Excel
Kursa nosaukums Ievads datorstudijās
Kursa kods DatZ1004
Zinātnes nozare Datorzinātne un informātika
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 12/09/2017
Atbildīgā struktūrvienība Datoru sistēmu katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., asoc. prof. (Emeritus) Aleksandrs Gailums

Kursa anotācija
Studiju kurss aplūko datora darbības aritmētiskos un loģiskos pamatus un datu glabāšanu. Iepazīstina ar skaitīšanas sistēmām, bināro skaitļu attēlošanu un bināro aritmētiku. Apskata alfabētiskās informācijas kodēšanas principus. Kursā dots priekšstats par mašīnvalodas instrukcijām un programmatūru. Parādīta skaitļotāju attīstības vēsture dažādu pielietoto tehnoloģiju griezumā. Aplūkotas jaunākās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības tendences.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst:
• zināšanas par skaitļotāja darbības aritmētiskajiem un loģiskajiem pamatiem, alfabētiskās informācijas kodēšanas principiem, informācijas tehnoloģiju attīstības vēsturi, mūsdienu aktualitātēm un perspektīvām;
• prasmes saistīt iegūtās zināšanas par informācijas tehnoloģiju pamatiem ar saturu citu kursu studijās; • kompetence risināt problēmas savā profesijā, piedalīties savas profesionālās jomas attīstībā.
Kursa plāns
1 Skaitļu pārvēršana no vienas skaitīšanas sistēmas citā.
2 Skaitļu attēlošanas notācijas.
3 Aritmētiskā darbības ar binārajiem skaitļiem.
4 Darbības ar skaitļiem peldošā punkta formātā.
5 1.kontroldarbs: Binārā aritmētika.
6 Loģiski izteikumi un loģiskas operācijas.
7 Loģiski elementi un shēmas.
8 Pussummators un pilnais summators.
9 Trigeris kā bitu glabāšanas ierīce.
10 2.kontroldarbs: Binārā loģika.
11 Informācijas kodēšana un saspiešana.
12 Mašīnvalodas instrukcijas.
13 Mašīnvalodas programmas izpilde.
14 Masku pielietošana loģiskajās operācijās.
15 Vadības instrukcijas. 16 3.kontroldarbs: Mašīnvaslodas instrukcijas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Iegūtā punktu summa kontroldarbos veido semestra kumulatīvo vērtējumu.
Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma, kas sastāda 50 %. Kontroldarbi netiek pārrakstīti.
Pamatliteratūra
1.Brookshear J.G. Computer Science - Addison-Wesley, 2011.
2.Cerruzi P. E. A History of Modern Computer. - The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2003.
3.Gailums A., Tabunova T/ Binārā aritmētika un loģika – Jelgava, 2017. 4.Petzold C. Code. - Microsoft Press, 2001.
Papildliteratūra
1. Baums A., Borzovs J., Gobzemis A., Fricnovičs G., Ilziņa I., Skujiņa V. Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca. Rīga: Avots, 2001.
2. Reilly E. D. Milestones in Computer Science and Information Technology. – Greenwood Press, Westport, Connecticut, 2003. 3. O’Regan G. A Brief History of Computing. – Springer-Verlag London Limited, 2008.
Piezīmes
Obligātais kurss ITF akadēmiskai bakalaura studiju programmai „Datorvadība un datorzinātne”.