Excel
Kursa nosaukums Mikroekonomika
Kursa kods Ekon1024
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Mikroekonomika
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 11/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. oec., lekt. Linda Griņēviča

Kursa anotācija
Studiju kurss iepazīstina ar pirmā līmeņa ekonomisko analīzi. Dod priekšstatu par mājsaimniecību patēriņa teoriju, tirgus likumsakarībām un ražotāja motivāciju, aptver dažādu konkurences veidu likumsakarības. Veicina izpratni par resursu efektīvu izmantošanu un resursu tirgus nosacījumiem.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas – apgūta mikroekonomikas apakšnozares teorētiskā bāze. Vispusīga svarīgāko tirgus ekonomikas pamatprincipu un likumsakarību izpratne. Prasmes – pamatojoties uz apgūtajām teorētiskajām zināšanām veikt praktisku mikroekonomikas līmeņa analīzi, spēj izdarīt patstāvīgus secinājumus un priekšlikums; modelēt tirgus līdzsvara izmaiņas, analizēt patērētāja un ražotāja tirgus uzvedības motivāciju; prognozēt tirgus mehānisma darbību atkarībā no konkurences pakāpes tirgū, plānot efektīvu ražošanas resursu izmantošanu atbilstoši resursu tirgus nosacījumiem un uzņēmuma stratēģijai. Kompetence – spēja pamatojoties uz teorētiskām likumsakarībām, patstāvīgi atlasīt, sistematizēt nepieciešamo informāciju un patstāvīgi analizēt uzņēmuma ekonomiskās darbības rezultātus; uzklausīt un apspriest praktiskus risinājumus, pieņemt lēmumus un izstrādāt priekšlikumus atbilstoši ekonomiskajai situācijai.
Kursa plāns
1 Ekonomikas pamatproblēma un pamatjautājumi.
2 Pieprasījums, piedāvājums un to ietekmējošie faktori.
3 Tirgus līdzsvars.
4 Pieprasījuma un piedāvājuma elastība.
5 Patērētāja rīcība tirgū.
6 Derīguma teorija.
7 Studentu mājas darbu prezentācijas.
8 Ražošana, ražošanas optimizācija, vidējo un robežproduktu aprēķināšana.
9 Ražošanas izmaksu klasifikācija un izmaksu praktiskie aprēķini.
10 Ražošanas izmaksu klasifikācija un izmaksu praktiskie aprēķini.
11 Pilnīgā konkurence un monopola tirgus.
12 Monopolistiskā konkurence un oligopola tirgus.
13 Ražošanas resursu tirgus specifiskās iezīmes. Dabas resursi.
14 Ražošanas faktori - darbs, kapitāls, uzņēmējspējas.
15 Studentu mājas darbu prezentācijas. 16 Studentu mājas darbu prezentācijas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi nostrādāti praktiskie darbi. 2 mājas darbi. Sekmīgi uzrakstīti 3 kontroldarbi. Rakstisks eksāmens.
Pamatliteratūra
1. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga: RTU, 2015, 244 lpp.
2. Gods U. Mikroekonomika. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008, 432 lpp.
3. Dzelmīte M., Volodina M. Mikroekonomika. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 241 lpp. 4. Plotkāns A. Cita ekonomika. Rīga: SIA Dienas Grāmata, 2010, 191 lpp.
Papildliteratūra
1. Oļevskis G. Uzņēmējs un tirgus. SIA Jāņa Rozes apgāds, 2007, 219 lpp.
2. Škapars R. Mikroekonomika (loģiskās shēmas). Rīga: Ekonomisko pētījumu un biznesa izglītības institūts, 2007. 369 lpp. 3. Lībermanis G. Tirgus, cena, konkurence. 4. pārstr. un papild. izd. Rīga: Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2007. 216 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505. 3. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018.
Piezīmes
Nozares teorētiskais pamatkurss ESAF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Komercdarbība un uzņēmuma vadība".