Excel
Kursa nosaukums Eiropas Savienības projekti
Kursa kods Ekon3107
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Latvijas tautsaimniecība
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 64
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 13/09/2011
Atbildīgā struktūrvienība Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. oec., lekt. Vineta Tetere
Dr. oec., prof. Irina Pilvere

Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir iegūt teorētiskas zināšanas par projekta izstrādes pamatprincipiem un projektu vērtēšanas procedūru, kā arī apzināt investīciju piesaistes iespējas Eiropas Savienībā. Studenti izprot darba grupas izveides nozīmību, apgūst projekta iesnieguma veidošanas pamatus un izstrādā projekta vērtēšanas kritērijus, veic ar projektu realizēšanu saistīto risku analīzi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Students apgūst zināšanas par projekta dzīves ciklu un pieejamiem ES finanšu avotiem. Students prot definēt projekta ideju, mērķi un uzdevumus, spēj pielāgot projekta ideju attiecīgajai ES fondu finansētai aktivitātei un izprot likumdošanas aktu nozīmi projektu veidošanā. Students ir kompetents izmantot teorētiskās zināšanas praksē veidojot darba grupu projekta definēšanai un realizācijai.
Kursa plāns
1 Projekta veidošanas pamatprincipi, definīcijas un veidi
2 Problēmas definēšana un analīze
3 Iespējamo risinājumu un risku analīze
4 Mērķa un uzdevumu definēšana
5 Projekta tāmes/budžeta veidošana
6 Finanšu plūsma un uzskaite
7 Laika grafika izstrāde
8 Projekta organizācijas plānošana
9 Publicitātes pasākumu nepieciešamība
10 ES publicitātes kritēriji
11 ES fondu vadlīniju struktūra
12 ES fondu veidlapu aizpildīšana
13 Administratīvie un kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji
14 Projekta pārskatu veidošana
15 ES struktūrfondu institucionālais nodrošinājums 16 ES struktūrfondu likumdošana
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Praktiskajās nodarbībās darbs notiek grupās. Izstrādāti un aizstāvēti projekta iesniegumi. Ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Jangs T.L. Kā vadīt projektu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009, 152 lpp.
2. Forands I. Projekta menedžments. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2006, 258 lpp.
3. Uzulāns J. Risku vadība projektu kontekstā. Rīga : Drukātava, 2010, 136 lpp. 4. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. 2. papild. izdev. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2009, 308 lpp.
Papildliteratūra
1. Trevor L.Young, Successful Project Management, Second edition, London and Philadelphia, 2006. 158 lpp.
2. Harward Business Review, Projektu vadība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007, 164 lpp. 3. Meredith J. R., Mantel S. J. Project Management: A Managerial Approach: International Student Version. Hoboken: John Wiley & Sons. 2010, p. 587
Piezīmes
Ierobežotās izvēles studiju kurss paredzēts ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Ekonomika" studentiem.