Excel
Kursa nosaukums Demogrāfija
Kursa kods Demo2001
Zinātnes nozare Socioloģija un sociālais darbs
Zinātnes apakšnozare Sociāli ekonomiskā demogrāfija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 29/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. geogr., doc. Ženija Krūzmētra

Kursa anotācija
Demogrāfija dod pamatinformāciju par dažādām sabiedrībām, to attīstības tendencēm. Kursa uzdevums ir iepazīstināt studentus ar demogrāfiskajiem procesiem, to analīzi, demogrāfiskās informācijas avotiem un izpētes metodēm, demogrāfisko procesu dinamiku un atšķirībām globālā, reģionālā un lokālā mērogā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par demogrāfiskajiem procesiem un to analīzi, demogrāfiskajiem rādītājiem, demogrāfiskajām likumsakarībām; informācijas avotu par iedzīvotājiem, demogrāfisko procesu rādītājiem dažādos mērogos apguve. Prasmes - analizēt un izskaidrot demogrāfisko procesu izmaiņas, to ietekmi uz sabiedrības attīstību. Kompetence - iegūtās zināšanas un prasmes par sabiedrības demogrāfisko struktūru un pārmaiņām tajā prast pielietot dažāda līmeņa pārvaldes un citu organizāciju darbā, plānošanā, politiku izstrādē, teritoriju pārvaldē u.c.
Kursa plāns
1 Demogrāfijas priekšmets un metode
2 Demogrāfija un zinātņu sistēma
3 Demogrāfija un socioloģija
4 Ziņu avoti par iedzīvotājiem
5 Iedzīvotāju izpētes metodes
6 Iedzīvotāju skaits un izvietojums
7 Iedzīvotāju vecuma un dzimuma struktūra
8 Laulību noslēgšana un laulību šķiršana
9 Dzimstība un reproduktīvā uzvedība
10 Iedzīvotāju mirstība un mūža ilgums
11 Migrācijas analīze
12 Demogrāfiskā situācija un demogrāfiskā politika
13 Ekonomiskā demogrāfija
14 Demogrāfiskās prognozes, veidi un metodes
15 Demogrāfiskās koncepcijas un teorijas 16 Mūsdienu pētījumi
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Teorētiskā daļa, praktiskie darbi, patstāvīgie darbi, kontroldarbs. Zināšanu novērtējums: ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Zvidriņš P. Demogrāfija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. 280 lpp.
2. Demogrāfisko terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Latvijas Universitāte, 2001. 130 lpp.
3. Weeks J.R. Population. Belmont: Thomson Learning Academic Resource Center, 2005. 675 p. 4. Demogrāfija: 2010. LR CSP Rīga, 2010. 124 lpp.
Papildliteratūra
1. Медков В.М. Демография. Москва: ИНФРА-М, 2004. 576 с.
2. Daugherty H.G., Kammeyer K.C.W. An Introduction to Population. New York: The Guilford Press, 1995. 343 p. 3. World Population Data Sheet 2010. [Tiešsaiste]. [Skatīts 15.11.2011]. Pieejams: http://www.prb.org/pdf11/2011population-data-sheet_eng.pdf
Periodika un citi informācijas avoti
1. Journal of population research, 2010-2011. - ISSN: 1835-9469 (electronic version)
2. Population Research and Policy Review, 2010-2011. - ISSN: 1573-7829 (electronic version) 3. Демоскоп Weekly. 2010-2011. - ISSN 1726-2887 [Tiešsaiste]. [Skatīts 15.11.2011]. Pieejams: www.demoscope.ru
Piezīmes
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas bakalauru studiju programmas B daļa.