Excel
Kursa nosaukums Grāmatvedība un investīcijas
Kursa kods Ekon2126
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Grāmatvedības un uzskaites teorija
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 25/01/2011
Atbildīgā struktūrvienība Finanšu un grāmatvedības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., prof. Inguna Leibus
Dr. oec., prof. Irina Pilvere

Kursa anotācija
Studenti apgūst grāmatvedības pamatus, uzņēmuma finanšu grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā un nodokļu uzskaiti, iepazīstas ar grāmatvedības pamatprincipiem, uzņēmuma līdzekļiem un to avotiem, uzskaites objektiem, līdzekļu novērtēšanas metodēm, kā arī ar ieņēmumu un izdevumu atspoguļošanu vienkāršā ieraksta sistēmā. Studenti iegūst padziļinātu izpratni par lauksaimniecības un lauku attīstībai pieejamiem valsts un ES atbalsta veidiem un finansējuma nosacījumiem Latvijā, kā arī praktiski iepazīstas ar investīciju atbalsta pasākumiem.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas par grāmatvedības pamatiem, finanšu grāmatvedību un nodokļu uzskaiti uzņēmumos, kā arī par lauksaimniecības un lauku attīstības atbalsta veidiem un nosacījumiem.
• Prasmes sagatavot biežāk lietotos grāmatvedības un nodokļu uzskaites dokumentus, reģistrus un pārskatus, izmantot lauksaimniecības un lauku attīstībai pieejamos valsts un ES atbalsta veidus. • Kompetence, izmantojot kursā gūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, organizēt grāmatvedības darbu uzņēmumā, veikt investīciju piesaisti.
Kursa plāns
1 Grāmatvedību reglamentējošie likumi un normatīvie dokumenti
2 Uzņēmuma līdzekļu un to avotu noteikšana. Grāmatvedības bilance
3 Izmaiņas bilancē saimniecisko operāciju rezultātā
4 Grāmatvedības konti
5 Darba samaksa
6 Naudas līdzekļu uzskaite
7 Avansa norēķini. Komandējumu naudas aprēķins. Nākamo periodu izmaksas
8 Prasību un saistību uzskaite. Pievienotās vērtības nodoklis
9 Krājumu uzskaite
10 Pamatlīdzekļu uzskaite un nolietojuma aprēķināšana
11 Ieņēmumu un izdevumu uzskaite vienkāršā ieraksta grāmatvedībā. Pašnodarbinātā VSAOI
12 Valsts atbalsta maksājumi
13 Eiropas Savienības tiešie maksājumi
14 Lauku attīstības atbalsta maksājumi (konkurētspējas veicināšanai)
15 Lauku attīstības atbalsta maksājumi (videi un lauku ainavai). 16 Lauku attīstības atbalsta maksājumi (nelauksaimnieciskās darbības attīstībai)
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studentiem ir jākārto eksāmens. Var saņemt akumulējošo vērtējumu, kas veidojas no vērtējuma kontroldarbos semestra laikā, kā arī jābūt ieskaitītiem visiem praktiskiem darbiem. Studenti, kuri nav uzrakstījuši kursa programmā paredzētos kontroldarbus, pie eksāmena kārtošanas netiek pielaisti. Kontroldarbu un eksāmena novērtējums 10 baļļu skalā. Pārbaudes veids - eksāmens.
Pamatliteratūra
1. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Grāmatvedības pamati. mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2009. 100 lpp.
2. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Finanšu grāmatvedība. mācību grāmata. Rīga: Izglītības soļi, 2009. 252 lpp.
3. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā. SIA vai IK: darbības uzsākšana, grāmatvedība, nodokļi. Lietišķās informācijas dienests. Rīga, 2010. 116 lpp. 4. Pilvere I. Reformētās Kopējās lauksaimniecības politikas īstenošana. Latvijā, Jelgava, 2007. 72 lpp.
Papildliteratūra
1. Grandāne M., Martemjanova E., Mārāne I., Mežaraupe V., Soopa A. Finanšu grāmatvedība: mācību grāmata. Rīga: izd.RAKA, 2004.
2. Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Lietišķās informācijas dienests. Rīga: 2010. 119 lpp. 3. Zemkopības ministrija. Lauku attīstības programma 2007.-2013.gadam, 2009, 461 lpp. http://www.zm.gov.lv/doc_upl/LAP__5_v_161109.pdf
Periodika un citi informācijas avoti
1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-5709
2. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598. 3. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
Piezīmes
LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Lauksaimniecība” (B daļa)