Excel
Kursa nosaukums Maģistra darbs I
Kursa kods Citi6011
Zinātnes nozare Citi
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 27/02/2017
Atbildīgā struktūrvienība Meža izmantošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. silv., prof. Linards Sisenis

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Maģistra darba temata izvēle saistībā ar specialitāti. Maģistra darba plāna sastādīšana, iekļaujot tajā maģistra darba hipotēzi(es), mērķi un uzdevumus. Maģistra darba tēmas aktualitātes pamatojums. Pētāmā objekta raksturojums. Literatūras studijas eksperimentu vai pētījumu metodikas sagatavošanai..
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas – aprakstīt pētāmo objektu, saskaņā ar izvirzītajiem pētāmajiem uzdevumiem
• Prasmes – izvēlēties pētāmajam tematam atbilstošu metodiku, to aprakstīt un realizēt, ievācot pētījuma datus, kā arī izvēlēties un aprakstīt datu apstrādes metodiku, un saskaņā ar to apstrādāt ievāktos datus. • Kompetence – formulēt rezultātus un aizstāvēt savu viedokli par pētāmo jautājumu.
Kursa plāns
1 Maģistra darba tēmas izvēle un saskaņošana ar potenciālo darba vadītāju.
2 Maģistra darba pamatinformācijas formulēšana.
3 Maģistra darba plāna sastādīšana. 4 Literatūras studijas un analīze, darba nodaļas Līdzšinējo pētījumu apskats struktūras izstrāde, balstoties uz literatu.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Maģistra darba plāna izstrāde un apstiprināšana katedras sēdē. Ieskaite atbilstoši paveiktajam darba apjomam.
Pamatliteratūra
1. Studiju noslēguma darbu struktūra un noformēšana: metodiskie norādījumi [tiešsaiste]. Sast. L.Sisenis, A. Ābele. Jelgava: LLU, 2015. 18 lpp [Skatīts 16.03.2017.]. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/getfile.php?id=1383
Papildliteratūra
1. Nozares zinātniskā literatūra. 2. Urtāne R. Lietvedības darba organizēšana. Rīga: Lietišķās apmācības centrs, 2009. 266 lpp.
Piezīmes
Obligāts studiju kurss profesionālās maģistra studiju programmas "Darba aizsardzība un drošība" nepilna laika studijām.