Excel
Kursa nosaukums Darba aizsardzības līdzekļi
Kursa kods Citi3033
Zinātnes nozare Citi
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 20/09/2011
Atbildīgā struktūrvienība Meža izmantošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. darb.aizs., vieslekt. Uldis Karlsons

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Drošības prasības darba aizsardzības līdzekļiem. Darba aizsardzības līdzekļu izvēle, iegāde, glabāšana, uzskaite, apkopšana un nomaiņa. Darba aizsardzības līdzekļu dokumentācija. Kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi. Darba drošības zīmes, ceļa zīmes, komunikāciju marķējumi. Sastatnes, kāpnes, tiltiņi, vadstatņi, barjeras. Darba vietu organizācijas shēmas, tehnoloģiskās kartes.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs: zināšanas – visaptverošas teorētiskas zināšanas darba aizsardzības līdzekļu izvēles principos, kritiska izpratne darba aizsardzības līdzekļu pielietošanas nepieciešamībā saistībā ar cilvēku veselības stāvokļa saglabāšanu noteiktos darba apstākļos, prasmes – prast izvēlēties darba aizsardzības līdzekļus atbilstoši nepieciešamā uzdevuma veikšanai, pārzināt normatīvo bāzi un labās prakses piemērus, prast pamatot līdzekļu izvēli; kompetence – tiek iegūta spēja uzņemties atbildību patstāvīgi izmantot zināšanas un prasmes, risinot problēmas darba aizsardzības līdzekļu izvēlē un ekspluatācijā.
Kursa plāns
1 Darba aizsardzības līdzekļu lietošana. (lekc.)
2 Darba aizsardzības līdzekļi darba vietās. (lekc.)
3 Sanitārijas un higiēnas pasākumi. (lekc.)
4 Kolektīvie darba aizsardzības līdzekļi. (lekc.)
5 Individuālie aizsardzības līdzekļi. (lekc.)
6 Specifisku individuālo aizsardzības līdzekļu izvēle un pielāgošana. (lekc.)
7 Darba aizsardzības organizatoriskie pasākumi. (lekc.)
8 Darba vietas organizēšanai lietojamie apzīmējumi. (lekc.)
9 Darba aizsardzības līdzekļi tautaimniecības nozarēs. (lekc.)
10 Darba aizsardzības līdzekļi tautsaimniecības nozarēs. (lekc.)
11 Individuālo aizsardzības līdzekļu izvēle un dokumentēšana. (lekc.) 12 Darba vietas organizatoriskās shēmas izstrāde. (lekc.)
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju priekšmetu “Darba aizsardzības līdzekļi” apgūst izmantojot lekciju materiālus un literatūru, aizstāvot praktiskajās nodarbībās risināmos uzdevumus un pārbaudot zināšanas par patstāvīgi apgūtajiem jautājumiem. Akumulējošo novērtējumu saņem studenti, kuri saņēmuši vērtējumu par patstāvīgo darbu un testa veidā par lekcijām ne zemāku kā 5,0 balles. Galīgais vērtējums – vidējais aritmētiskais no divām kontrolēm.
Pamatliteratūra
1. Darba aizsardzība uzņēmumā: palīgs jaunajiem komersantiem /Latvijas Darba devēju konfederācija, Rīga: Latvijas Darba devēju konfederācija, 2009.
48 lpp.
2. Individuālie aizsardzības līdzekļi:sejas un acu aizsardzības līdzekļu izvēles un lietošanas vadlīnijas. Rīga: LR Labklājības ministrija. Madona: Madonas Poligrāfists, 2003. 16 lpp.
3. Darba attiecības [elektronisks resurss]. Darba aizsardzība. Rīga: Beno Prese, 2008. CD-ROM. 4. Darba higiēna. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 191 lpp.
Papildliteratūra
1. Roja Ž. Ergonomikas pamati. Rīga: Drukātava, 2008. 190 lpp
2. Eglīte M. Vides veselība. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008. 696 lpp. 3. Kaļķis V., Roja Ž. Darba vides riski: raksturlielumi, iedarbība uz organismu: rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. 74 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiāls laikraksts.Rīga:Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391 2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts.Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri , 2005-.ISSN 1407-2041
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Darba aizsardzība un drošība" nepilna laika studiju obligātajā daļā.