Excel
Kursa nosaukums Ievads studijās. Inženierpsiholoģija
Kursa kods Citi1017
Zinātnes nozare Citi
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Atbildīgā struktūrvienība Lauksaimniecības tehnikas institūts