Excel
Kursa nosaukums Grāmatvedība I
Kursa kods Ekon3123
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Grāmatvedības un uzskaites teorija
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā 24
Lekciju stundu skaits 8
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 02/02/2016
Atbildīgā struktūrvienība Finanšu un grāmatvedības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. oec., vieslekt. Laila Kelmere

Priekšzināšanas
Ekon1001, Ekonomikas teorija
Mate3012, Matemātika
Kursa anotācija
Studiju kurss “Grāmatvedība I” sniedz pamatzināšanas par izmaksu noteikšanu, klasificēšanu, izmaksu uzskaites un analīzes metodēm, pašizmaksas kalkulācijas aprēķināšanas metodēm, cenu noteikšanas metodēm, plānošanu un kontroli, kā arī teorētiskās zināšanas dažādu ar izmaksām saistītu risku novērtēšanai, lai pieņemtu kvalitatīvus lēmumus efektīvai uzņēmējdarbības vadīšanai.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas – izmaksu uzskaitē, izmaksu vadīšanā, pašizmaksas kalkulācijā (izvēloties piemērotākās metodes un paņēmienus), izmaksu kontrolē, risku novērtēšanā un lēmumu pieņemšanā, finanšu plānošanā. Novērtēšanas metodes: kontroldarbi ar aprēķiniem, ieskaite diskusija nodarbībās.
Prasmes – izprot vadības grāmatvedības galvenos uzdevumus, prot noteikt un klasificēt izmaksas un uz tā pamata veikt pašizmaksas kalkulācijas, aprēķināt piedāvājuma cenu, analizēt iegūtos rezultātus, izprast, pie kādiem nosacījumiem uzņēmums var strādāt ar vai bez zaudējumiem, noteikt cēloņus un izstrādāt priekšlikumus problēmu novēršanai vai situācijas uzlabošanai ņemot vērā mainīgo tirgus situāciju. Novērtēšanas metodes: praktiskie darbi, kontroldarbi ar aprēķiniem, ieskaite, diskusija nodarbībās. Kompetences – prot pielietot iegūtās zināšanas ražošanas, pakalpojumu sniegšanas, realizācijas procesu uzskaites un efektīvas darbības izvērtēšanai un nodrošināšanai uzņēmumā. Spēj pārvaldīt izmaksas un sagatavot priekšlikumus izmaksu samazināšanai, spēj plānot peļņu un tās izlietošanu. Novērtēšanas metodes: kontroldarbi, ieskaite, praktiskie darbi.
Kursa plāns
1.Vadības grāmatvedības uzdevumi un mērķi. Finanšu un vadības grāmatvedības salīdzinošais raksturojums. 2.Izmaksu uzskaites uzdevumi un mērķi. Izmaksu un atdeves aprēķinu pamatjēdzieni. 3.Izmaksu klasifikācija pēc to funkcijām un rakstura. 4.Izmaksu klasifikācija izmaksu analīzē un pašizmaksas aprēķinos. 5.Izmaksu uzskaite pa izmaksu vietām. Vispārējo izmaksu sadales paņēmieni. 6.Izmaksu nesēju vienības pašizmaksas aprēķini (pilnā pašizmaksas kalkulācija). 7.Pilnās pašizmaksas kalkulācijas paņēmieni: kalkulācija ar dalīšanu 8.Pilnās pašizmaksas kalkulācijas paņēmieni: kalkulācija ar pieskaitījuma likmēm. 9.Izmaksu sadalīšana pastāvīgajās un mainīgajās. 10.Mainīgo izmaksu pašizmaksas kalkulācija. 11.Procesa pašizmaksas kalkulācija, tās pielietojums. 12.Seguma summa un tās analīze. 13.Kritiskais punkts un tā analīze. 14.Peļņas sliekšņa noteikšana ar vienādojumu un grafisko metodi. 15.Cenu kalkulācija. Cenu veidošanas pamatprincipi. Tirdzniecības atlaides un to piemērošana. 16.Atlaides ēdienu grupām un pakalpojumiem, cenu veidošanas metodes ēdināšanas uzņēmumos.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite ar atzīmi – vidējais vērtējums ballēs, ko veido sekmīgi nokārtoti 2 kontroldarbi: 1) izmaksas, to klasifikācija, pilnās pašizmaksas kalkulācija, arī izmantojot pieskaitījuma likmes, mainīgo izmaksu kalkulācija un iegūto rezultātu attēlošana ar grafisko metodi un to analīze; 2) mainīgo izmaksu pašizmaksas kalkulācija, procesa pašizmaksas kalkulācija, seguma punkts, peļņas vai zaudējuma slieksnis, cenu kalkulācija un ieskaite, kura sastāv no testa, atklātiem jautājumiem un uzdevumiem par kursā apskatītiem jautājumiem un risinātiem uzdevumiem, un sekmīgi nokārtoti praktiskie darbi.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Apgūt un nostiprināt teorijas materiālu, atrisinot uzdevumus un pārbaudījumus. Sagatavošanās testiem.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Ieskaite ar atzīmi – vidējais svērtais vērtējums ballēs.
Pamatliteratūra
1.Alsiņa R., Marinska K., Bojarenko J. Vadības grāmatvedība: teorija un prakse. Rīga: SIA KIF „Biznesa komplekss”, 2011, 239 lpp. 2.Benze J. Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija. Auditorfirma “Grāmatvedis”, Rīga 1996, 134 lpp. 3.Pelšs A. Vadības grāmatvedība. KIF Biznesa komplekss, Rīga 2001: 1. daļa – Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija. 2. daļa – Izmaksu analīze lēmumu pieņemšanai. 4.Forands I. Viesnīcas menedžments. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2011, 230 lpp. 5.Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumi Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”. Stājas spēkā: 01.01.2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/278844-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likuma-piemerosanas-noteikumi 6.Jiambalvo J. Managerial Accounting: International Student Version. Hoboken: John Wiley & Sons. Inc., 2010. 572 p.
Papildliteratūra
1.Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums. Pieņemts: 22.10.2015. Stājas spēkā: 01.01.2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
2.Garrison Ray H. Managerial accounting : concepts for planning, control, decision making (6th ed.). Homewood(IL); Boston (MA): Irwin, 1991. 810 p. 3.Horngren C.T., Sundem G.I. Introduction to Management Accounting (7th ed.). USA: Prentice Hall, 2002. 762 p
Periodika un citi informācijas avoti
1.Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. 2005- ISSN 14075709 2.iFinanses. Rīga: Izdevniecība iŽurnāli. ISSN 2255-985X
Piezīmes
Nozares profesionālās specializācijas kurss Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā 5.semestrī pilna un nepilna laika studijās.