Excel
Kursa nosaukums Ekonomikas teorija un grāmatvedība
Kursa kods Ekon2136
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Ekonomikas teorija
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 24/02/2015
Atbildīgā struktūrvienība Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., prof. Aija Eglīte
Mg. oec., viesdoc. Anna Jesemčika

Priekšzināšanas
Mate3012, Matemātika
Kursa anotācija
Ekonomikas teorija: studiju kursa mērķis – apgūstot teorētiskos pamatprincipus un ekonomiskās likumsakarības, gan mikroekonomikas, gan makroekonomikas līmenī, apzināties to praktiskās pielietošanas iespējas. Izprast makroekonomiskās sakarības un tendences Latvijas ekonomikā. Grāmatvedība: studiju kurss sniedz pamatzināšanas par grāmatvedības sistēmu Latvijā, uzskaites darbības jomām, principiem un metodēm, uzskaites objektiem un uzskaites objektu atspoguļošanu grāmatvedībā divkāršā ieraksta sistēmā, grāmatvedības gada pārskata saturu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Ekonomikas teorija: orientējas Latvijas tautsaimniecības aktuālajā situācijā un zina meža nozares vietu tajā. Diskusija. Spēj novērtēt tirgus situāciju un pieprasījuma, piedāvājuma ārpuscenu faktoru ietekmi uz tirgus līdzsvaru. Spēj veikt uzņēmuma ražošanas izmaksu ekonomisko izvērtējumu. Praktiskie darbi. Kontroldarbs. Spēj analizēt makroekonomikas likumsakarības un spēj diskutēt par aktuālām tautsaimniecības problēmām. Diskusijas. Kontroldarbs.
Grāmatvedība.
Zināšanas – izpratne par grāmatvedības metodoloģiju, grāmatvedības uzskaites objektiem un to atspoguļošana grāmatvedībā divkāršā ieraksta sistēmā, gada pārskata struktūru un sagatavošanas pamatprincipiem. Novērtēšanas metodes: kontroldarbi ar aprēķiniem, diskusija nodarbībās.
Prasmes – prot pielietot grāmatvedības metodes uzņēmumos, definēt uzņēmuma iekšējās kontroles mūsdienu formas un veikt šo formu pielietošanu, spēj ievērot normatīvajos aktos noteiktās grāmatvedības organizēšanas un uzskaites prasības. Novērtēšanas metodes: praktiskie darbi, kontroldarbi ar aprēķiniem, diskusija nodarbībās. Kompetences – spēj īstenot grāmatvedības kārtošanas pamatprincipu ievērošanu uzņēmumā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un viesmīlības uzņēmuma darbības specifikai. Novērtēšanas metodes: kontroldarbi, praktiskie darbi.
Kursa plāns
1.Ekonomikas līmeņi. Pieprasījums un piedāvājums. Elastība. 2.Patērētāja rīcība tirgū. 3.Ražošana, izmaksas. 4.Tirgus veidi. 5.Makroekonomikas pamatrādītāji: IKP, nodarbinātība, inflācija. 6.Nauda. Banku sistēma. 7.Fiskālā un monetārā politika. 8.Starptautiskā tirdzniecība. 9.Ievads kursā. Grāmatvedība, tās nozīme un prasības. Grāmatvedības būtība, uzdevumi. 10.Grāmatvedības priekšmets un metodes. Grāmatvedības uzskaites objekti. Grāmatvedības metodes elementi. 11.Bilances jēdziens un uzbūve. Bilances posteņu izmaiņas. 12.Kontu jēdziens un to vispārējā uzbūve. Bilances kontu uzbūve. Operāciju kontu uzbūve. 13.Dokumenta jēdziens un nozīme. Dokumentiem izvirzītās prasības. 14.Grāmatvedības darba organizācija uzņēmumā. 15.Gada noslēgums. Pārskats. Bilance. Naudas plūsmas pārskats. 16.Gada pārskata sastādīšana, apstiprināšana un iesniegšana. Ieskaite.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ekonomikas teorija: jābūt ieskaitītam 1. kontroldarbam mikroekonomikā un 2. kontroldarbam makroekonomikā. Grāmatvedība: akumulējoša ieskaite veidojas no semestra laikā: 1) sekmīgi nokārtotiem divas kontroldarbiem: grāmatvedības bilance un tās uzbūve; grāmatvedības konti un saimniecisko operāciju reģistrēšana; 2) praktisko darbu uzdevumu izpildes aktivitātes. Neieskaitītu kontroldarbu gadījumā ieskaites kārtošana atļauta vienu reizi rakstiski par semestra laikā studiju kursā apgūtajiem teorētiskajiem jautājumiem un praktiskajiem uzdevumiem.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Pastāvīgais darbs –gatavošanās kontroldarbam izmantojot mācību literatūru un prezentācijas sagatavošana par inovatīvu produktu Latvijā. Grāmatvedība: visa semestra laikā norādītās normatīvās literatūras studēšana grāmatvedības jautājumos, sagatavošanās kontroldarbiem. Studentam jādarbojas kā grāmatvedības informācijas sarežģīto tehnisko datu izskaidrotājam, interpretētājam. Apgūt saimniecisko darījumu kontēšanu, iemācīties sastādīt peļņas vai zaudējumu aprēķinu, tīrās peļņas aprēķināšanu un atspoguļošanu bilancē.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Ekonomikas teorija: ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no visām kontroldarbos iegūtām atzīmēm. Grāmatvedība: - vērtējuma īpatsvari, %: divi kontroldarbi (25% + 30%) un aktivitāte praktiskajos nodarbībās (45%). Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums (100%).
Pamatliteratūra
Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Atkārtots un atjaunots 2. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 195 lpp. ISBN 978-9984-896-10-6 2.Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums. Pieņemts: 22.10.2015. Stājas spēkā: 01.01.2016.Pieejams: https://likumi.lv/ - gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums. 3.Par grāmatvedību: LR likums // LR Normatīvie dokumenti: www.likumi.lv.
Papildliteratūra
1.Dzelmīte M., Volodina M. Mikroekonomika. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 241 lpp 2.Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika. LiePA, 2015. 269 lpp. 3.Januška M. Uzskaite un pārskati mūsdienu uzņēmējdarbībā. Rīga: Merkūrijs LAT. 2008. 99 lpp. 4.Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga: RTU 2013. 348 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. 2005- ISSN 14075709 2.iFinanses. Rīga: Izdevniecība iŽurnāli. ISSN 2255-985X
Piezīmes
Studiju kurss paredzēts Meža fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalauru studiju programmu „Mežinženieris” un „Mežzinātne” studentiem.