Excel
Kursa nosaukums Darba un civilā aizsardzība
Kursa kods Citi4011
Zinātnes nozare Citi
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 13/01/2015
Atbildīgā struktūrvienība Meža izmantošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. sc. ing., lekt. Pēteris Kaļeiņikovs

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti iepazīstas ar Starptautiskās darba aizsardzības konvencijām, LR darba aizsardzības un darba likumiem, noteikumiem u.c. normatīviem dokumentiem Studenti apgūst prasības darba vietai, riskiem darbā vidē, elektrodrošībā, ugunsdrošībā. ārkārtējās situācijās, civilās aizsardzības novērtēšanas un reaģēšanas pamatprincipus, tiesības un pienākumus,kurus nosaka LR likumi. Apgūst ergonomikas jēdzienu, cilvēka ķermeņa un darba mijiedarbību, darba vietu un vides pareizu organizāciju mežizstrādē antropoloģiju, darba psiholoģiju, fizioloģiju, higiēnu, cilvēka bioritmus.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas un kritiska izpratne par ergonomikas, darba aizsardzības un civilās aizsardzības vietu un lomu iestāžu un uzņēmumu darbībā (tests)
• Prasmes izveidot darba un civilās aizsardzības sistēmu uzņēmumā vai iestādē, veikt nodarbināto instruktāžu darba vietā, apmācīt nodarbinātos drošām darba metodēm; pielāgot darba procesu nodarbinātā antropometriskajām, fiziskajām un psiholoģiskajām spējām. (praktiskie darbi). • Kompetence - sadarbībā ar darba aizsardzības speciālistu veikt darba vides iekšējo uzraudzību, savas kompetences ietvaros rīkoties ārkārtas situācijās; veikt nodarbināto atlasi un darbspēju novērtējumu, pieņemt lēmumus ergonomikas praktiskā realizācijā (praktiskie darbi).
Kursa plāns
1.Darba aizsardzības sistēma, reglamentējošie dokumenti.
2 Higiēna un sanitārija, darba vides faktori.
3 Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanas iespējas.
4 Darba vides riski, raksturlielumi, normēšana, aizsardzība.
5 Ugunsdrošība, to reglamentējošie normatīvie akti.
6 Ugunsdrošības dokumentācija.
7 Ugunsgrēks, tā lokalizācija un likvidēšana.
8 Elektrodrošība.
9 Civilās aizsardzības sistēmas struktūra, tiesiskais regulējums, organizācija un vadība.
10.Pašvaldību civilās azsardzības.komisijas.Apdraudējuma riska novērtēšana.
11.Valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu uzdevumi, tiesības un pienākumi civilās aizsardzības jomā.Īpašie tiesiskie režīmi (ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvoklis).Civilās aizsardzības pasākumu plānošana.
12.Paaugstinātas bīstamības objekti, tā īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākumi un tiesības.Bīstamās vielas, to klasifikācija un prasības to glabāšanai un pārvadājumiem.15.Starptautiskās palīdzības lūģšana un sniegšana.
13.Pirmās palīdzības sniegšanas prasmes dzīvībai kritiskās situācijās, palīdzības izsaukšana. Individuālie aizsardzības līdzekļi katastrofas gadījumā.
14 Ievads ergonomikā. Antropometrija.Biomehānika.
15 Darba vietas, ražošanas līdzekļu atbilstība ergonomiskajām prasībām. 16 Darba psiholoģija. Cilvēka darbaspējas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Akumulējošo novērtējumu saņem studenti, kuri nostrādājuši praktiskos darbus, piedalījušies semināra nodarbībās un ieguvuši novērtējumu ne zemāku kā 5,0 balles. Testa veidā iegūst arī novērtējumu, kas apliecina normatīvo aktu zināšanu un izpratni. Galīgais vērtējums – teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu vērtējuma vidējais aritmētiskais. Apguves vērtēšanas forma - visām pilna un nepilna laika pirmā līmeņa augstākās izglītības pamatstudiju programmām - ieskaite ar atzīmi; visām pilna un nepilna laika otrā līmeņa augstākās izglītības pamatstudiju programmām - eksāmens.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Nav paredzēts.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Eksāmens -. teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu vērtējuma vidējais aritmētiskais.
Pamatliteratūra
1. Kaļķis V., Roja Ž. Darba vides riski: raksturlielumi, iedarbība uz organismu.: rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. 56 lpp.
2. Eglīte M. Vides veselība. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008. 696 lpp.
3. Roja Ž. Ergonomikas pamati. Rīga: Drukātava, 2008. 190 lpp. 4. Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2008. 242 lpp.
Papildliteratūra
1. Darba higiēna. Rīga: Labklājības ministrija, 2003. 158 lpp.
2. Darba attiecības [elektronisks resurss]; Darba aizsardzība. Rīga: Beno Prese, 2008. CD-ROM. 3. Jemeļjanovs V., Sulojeva J. Civilā aizsardzība:laboratorijas darbi. Rīga: RTU, 2009. 20 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041. 2. Būvēt: izdevīgi, mūsdienīgi, profesionāli. Rīga: Pārdošanas grupa. ISSN 1407-4559.
Piezīmes
Obligātais studiju kurss MF studiju programmai "Kokapstrāde" pilna un nepilna laika studijās.