Excel
Kursa nosaukums Inovācijas vadīšana
Kursa kods Ekon2108
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Latvijas tautsaimniecība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 13/09/2011
Atbildīgā struktūrvienība Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., asoc. prof. Kaspars Naglis-Liepa

Priekšzināšanas
Ekon1012, Mikroekonomika
Ekon1024, Mikroekonomika
Ekon2109, Makroekonomika
Ekon2121, Makroekonomika
Kursa anotācija
Studiju kurss veicina izpratni par inovācijas procesu, tā lomu tautsaimniecībā un sniegtajām iespējām globalizācijas un pieaugošas konkurences apstākļos. Balstoties uz starptautisko pieredzi, tiek izvērtēta Latvijas nacionālā inovācijas sistēma un pieejamais atbalsts inovatīvai komercdarbībai. Studiju kursā liela loma veltīta kreatīvas vides veidošanai uzņēmumā, komercializējamu ideju novērtēšanai, kā arī studenti iepazīstināti ar inovācijas stratēģijas pamatprincipiem.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas: Izprot inovācijas jēdziena būtību, veidus, inovāciju ekosistēmas uzbūvi un to veidojošo elementu nozīmi. (Diskusijas nodarbībās, semināri); Izprot inovācijas nozīmi ekonomikas zinātnes attīstībā, pārzina inovācijas pamat teorijas ekonomikā, saprot inovācijas nozīmi izaugsmes nodrošināšanai. (Kontroldarbs) Izprot kreativitātes nozīmi inovatīvas vides veidošanā, saprot atšķirīgas stratēģiskās pieejas inovatīva produkta veidošanā, pozicionēšanā un attīstībā. Zina aktuālos valsts atbalsta instrumentus. (Diskusijas nodarbībās, semināri); Zina inovācijas vadīšanas nosacījumus, ierobežojumus un konsekvences, pārzina būtiskākās inovācijas stratēģijas konkurētspējas nodrošināšanai. (Kontroldarbs)
Prasmes: Spēj atpazīt un radīt oriģinālās komercializējamas idejas, analizēt to komercializācijas nosacījumus, veidot produktus, novērtēt to konkurētspēju.( Diskusijas nodarbībās,
pastāvīgais darbs); Spēj argumentēt atšķirīgas uzņēmuma iekšējās vides faktoru vadības stratēģijas Kondratjeva cikla ietekmē. (Diskusijas nodarbībās); Spēj aprakstīt un analizēt dažu valstu atšķirīgās izaugsmes nodrošināšanas pieejas (uz zināšanām / uz dabas resursiem balstītas). (Diskusijas nodarbībās) Komptetences: Spēj integrēt inovācijas vadīšanas atziņas esošajā uzskatu sistēmā un izmantot tos oriģinālu risinājumu radīšanai. (diskusijas, kontroldarbi); Spēj izmantot kreativitāti un zināšanas stimulējošus pasākumus gan personības, gan uzņēmuma attīstībā. (Diskusijas, pastāvīgais darbs)
Kursa plāns
1. Inovācijas jēdziens, būtība un pazīmes.
2. Inovācijas nozīme ekonomiskās augsmes teorijās
3. Starptautiskā pieredze uz zināšanām balstītas ekonomikas veidošanā.
4. Ekonomikas pārejas: no resursu ekonomikas uz zināšanām.
5. Nacionālā inovācijas sistēma. Inovācijas ekosistēma.
6. Nacionālās inovācijas sistēmas strukturālo komponenšu analīze. Inovācijas ekosistēma.
1. kontroldarbs
7. Inovācijas ekonomiskie aspekti uzņēmējdarbībā.
8.Inovācijas finansiālie aspekti.
9. Inovācijas mārketings.
10. Inovāciju atbalsta veidi un politika.
Ekskursija Jelgavas Biznesa inkubatorā
11. Inovācijas vadīšanas stratēģijas.
12. Inovatīvas vides veidošana uzņēmumā.
13. Inovācijas tiesiskie aspekti - no idejas līdz tirgum.
14. Inovācijas aizsardzība un zināšanu platformas veidošana.
15.Tehnoloģisko inovāciju ieviešanas stratēģija.
16. Tehnoloģisko inovāciju ieviešanas stratēģija. 2. kontroldarbs
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jānokārto: 2 kontroldarbi (Inovācijas nozīme izaugsmes nodrošināšanai; Inovācijas vadīšanas stratēģijas); pastāvīgais darbs (Inovācijas analīze); jāsagatavojas un jāpiedalās semināru nodarbībās (Inovāciju sistēmu analīze, Kreativitāte un komercializējama ideja, Inovācijas attīstība). Noslēgumā Ieskaite ar atzīmi
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Pastāvīgā darbā studentam jāizvērtē, kāda inovācija, raksturojot to atbilstoši, plānam (iepriekš iepazīstināti) un jāprezentē (parasti PPT) pārējiem studentiem, noslēgumā jautājumi un diskusija.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Kontroldarbs ir ieskaitīts, ja pareizi atbild uz vismaz 40% jautājumu. Augstāko vērtējumu var iegūt atbildot pareizi uz visiem jautājumiem, to starp, analītisku jautājumu.
Pamatliteratūra
1.Inovatīvas darbības pamatelementi: rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem, otrais papildinātais izdevums, LR Ekonomikas ministrija, Rīga, 2007, 276 lpp.
2.Hila A.L. u.c. Kolektīvais ģēnijs. Inovāciju vadības māksla un prakse. Latvijas Mediji. 2014., 288 lpp
3.Rivža, B. u.c. Simtam pāri. Viedā Latvija. VPP EKOSOC-LV. Zinātņu akadēmija, Rīga, 2018., 416 lpp.
4.Ābeltiņa, A. Inovācija – XXI gadsimta fenomens. Turība, Rīga, 2009., 152 lpp.
5.Adner R. The Wide Lens. Portfolio Penguin. 2012., pp 278. 6.Tidd, J., Bessant, J., Managing innovation. John Wiley & Sons, Ltd. 2010., pp 622.
Papildliteratūra
1.Inovatīva domāšana, Harvard Business Review on grāmatu sērijā, autoru kolektīvs, Lietišķās informācijas dienests, Rīga, 2007, 203.lpp.
2.Landins S. Kaķi. Inovācijas deviņas dzīvības. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010, 188 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1.www.innovation.lv
2.www.innoSupport.net 3.www.liaa.gov.lv
Piezīmes
Ierobežotās izvēles kurss paredzēts ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Ekonomika" specializācijas virzienā "Reģionālā attīstība un pārvalde". Nozares profesionālās specializācijas kurss ESAF profesionālās bakalaura studiju programmā "Komercdarbība un uzņēmuma vadība".