Excel
Kursa nosaukums Riski darba vidē
Kursa kods CitiP013
Zinātnes nozare Citi
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 08/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Meža izmantošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. paed., doc. Imants Bērtaitis

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Profesionālā prakse iepazīstina studentus ar darba vides risku rašanās cēloņiem. iespējamām sekām, radītām problēmām un problēmu novēršanas iespējām prakses uzņēmumā. Paplašina un nostiprina studentu teorētiskās zināšanas studiju kursā „Riski darba vidē” un zināšanas citos speciālajos studiju kursos, kuru saturs ir saistīts ar darba vides risku.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc prakses studentam būs:
• zināšanas un kritiska izpratne par darba vides riskiem prakses uzņēmumā darbībā;
• prasmes formulēt un atpazīt darba vides riskus, izveidot darba aizsardzības sistēmu prakses uzņēmumā, veikt nodarbināto instruktāžu darba vietā, apmācīt nodarbinātos drošām darba metodēm; • kompetence veikt darba vides iekšējo uzraudzību, analizēt un prognozēt darba aizsardzības sistēmas izveidošanu, pieņemt lēmumus darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanā prakses uzņēmumā.
Kursa plāns
1 Darba vides risku jautājumu dokumentācijas un normatīvo aktu iepazīšana prakses vietā. 2 Iegūtās informācijas apkopošana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Uzņēmuma prakses vadītājs prakses atskaiti izskata, novērtē un dod atsauksmi par tās ieskaitīšanu. Atskaite jāiesniedz katedrā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc prakses beigām. Vienlaikus ar prakses atskaiti jāiesniedz norīkojums ar tajā doto raksturojumu un prakses līgums. Pēc prakses vadītāja norādījumiem tiek noteikts tās aizstāvēšanas termiņš. Nepilnīgi vai nepareizi sagatavotu atskaiti katedra neizskata un praksi neieskaita. Praksi aizstāv pie komisijas, kuru norīko Meža izmantošanas katedras vadītājs. Prakses atskaites vērtējums ir „ieskaite” ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Pamatliteratūra
1. Kaļķis V., Roja Ž. Darba vides riski: raksturlielumi, iedarbība uz organismu: rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. 74 lpp.
2. Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2008. 242 lpp.
3. Darba higiēna. Rīga: Labklājības ministrija, 2003. 158 lpp. 4. Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Arodveselība un riski darbā. Rīga: Medicīnas apgāds, 2015. 534 lpp.
Papildliteratūra
1. Darba drošība. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 190 lpp.
2. Roja Ž. Ergonomikas pamati. Rīga: Drukātava, 2008. 190 lpp 3. Eglīte M. Vides veselība. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008. 696 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiāls laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts. Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri , 2005-. ISSN 1407-2041 3. Darba aizsardzības ziņas: Valsts Darba inspekcijas izdevums.Latvijas nacionālais kontaktpunkts. Eiropas Darba Drošības un Veselības Aizsardzības aģentūra. ISSN 1407-2044
Piezīmes
Profesionālā prakse iekļauta augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Darba aizsardzība un drošība" nepilna laika studiju obligātajā daļā.