/2016
Atbildīgā struktūrvienība Finanšu un grāmatvedības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. oec., lekt. Baiba Mistre
Mg. oec., lekt. Evita Apsīte

Kursa anotācija
Studiju kursā studenti apgūst uzņēmuma uzskaites objektu atspoguļošanu grāmatvedībā divkāršā ieraksta sistēmā, sastāda biežāk lietotos grāmatvedības dokumentus, izpēta grāmatvedības reģistru un pārskatu sastādīšanu. Apgūst biežāk maksājamo nodokļu aprēķināšanas un maksāšanas kārtību. Studiju kursā studenti iepazīstas ar finanšu jautājumiem, apgūst finanšu vadības mērķi un funkcijas, iepazīstas ar finanšu plānošanu, uzņēmuma finansēšanu un finanšu analīzi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• zināšanas - par grāmatvedības un nodokļu reglamentējošo normatīvo bāzi, grāmatvedības būtību un uzdevumiem, par saimniecisko līdzekļu un avotu klasifikācijas saistību ar grāmatvedības bilanci, kontiem un divkāršo ierakstu, dokumentāciju un par finanšu vadības darbību, finanšu analīzi, finanšu plānošanu un finansēšanu.
• prasmes - iegūt izpratni par grāmatvedību un nodokļiem. Sagatavot biežāk lietotos grāmatvedības uzskaites dokumentus un aprēķināt nodokļus. Analizēt sabiedrības/iestādes finansiālo stāvokli, noteikt finansēšanas avotus, sastādīt kredītu atmaksas grafiku un veidot naudas plūsmas plānu. • kompetence – prot izmantot grāmatvedības datus uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšanai, komercdarbības plānošanai un ekonomiski pamatotu lēmumu pieņemšanai.
Kursa plāns
1 Grāmatvedība, tās nozīme un uzdevumi. Grāmatvedības priekšmets un metodes.
2 Grāmatvedības bilance un tās uzbūve. Grāmatvedības konti un to vispārējā uzbūve.
3 Saimniecisko operāciju reģistrēšana. Naudas līdzekļu uzskaite. 1.kontroldarbs.
4 Prasību un saistību uzskaite.
5 Krājumu uzskaite.
6 Ilgtermiņa ieguldījumu būtība, sastāvs un prasības uzskaitei.
7 Darba samaksas uzskaite.
8 Pašu kapitāla uzskaite. Finanšu pārskats. 2. kontroldarbs.
9 Vispārējā finanšu teorija. Finanšu vadība.
10 Finanšu plānošana.
11 Finanšu plānošana. 3.kontroldarbs.
12 Uzņēmuma norēķinu formas.
13 Uzņēmuma finansēšana.
14 Kreditēšana.
15 Finanšu analīze. 16 Investīcijas. 4. kontroldarbs.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite ar atzīmi. Semestra laikā 4 tematiskie kontroldarbi. Kontroldarbi sastāv no teorētiskiem jautājumiem un uzdevumiem. 1.kontroldarbs: Saimniecisko līdzekļu un finansēšanas avotu klasifikācija, grāmatvedības bilance, grāmatvedības konti un divkāršais ieraksts. 2. kontroldarbs: Naudas, krājumu, pamatlīdzekļu, darba samaksas un nodokļu uzskaite. 3.kontroldarbs: Finanšu vadība un finanšu plānošana. 4.kontroldarbs: Finansēšana, kreditēšana, finanšu analīze un investīcijas.
Pamatliteratūra
1. Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Atkārtots un atjaunots 2. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 195 lpp. 2016.g.
2. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
3. Finanšu vadības rokasgrāmata. Aut. V. Jerošenko u.c. Rīga: Dienas Bizness, 2004. 4. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 568 lpp.
Papildliteratūra
1. Tīse L. Grāmatvedība: mācību līdzeklis. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 87 lpp.
2. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Apgāds “Jumava”, 2007. 266 lpp. 3. Saksonova S. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2006. 225 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-5709
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005. ISSN 1407-2041 3. iFinanses. Rīga: Izdevniecība iŽurnāli. ISSN 2255-985X
Piezīmes
Nozares teorētiskais pamatkurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Dizains un amatniecība" studentiem.