Excel
Kursa nosaukums Reģionālā ekonomika
Kursa kods Ekon2119
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Reģionālā ekonomika
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 13/09/2011
Atbildīgā struktūrvienība Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., doc. Zane Vītoliņa

Priekšzināšanas
Ekon1012, Mikroekonomika
Ekon2109, Makroekonomika
Kursa anotācija
Studiju kursā tiek iegūtas zināšanas par reģionu ekonomisko attīstību, kā arī valsts un pašvaldību lomu reģionālajā ekonomikā un attīstība. Kursa ietvaros tiek analizēti reģionālās ekonomikas raksturojošie rādītāji, reģionālās attīstības atbalsta instrumenti un to ietekme uz reģionu attīstību. Detalizēti tiek analizēta plānošanas reģionu ekonomiskā situācija un diskutēts par līdzsvarotas reģionālās attīstības priekšnosacījumiem.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas:
•Zināšanas par reģionālās ekonomikas, attīstības jēdzieniem, klasifikāciju un veidiem – kontroldarbs, eksāmens.
•Izpratne par valsts un pašvaldību lomu reģionālajā ekonomikā un attīstība - diskusijas nodarbībās.
•Pārzina reģionālo politiku Eiropas Savienībā un Latvijā - diskusijas nodarbībās, kontroldarbs, eksāmens.
•Izpratne par plānošanas reģionu ekonomisko situāciju, problēmām un attīstības iespējām - diskusijas nodarbībās.

Prasmes:
•Prot noteikt reģionālās attīstības līmeni un analizēt reģionālās attīstības veicinošos un kavējošos faktorus -diskusija nodarbībās.
•Spēj izmantot reģionālās ekonomikas rādītājus un analīzes metodes - patstāvīgs darbs.
•Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - patstāvīgais darbs.
•Prot atlasīt informāciju un prezentēt veiktos aprēķinus, izteiktos priekšlikumus - patstāvīgais darbs.

Kompetences: •Spēja salīdzināt un izvērtēt dažādu reģionu ekonomiskās attīstības iespējas un izstrādāt priekšlikumus teritoriju līdzsvarotai attīstībai – patstāvīgais darbs, kontroldarbs.
Kursa plāns
1.Reģionālā attīstība.
2.Reģionālās attīstības teorijas un modeļi.
3.Latvijas reģioni un valsts programmas reģionu attīstībai.
4.Eiropas Savienības reģionālā politika.
5.Latvijas reģionālās attīstības politika ES kontekstā.
6.Reģionālo attīstību raksturojošie rādītāji un analīzes metodes.
7.Reģionālās attīstības atbalsta instrumenti.
8.Kurzemes plānošanas reģiona raksturojums.
9.Zemgales plānošanas reģiona raksturojums.
10.Vidzemes plānošanas reģiona raksturojums.
11.Latgales plānošanas reģiona raksturojums.
12.Rīgas plānošanas reģiona raksturojums.
13.Reģionālās telpas plānošana. 14.Pilsētu un lauku mijiedarbība reģionālajā ekonomikā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
1.kontroldarbs semestra laikā
2.divi patstāvīgie darbi un to prezentācijas 3.eksāmens
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
1.patstāvīgais darbs – Plānošanas reģiona sociālekonomiskās situācijas izvērtējums (Individuāls pētījums un prezentācija) 2.patstāvīgais darbs - Izvēlēta novada/republikas pilsētas raksturojums un specializācijas iespējas
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studiju kursa gala vērtējumu veido:
1.Eksāmens – 40%;
2.Kontroldarbi – 20% 3.Patstāvīgie darbi – 40%
Pamatliteratūra
1.Čapello R. Regional Economics 2nd Revised edition. New York: Routledge, 2016. 354 p.
2.McCann P. Modern urban and regional economics. Oxford : Oxford University Press. 2013, 408.lpp
3.Vaidere I., Vanaga E., Vanags I., Vilka I. Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgādes Latvijas Statistikas institūts. 2006. 295 lpp. 4.Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai. Monogrāfija, galvenā redaktore B. Rivža. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2018, 325 lpp.
Papildliteratūra
Boroņenko V. (2007) Klasteru pieeja reģionu attīstībai zināšanu ekonomikas apstākļos. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”. 370 lpp.
2.Keišs S., Kazinovskis A. (2014) Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas, risinājumi. Monogrāfija. Rīga: Vītola izdevniecība, 616 lpp.
3.Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/?doc=13857
4.Latvijas Nacionālais attīstības plāns. Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/ilgtsp_att/?doc=13858
5.LR Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=185993 6.Territorial Impact Assessment of Policies and EU Directives: A practical guidance for policymakers and practitioners based on contributions from ESPON projects and the European Commission. The ESPON 2013 Programme, 2012, p.77.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Reģionālās attīstības likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=61002 2.Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam. pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=261409 3.Ministru kabineta noteikumi Nr. 614 (27.10.2015) “Reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/278154 4.Ministru kabineta noteikumi Nr. 367 (01.07.2014) “Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/267737
Piezīmes
Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskās izglītības bakalauru studiju programmā „Ekonomika”.