Excel
Kursa nosaukums Tirgzinība
Kursa kods Ekon3120
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Tirgzinība
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 160
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 40
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 96
Kursa apstiprinājuma datums 07/04/2015
Atbildīgā struktūrvienība Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., doc. Arnis Lēnerts

Priekšzināšanas
Ekon1001, Ekonomikas teorija
Soci2036, Socioloģija
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir sniegt izpratni par tirgzinības nozīmi mūsdienu konkurences un globalizācijas apstākļos. Kursa laikā studenti apgūs zinības par pircējiem un viņu rīcību tirgū, motivāciju veikt pirkumu, par preci, tās īpašībām, cenu, kā arī par preču virzīšanu tirgū, metodēm, reklāmu un pārdošanas veicināšanu. Pēc kursa apguves studenti pratīs veikt tirgus izpēti un produkcijas realizācijas iespēju noteikšanu. Studenti izpratīs, kā veidot preču realizācijas pasākumu kompleksu: produkts vai pakalpojums, sadale un izplatīšana, virzīšana tirgū un cenu veidošana.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par tirgzinības teorētiskajām nostādnēm un tām atbilstošiem jautājumā (uzdevumā) ietverto problēmu risinājuma praktiskajiem paņēmieniem;
• prasmes pielietot un analizēt tirgvedības elementu kompleksu un vadības sistēmu, izvērtēt tirgvedības nozīmi uzņēmumos, izstrādāt lēmuma pieņemšanas procesus saistībā ar tirgvedības jautājumiem. • kompetence – tiek iegūtas zināšanas un prasmes, lai radītu jaunas pieejas tirgzinības jautājumos. Spēj demonstrēt zināšanas par klientorientētas pieejas nepieciešamību uzņēmuma darbībā, kā arī izvēlēties piemērotākos komunikācijas veidus klientu piesaistīšanai.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Tirgzinības būtība, mērķi un funkcijas.Tirgzinības kompleksie elementi – prece, cena, vieta, virzīšana tirgū, pircējs.
2 Tirgus veidi. Patēriņa tirgu ietekmējošie faktori. Patēriņa tirgus. Izmantotāju tirgus. Patērētāja rīcība.
3 Tirgus vide. Viesmīlības nozares mikrovide un makrovide. Uzņēmums, piegādātāji, starpnieki, pircēji, konkurenti.
4 Tirgus un mārketinga izpētes nozīme. Viesmīlības nozares tirgzinības pētījumi. Izpētes process, metodes.
5 Viesmīlības nozares tirgzinības pētījumu mērķu raksturojums. Konkurentu, konkurences tirgus struktūras izpēte.
6 Viesmīlības nozares tirgus izpētes procesa īpatnību raksturojums mazos un vidējos uzņēmumos
7 Produkts. Pārtikas un nepārtikas preču klasifikācija un sortiments. Pakalpojums.
8 Preces dzīves cikls.Jaunas preces attīstīšanas procesa vadīšana.
9 Pircēju un pieprasījuma izpētes objekts un priekšmets. Mērķa segmenta izvēles noteikumi.
10 Viesmīlības nozares tirgus segmentācija. Preču pozicionēšana. Preču politika un stratēģija.
11 Cenas noteikšana un nozīme. Cenu izpētes objekts un mērķi.
12 Viesmīlības uzņēmumu preču sadale, virzīšana tirgū, reklāma un pārdošanas veicināšana.
13 Tirgzinības komunikācijas kompleksa izpētes objekts un mērķi.
14 Sabiedriskās domas veidošana un ietekmēšana.
15 Uzņēmējdarbības veida piemērotība e- komercijai. 16 Mājas lapas uzbūve. E- mārketinga metodes.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Teorijas zināšanu pārbaude: 1.kontroldarbs: piektajā nedēļā par 1 līdz 8 tēmā apgūto vielu; 2.kontroldarbs: desmitajā nedēļā par 9 līdz 16 tēmā apgūto vielu; 3.kontroldarbs: piecpadsmitajā nedēļā par 17 līdz 24 tēmā apgūto vielu. Patstāvīgie darbi: studentiem darba grupā būs jāizstrādā patstāvīgais darbs par jauna produkta virzīšanas iespējām tirgū un jāprezentē praktisko nodarbību laikā; semestra laikā katrs students izstrādā patstāvīgu tirgus vai mārketinga pētniecisko darbu. Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma: 50% veido kontroldarbu un patstāvīgā darba vidējais novērtējums; 50% eksāmena novērtējums.
Pamatliteratūra
1. Freijers V. Tūrisma mārketings: uz tirgu orientēta tūrisma mikroekonomikas un makroekonomikas pārvaldība. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2011, 621 lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
3. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp. 4. Hārts Dž., Dausta B. Panākumu plāns: e-MĀRKETINGS. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2007. 314 lpp.
Papildliteratūra
1. Dombrava E. Radošais mārketings. Rīga: Biznesa augstskola „Turība”, 2008. 194 lpp.
2. Kotlers F. Mārketinga pamati. Rīga: Jumava, 2006. 648 lpp. 3. Čans V. Zilā okeāna stratēģija: kā izveidot tirgus telpu bez sāncensības un padarīt konkurenci nebūtisku. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007, 236 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Mājas lapu veidošana. [tiešsaiste]. [skatīts 28.05.2015.]. Pieejams: http://www.w3schools.com/default.asp. 2. Krāsu modeļi. [tiešsaiste]. [skatīts 28.05.2015.]. Pieejams: http://www.javascripter.net/faq/hextorgb.htm
Piezīmes
Nozares teorētiskais pamatkurss PTF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Ēdināšana un viesnīcu uzņēmējdarbība” studentiem.