Excel
Kursa nosaukums Eiropas Savienības projektu vadīšana
Kursa kods Ekon3100
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Reģionālā ekonomika
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 11/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. oec., lekt. Vineta Tetere

Kursa anotācija
Kursa mērķis ir apgūt zināšanas, kā izstrādāt projektu, lai varētu piesaistīt ES finansējumu un veiksmīgi to realizēt. Kursa ietvaros students apgūst teorētiskās zināšanas par ES fondu finansēta projekta izstrādes pamatprincipiem un tajā ietveramajiem specifiskajiem elementiem
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas – par projektu izstrādes pamatprincipiem, projekta dzīves ciklu, nepieciešamajiem resursiem un to plānošanu, finanšu resursu piesaistes iespējām no Eiropas Savienības piedāvātajiem fondiem, lai attīstītu tautsaimniecību un atbalstītu vietējo uzņēmējdarbību; zināšanas par tiesisko aktu izstrādi un apstiprināšanu fondu apgūšanai, projektu vērtēšanas procedūru. Prasmes – prot definēt projekta ideju, izveidot projekta struktūrplānu, sastādīt laika grafiku un veikt budžeta aprēķinus, lai sasniegtu izvirzīto projekta mērķi. Spēj atrast un piemērot attiecīgu finanšu instrumentu projekta idejas realizācijai; konstruktīva un loģiska spēja izprast tiesisko aktu nozīmi finanšu instrumentu apguvē. Kompetence – iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas dot iespēju studentam patstāvīgi veidot darba grupu projekta izstrādei, izvēloties attiecīgo darba stilu un metodes, lai veiksmīgi strādātu pie projekta iesnieguma aizpildīšanas, izprastu finansētāju un pasūtītāju prasības.
Kursa plāns
1 Projekta būtība un veidi
2 Ideju un problēmu definēšana
3 Risinājumu meklēšana un alternatīvu analīze
4 ES finanšu piesaistes iespēju analīze
5 Projekta mērķa definēšana
6 Struktūrplāna veidošana
7 Uzdevumu definēšana
8 Projekta dzīves cikls
9 Projekta vadītājs un darba grupa
10 Projekta budžeta sastāvdaļas
11 Laika plānošana
12 Risku noteikšana un izvērtēšana
13 Projekta organizācija
14 Projekta ilgtspējas izvērtēšana
15 Projekta kontrole un izvērtēšana 16 ES fondu vadlīniju analīze
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Aktīvi piedalīties nodarbībās, apmeklējums - 80%, izstrādāts projekts. Rakstisks eksāmens.
Pamatliteratūra
1. Forands I. Projekta menedžments. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2006. 258 lpp.
2. Rokasgrāmata projektu iesniedzējiem un īstenotājiem : ES fondi 2007. – 2013. gads. Zemgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs, 2008. 85 lpp. 3. Jangs T. L. Kā vadīt projektu. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. 152 lpp. ( sērija : Bizness un Karjera).
Papildliteratūra
1. Batchelor M. Project Management Secrets : The eksperts tell all ! London: Harper Collins Publishers, 2010. 128 p.
2. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. 2. papild. izdev. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2009. 308 lpp. 3. Džounss R. Projektu vadības pamati : Praktisks ceļvedis projektu vadībā un izpildē. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 223 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.
2. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041. 3. www.esfondi.lv
Piezīmes
Nozares profesionālās specializācijas kurss ESAF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”.