Excel
Kursa nosaukums Ilgtspējīgas attīstības pamati
Kursa kods Citi1015
Zinātnes nozare Citi
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 12/09/2017
Atbildīgā struktūrvienība Datoru sistēmu katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., asoc. prof. (Emeritus) Aleksandrs Gailums

Kursa anotācija
Studiju kurss aplūko informācijas tehnoloģiju lomu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. Iepazīstina ar ilgtspējīgās attīstības trim svarīgākajām jomām: ekonomisko attīstību, sociālo attīstību un vides aizsardzību. Studiju kurss aplūko nepieciešamās informācijas tehnoloģiju pamatzināšanas: datora darbības aritmētiskos un loģiskos pamatus. Tiek aplūkotas jaunākās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības tendences.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst:
• zināšanas par ilgtspējīgu attīstību, par informāciju tehnoloģiju pamatiem, alfabētiskās informācijas kodēšanas principiem, informācijas tehnoloģiju attīstības vēsturi, mūsdienu aktualitātēm un perspektīvām;
• prasmes saistīt iegūtās zināšanas par ilgtspējīgu attīstību, datoru darbības un informācijas tehnoloģiju pamatiem ar saturu citu kursu studijās; • kompetence risināt problēmas savā profesijā, piedalīties savas profesionālās jomas attīstībā.
Kursa plāns
1 Ilgtspējīgā attīstība un tās pamatprincipi.
2 Ilgtspējīgās attīstības darbības sfēras.
3 Ilgtspējīgā attīstība izglītībā un zināšanu sabiedrības veidošanās.
4 1.kontroldarbs: Ilgtspējīgās attīstības būtība, jomas un darbības sfēras.
5 IKT loma ilgtspējīgā attīstībā un vēsturisks ieskats IKT attīstībā.
6 Skaitīšanas sistēmas un skaitļu pārvēršana.
7 Skaitļu attēlošanas notācijas.
8 Aritmētiskās darbības ar binārajiem skaitļiem.
9 2.kontroldarbs: Binārās skaitīšanas sistēmas, binārā aritmētika.
10 Loģiski izteikumi un loģiskas operācijas.
11 Loģiski elementi un loģiskas shēmas.
12 3.kontroldarbs: Loģiskās operācijas, loģiskie elementi un shēmas.
13 Mašīnvalodas instrukcijas.
14 Masku pielietošana loģiskajās operācijās.
15 Datortehnikas pielietošanas sfēras. 16 Tendences datortehnikas attīstībā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi. Sekmīgi nokārtoti kontroldarbi.
Pamatliteratūra
1.Brookshear J.G. Computer Science: an overview- Addison-Wesley, 2011.
2.Caradonna J.L. Sustainability, A history, Oxford University Press, 198, Madison Avenue, New York, NY 1001
3.Cerruzi P. E. A History of Modern Computer. - The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2003. 4.Gailums A., Tabunova T. Binārā aritmētika un loģika – Jelgava, 2017.
Papildliteratūra
1.Oliver M., Precision Agriculture for Sustainability and Environmental Protection, Routledge, 711Third Avenue, New York, NY 10017, 2013
ISBN: 978-1-119-97005-7 Nav liel. Latvijas b-kās.
2.Baums A., Borzovs J., Gobzemis A., Fricnovičs G., Ilziņa I., Skujiņa V. Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca. - R.: Avots, 2001. 3. O’Regan G. A Brief History of Computing. – Springer-Verlag London Limited, 2008.
Piezīmes
Obligātais studiju kurss ITF profesionālās izglītības bakalaura studiju programmā „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”.