Excel
Kursa nosaukums Vērtspapīru tirgus
Kursa kods Ekon3046
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Finanses un kredīts
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 31/01/2012
Atbildīgā struktūrvienība Finanšu un grāmatvedības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., prof. Ingrīda Jakušonoka

Kursa anotācija
Studenti gūst padziļinātas zināšanas par vērtspapīru tirgus darbības principiem, likumdošanas un normatīvo bāzi, regulēšanas un uzraudzības kārtību. Pamatojoties uz secīgu vērtspapīru apgrozības etapu apguvi: emisija, sākotnējā izvietošana, otrreizējā apgrozība - tiek apgūti darījumi ar vērtspapīriem un ar tiem saistītie finanšu aprēķini, vērtspapīru portfeļa komplektēšana un pārvaldīšana.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas – par vērtspapīru tirgus darbības principiem, likumdošanas un normatīvo bāzi, regulēšanas un uzraudzības kārtību. Pamatojoties uz secīgu vērtspapīru apgrozības etapu apguvi: emisija, sākotnējā izvietošana, otrreizējā apgrozība - tiek apgūti darījumi ar vērtspapīriem un ar tiem saistītie finanšu aprēķini.
• Prasmes – iegūt un analizēt informāciju par Baltijas vērtspapīru tirgu, finanšu instrumentiem, tirgus segmentiem, vērtspapīru ienesīgumu, veikt aprēķinus par akciju, obligāciju, valsts parādzīmju, vekseļu un opciju darījumu ienesīgumu. • Spēja salīdzināt un izvērtēt dažādus vērtspapīru tirgus segmentus, veikt aprēķinus par akciju, obligāciju, valsts parādzīmju, vekseļu un opciju darījumu ienesīgumu, patstāvīgi pieņemt lēmumus par investīcijām vērtspapīros.
Kursa plāns
1 Vērtspapīru būtība un klasifikācija.Latvijas vērtspapīru tirgus izveides koncepcija
2 Vērtspapīru projektēšana un emisijas sagatavošana. Vērtspapīru emisijas prospekts.
3 Vērtspapīru reģistrācija un sākotnējā izvietošana
4 Vērtspapīru otrreizējā apgrozība. Vērtspapīru tirdzniecības organizācijas principi
5 1. kontroldarbs - Vērtspapīru emisija un apgrozība; Akciju un obligāciju aprēķini
6 Finanšu instrumentu tirgus struktūra un darbība. Emitenti un investori vērtspapīru tirgū
7 Rīgas Fondu biržas darbība Nasdaq OMX biržu apvienībā. Latvijas Centrālā depozitārija darbība
8 Finanšu instrumentu tirgus darbību regulējošās likumdošanas veidošanas pamatprincipi
9 Finanšu instrumentu tirgus uzraudzības institūcijas, to uzdevumi un funkcijas
10 2. kontroldarbs - Latvijas vērtspapīru tirgus dalībnieki; Akciju novērtēšana, dividenžu aprēķini
11 Ar akciju ienesīgumu un risku saistītie aprēķini.
12 Baltijas vērtspapīru saraksts. Akciju kotēšana. Biržu indeksi. Reitingi.
13 3. kontroldarbs - Latvijas finanšu instrumentu tirgus darbība un uzraudzība
14 Korporatīvie un valsts saistību vērtspapīri, to kotēšana un emisija.
15 Obligācijas, valsts parādzīmes un ar tām saistītie aprēķini. Vekseļi. Opcijas. 16 4.kontroldarbs - valsts un korporatīvie vērtspapīri un ar tiem saistītie aprēķini
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite ar atzīmi. Jābūt iesniegtam patstāvīgajam darbam, to izstrādā pēc individuāli ar pasniedzēju saskaņotas tēmas, iesniedz datorsalikumā; jāsaņem pozitīvs novērtējums par prezentācijām semināru nodarbībās (saskaņā ar semināru tēmu grafiku); ar pozitīvu vērtējumu jābūt uzrakstītiem visiem četriem kontroldarbiem.
Pamatliteratūra
1. Praude V. Finanšu instrumenti. Rīga: Burtene, 2009.-1.sēj. 446 lpp.
2. Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. Eighth ed., John Wiley & Sons, Inc, 2009, 727 p.
3. Sharpe W.S, Alexander G. J. , Bailey J. V. Investments. 5th ed. M. Infra-M. 2009. 1028 p. 4. Rupeika-Apoga R., Zelgalve E. Finanšu tirgus un tā analīzes metodes. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 118 lpp.
Papildliteratūra
1. Фабоцци Ф. Управление инвестициями. пер. с англ. Москва: Инфра-М, 2000.
2. Apsītis Ģ., Aščuks U. u.c. Vērtspapīru tirgus zinības. Otrais pap. izd. Rīga: Jumava, 2006. 222. lpp. 3. Фондовый рынок: курс для начинающих (Серия «Reuters для финансистов»). пер. c англ. Москва: Альпина Паблишер, 2002. 276 c.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041 Diena. Rīga : Diena. ISSN 1407-1290.
Piezīmes
EF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma "Ekonomika", grāmatvedības un finanšu apakšprogrammas studentiem ierobežotās izvēles kurss (B daļa).