Excel
Kursa nosaukums Vērtību ķēdes ekonomika
Kursa kods Ekon3118
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Agrārā ekonomika
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 64
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 10/03/2015
Atbildīgā struktūrvienība Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., doc. Zane Vītoliņa

Priekšzināšanas
Ekon1012, Mikroekonomika
Ekon2100, Bioekonomika I
Ekon2109, Makroekonomika
Ekon3095, Bioekonomika II
Kursa anotācija
Studiju kurss sniedz zināšanas par vērtību ķēdes ekonomiku gan globālā, gan Latvijas tirgus kontekstā. Studiju kursā iekļauti tādi vērtību ķēdes izpētes jautājumi kā – vērtību ķēdes pamatelementi un veidi, plānošanas un analīzes metodes pievienotās vērtības paaugstināšanai, vērtību ķēdes nozīme uzņēmējdarbībā un ilgtspējīgs patēriņš, vērtību ķēdes teritoriālā un telpiskā dimensija, kā arī aktuālākie starptautiskie procesi un to ietekme. Studiju kursa ietvaros tiek analizēti dažādu Latvijas lauksaimniecības sektoru vērtības ķēžu piemēri.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• zināšanas par vērtību ķēdes pamatelementiem un vērtību ķēdes būtību globalizācijas un ilgtspējīgas attīstības apstākļos, kā arī zināšanas par vērtību ķēdes analīzes metodēm, dimensijām un ietekmējošajiem faktoriem;
• prasmes noteikt vērtību ķēdes elementus un to savstarpējās saiknes, izvērtēt un attēlot preču un pakalpojumu plūsmas, kā arī prasmes analizēt pašreizējās vērtību ķēdes un meklēt priekšlikumus pievienotās vērtības paaugstināšanai; • kompetence patstāvīgi iegūt, apstrādāt un analizēt informāciju, izprast dažādu iesaistīto pušu lomu un atbildību, kā arī makroekonomisko faktoru ietekmi uz produktu vērtības radīšanas procesu. Pieņemt pārdomātus un argumentētus lēmumus, kā arī izvērtēt to īstenošanai nepieciešamos resursus, procesus un sekas, lai optimizētu vērtību ķēdē iesaistīto dalībnieku ieguvumus.
Kursa plāns
1 Vērtību ķēdes ekonomikas būtība un saturs.
2 Vērtību ķēdes veidi un elementi.
3 Vērtību ķēde un globalizācija.
4 Vērtību ķēde uzņēmējdarbībā.
5 Vērtību ķēdes un mārketings.
6 Vērtību ķēdes telpiskā un teritoriālā dimensija.
7 Pilsētu un lauku nozīme vērtību ķēdē.
8 Datu ieguve un apstrāde vērtību ķēdes attēlošanai un analīzei.
9 Vērtību ķēdes analīze: M. Portera modelis.
10 Vērtību ķēdes analīze: 5-soļu modelis.
11 Vērtības ķēdes efektivitātes paaugstināšana.
12 Vērtību ķēdes specifika lauksaimniecībā.
13 Pievienotās vērtības veidošanās Latvijas lauksaimniecībā salīdzinājumā ar ES valstīm.
14 Pievienotās vērtības veidošanās lopkopības (piens, mājlopi) un graudkopības (graudi, rapsis) sektoros.
15 Vērtību ķēdes pārtikas sektorā. 16 Pievienotās vērtības veidošanās mežsaimniecībā un tūrismā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Semestra laikā ir paredzēti trīs kontroldarbi, kas ietver gan testa veida jautājumus, gan atvērtos jautājumus. Studiju kursā studentiem jāizstrādā patstāvīgais darbs par noteikta lauksaimniecības sektora produkta vērtību ķēdi. Darbs jāprezentē praktisko nodarbību laikā. Studiju kursa noslēgumā ir paredzēts rakstisks eksāmens.
Pamatliteratūra
1. Baldwin C., Clark K., Magretta J., Dyer J. Harvard Business Review on Managing the Value Chain. Harvard Business School Press, 2000. 283 p.
2. Porter M. Competitive Advantage of Nations: Creating and Sustaining Superior Performance. Simon and Schuster, 2001. 896 p.
3. UN GC, UNEP, SustainAbility Unchaining Value – Innovative Approaches to Sustainable Supply. 2008. 24 p. 4. Kaplinsky R., Morris M. A Handbook for Value Chain Research. International Development Research Center. 2003. 113 p.
Papildliteratūra
1. Gereffi G., Humphrey J., Sturgeon T. The Governance of Global Value Chains. In: Review of International Political Economy, vol. 12, no.1, 2005, p. 78–104. Pieejams: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09692290500049805#.VS0Ua_C8o6A
2. The Cambridge Natural Capital Programme. Building resilient value chains. Cambridge Programme for Sustainability Leadership. 2011. 14.p. 3. Value Chain Analysis for Assessing Competitive Advantage (1996). Institute of Management Accountants. 1996. 33 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. UN GC, UN Global Compact Supply Chain Resources & Practices. http://supply-chain. unglobalcompact.org
2. Government of South Australia, PIRSA Value Chains, Value Chain Toolkit. www.pir.sa.gov.au/valuechains/ value_chain_toolkit 3. Consumer Goods Forum, Future Value Chain 2020. www.futurevaluechain.com
Piezīmes
Ierobežotās izvēles kurss (B daļa) ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienā „Agrārā un vides ekonomika”.