Excel
Kursa nosaukums Datortīklu administrēšana I
Kursa kods DatZ4005
Zinātnes nozare Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Zinātnes apakšnozare Datu apstrādes sistēmas un datortīkli
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 26/09/2017
Atbildīgā struktūrvienība Datoru sistēmu katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. sc. ing., vieslekt. Andrejs Paura

Priekšzināšanas
DatZ2016, Operētājsistēmas I
DatZ2017, Operētājsistēmas II
DatZ2024, Datoru tīkli I
DatZ2025, Datoru tīkli II
Kursa anotācija
Lekcijās studenti apgūst zināšanas par serveru operētājsistēmas Microsoft Windows Server versijām, lomām, ieviešanu, vadīšanu un uzturēšanu. Laboratorijas darbos studenti apgūst prasmes par Microsoft Windows Server instalēšanu, ieviešanu, vadīšanu un uzturēšanu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
•zināšanas par Microsoft Windows Server un GNU/Linux serveru operētājsistēmu attīstības vēsturi, versijām, lomām, ieviešanu, vadīšanu un uzturēšanu;
•prasmes par datortīklu infrastruktūras izveidošanu, vadīšanu un uzturēšanu izmantojot gan Microsoft Windows Server, gan GNU/Linux operētājsistēmas; •kompetence strādājot grupā vai, veicot darbu patstāvīgi, lietot informācijas iegūšanas, sagatavošanas un apstrādes līdzekļus, sagatavot prezentācijas un informatīvos materiālus par Microsoft Windows Server un GNU/Linux operētājsistēmām, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.
Kursa plāns
1 Laboratorijas darbu virtuālo datoru izveidošana un konfigurācija.
2 Laboratorijas darbu virtuālo datoru IP adrešu konfigurācija.
3 Servera maršrutētāja un domēna kontroliera lomas pievienošana.
4 Domēna kontroliera un darba staciju administratora konta vadība un paroles atiestatīšana.
5 Domēna kontroliera un darba staciju attālā vadība izmantojot RDP protokolu.
6 1.kontroldarbs: Ievads par serveru aparatūru, serveru operētājsistēmām un direktoriju dienestiem. Microsoft Windows Server operētājsistēmu licenzēšana.
7 Konteineru, lietotāju kontu un datoru kontu izveidošana un konfigurācija
8 Grupu izveidošana un lietotāju kontu pievienošana grupām.
9 Lietotāju mājas direktoriju un ceļojošo profilu izveidošana.
10 Tīmekļa servera un vietņu izveidošana un konfigurācija.
11 2.kontroldarbs: Lietotāju konti, grupas, koplietojamie tīkla resursi un tīmekļa serveris.
12 Dublējumkopiju izveidošanu un datu atjaunošana no dublējumkopijām.
13 Drukas servera izveidošana un vadība.
14 Grupu politikas objektu pielietošana lietotāju profilu konfigurācijai.
15 Grupu politikas objektu pielietošana datoru operētājsistēmu konfigurācijai. 16 3.kontroldarbs: Drukāšanas servisi, grupu politikas objekti, serveru un klientu datoru operētājsistēmas darbaspēju uzturēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lai varētu kārtot ieskaiti:
Visiem laboratorijas darbiem jābūt izstrādātiem, kontroldarbiem un patstāvīgajam darbam jābūt ieskaitītiem.
Ieskaites ar atzīmes vērtējums ir atkarīgs no semestra kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma:
Kontroldarbi tiek realizēti testu veidā un sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 40% kontroldarba testa jautājumu atbildēti pareizi;
Patstāvīgo darbu studenti izstrādā grupā un to novērtē ar ieskaiti bez atzīmes, saskaņā ar patstāvīgā darba uzdevumā noteiktajām vērtēšanas prasībām; Studiju kursa pirmajā daļas ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no triju kontroldarbu atzīmēm.
Pamatliteratūra
1.MCSA Windows Server 2016 Study Guide, Published by John Wiley & Sons Inc, 2017. 432 p.
2.Evi Nemeth, Trent R. Hein, Garth Snyder, Dan Mackin, Ben Whaley Unix and Linux System Administration Handbook edition 5th, Published by Pearson Higher Ed USA I, 2017. 1500 p. 3.Эви Немет, Гарт Снайдер, Трент Р. Хейн, при участии Линды Мак-Гинли [и др.] Руководство администратора Linux, [перевод с английского Я.П. Волковой, Д.Я. Иваненко, Ю.И. Корниенко]. 2-е изд. Москва: Вильямс, 2008. 1072 с.
Papildliteratūra
1.John McCabe Free ebook: Introducing Windows Server 2016, Published by Microsoft Press, 2016. 168 p.
2.Paul Cobbaut Linux Fundamentals http://linux-training.be/linuxfun.pdf 2015. 351.
3.Paul Cobbaut Linux System Administrations http://linux-training.be/linuxsys.pdf 2015. 372 p.
4.Paul Cobbaut Linux Servers http://linux-training.be/linuxsrv.pdf 2015. 256 p.
5.Paul Cobbaut Linux Networking http://linux-training.be/linuxnet.pdf 2015. 176 p.
6.Джон Мак-Кейб (John McCabe) Бесплатная электронная книга Введение в Microsoft Windows Server 2016, Издательство Microsoft Press, 2016. 169 c.
Piezīmes
Nozares profesionālās specializācijas kurss ITF profesionālajā bakalaura studiju programmā „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” un Obligātais studiju kurss ITF akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Datorvadība un datorzinātnes”.