Excel
Kursa nosaukums Analītiskā demogrāfija
Kursa kods Demo5001
Zinātnes nozare Socioloģija un sociālais darbs
Zinātnes apakšnozare Sociāli ekonomiskā demogrāfija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 24
Lekciju stundu skaits 12
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Kursa apstiprinājuma datums 01/02/2017
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. geogr., doc. Ženija Krūzmētra

Priekšzināšanas
PolZ5009, Sabiedrības pārvalde
Soci5043, Socioloģijas teorija
Kursa anotācija
Studiju kurss padziļināti iepazīstina ar demogrāfijas zinātni, kas pēta cilvēku dabisko kustību (dzimstību, mirstību, laulātību), mehānisko kustību (migrāciju), dažādas iedzīvotāju struktūras (dzimumstruktūru, vecumstruktūru, etniskās, ģimenes struktūras u.c.) kopsakarībā ar bioloģiskiem, ģeogrāfiskiem, sociāliem, ekonomiskiem u.c. apstākļiem. Kurs sniedz praktisku ievirzi datu avotos, datu aprēķinos, analīzē un izmantošanā pārvaldībā, dažāda veida plānošanā un prognozēšanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas padziļināti izprast demogrāfisko procesu likumsakarības globālā, reģionālā un lokālā mērogā, demogrāfiskās informācijas ieguves veidus un avotus, demogrāfiskās informācijas apstrādi un analīzi.
• Prasmes izvēlēties nepieciešamos datu avotus un metodes, veikt aprēķinus, tos interpretēt un prezentēt atbilstoši dažādām pārvaldes, plānošanas un prognozēšanas uzdevumiem. • Kompetence pielietot zināšanas un prasmes dažādu problēmjautājumu risināšanā dažādās jomās, kas saistītas ar demogrāfiskajiem procesiem, iedzīvotāju skaitu un struktūru.
Kursa plāns
1 Demogrāfijas zinātne, demogrāfisko datu avoti un izmantošana
2 Demogrāfisko teoriju un koncepciju ietvars
3 Demogrāfiskās analīzes metodes.
4 Iedzīvotāju skaita un sastāva pētīšana
5 Kohortu izpēte
6 Sabiedrības demogrāfiskā struktūra, tās nozīme sabiedrības attīstībā
7 Demogrāfisko profilu izveide, demogrāfisko scenāriju izpratne un skaidrošana
8 Iedzīvotāju dzīves ilguma un mirstības analīze
9 Iedzīvotāju veselības izpēte
10 Demogrāfisko, ekonomisko un sociālo procesu mijiedarbība
11 Iedzīvotāju mobilitātes izpausmes un to ietekme uz sabiedrības attīstību
12 Demogrāfija un plānošana
13 Demogrāfiskās prognozēšanas veidi un metodes
14 Demogrāfiskā politika, tās veidi un instrumenti
15 Demogrāfiskā politika Latvijā 16 Noslēguma diskusija. Kursa novērtējums
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursā tiek vērtēts praktisko darbu izstrāde un rezultāti, kontroldarbs vai izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgais darbs. Ar atzīmi tiek vērtēti praktiskie darbi, kontroldarbs vai izstrādātais un aizstāvētais patstāvīgais darbs. Kursa noslēgumā ieskaite ar atzīmi. Kursa kopējo vērtējumu veido semināru un praktisko darbu vērtējums (50% no kopējās atzīmes) un kontroldarba vērtējums (50% no kopējas atzīmes).
Pamatliteratūra
1. Tools for Demographic Estimation. Ed.: T.A.Moultrie, R.E. Dorrington, A.G. Hill, K. Hill, I.M. Timæus, B Zaba. [Tiešsaiste]. Paris Cedex, France, 2013. 433 p. [Skatīts 07.03.2017.]. Pieejams: http://demographicestimation.iussp.org/sites/demographicestimation.iussp.org/files/TDE_2013_2ndImpression_0.pdf
2. Медков В.М. Демография. Москва: ИНФРА-М, 2003. 544 с.
3. Zvidriņš P. Demogrāfija. Rīga: LU, 2003. 279 lpp. 4. Demogrāfija 2015: statistisko datu krājums. CSB, Rīga: Centrālā statistikas pārvalde. 2015. 124 lpp. [Tiešsaiste] [Skatīts 07.03.2017.]. Pieejams: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_11_demografija_2015_15_00_lv_en.pdf
Papildliteratūra
1. Smith D.P., Keyfitz N. Mathematical Demography. [Tiešsaiste]. Springer, 2013. 341 p.
ISBN 978-3-642-35858-6 (eBook) [Skatīts 07.03.2017.]. Pieejams: https://www.demogr.mpg.de/books/drm/011/978-3-642-35858-6_Book_Online.pdf
2. Demography: Analysis and Synthesis. Ed.: G. Caselli, J. Vallin, G. Wunsch. Four Volume Set, A Treatise in Population, Academic Press, 2006. 2976 p. eBook ISBN: 9780080454856
3. World population to 2300, United Nations 2004. [Tiešsaiste] [Skatīts 02.02.2017.] Pieejams: http://www.un.org/esa/population/publications/longrange2/WorldPop2300final.pdf
Periodika un citi informācijas avoti
1. Journal of Population Research, ISSN: 1443-2447 (Print) 1835-9469 (Online). [Tiešsaiste] [Skatīts 02.02.2017.] Pieejams: http://link.springer.com/search?query=&search-within=Journal&facet-journal-id=12546&package=openaccessarticles
2. Journal Demographic Research. [Tiešsaiste] [Skatīts 02.02.2017.] Pieejams: https://www.demographic-research.org/ 3. Демоскоп Weekly. [Tiešsaiste] [Skatīts 02.02.2017.] Pieejams: http://demoscope.ru
Piezīmes
Obligātais studiju kurss Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija studentiem