Excel
Kursa nosaukums Mikrobioloģija
Kursa kods Biol3008
Zinātnes nozare Bioloģija
Zinātnes apakšnozare Mikrobioloģija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 27/09/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. agr., lekt. Laila Dubova
Dr. habil. agr., prof. (Emeritus) Valdis Klāsens

Kursa anotācija
Kursā apgūst nozīmīgākos mikroorganismu fizioloģiskos procesus, šūnas uzbūvi, kā arī nozīmīgāko organisko vielu ogļhidrātu, tauku, proteīnu, fermentu, nukleīnskābju, bioloģiski aktīvo savienojumu funkcijas un to loma mikroorganismu šūnā. Apgūst baktēriju, mikroskopisko sēņu vieta dabā, mikroorganismu sistemātiku un identifikācijas metodes. Vīrusu struktūra un izplatība. Apgūst mikroorganismu augšanu, vairošanās un vielu maiņas variantus, kā arī mikroorganismu simbiotiskās attiecības ar augiem un dzīvniekiem. Vides faktoru ietekmi uz šiem procesiem, to nozīmi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti iegūst zināšanas par mikrobioloģiskajiem procesiem, to likumsakarībām, ietekmi uz lauksaimniecības produktu ražošanu, produkcijas kvalitāti. Gūst zināšanas par mikroorganismu ietekmi uz augsnes auglību, tās saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu. Studenti prot atpazīt svarīgākās mikroorganismu grupas un to metabolisma produktus. Studenti spēj novērtēt nepieciešamību lietot mikrobioloģiskos preparātus, saprot to ietekmi uz kultūraugiem.
Kursa plāns
1 Ievads mikrobioloģijā. Mikroorganismu daudzveidība un nozīme.
2 Baktēriju pamatformas, mikroorganismu sistemātika.
3 Mikroskopisko (pelējuma) sēņu morfoloģija un fizioloģija.
4 Vīrusi, to uzbūve un nozīme dabā.
5 Mikroorganismu metabolisma veidi un atšķirības dažādu grupu mikroorganismiem.
6 Barības vielu nepieciešamība un uzņemšana mikroorganismu šūnā.
7 Elpošana un to ietekmējošie faktori.
8 Rūgšanas process. tā nozīme un veidi.
9 Oglekļa savienojumu aprite. Pektīnvielu un celulozes noārde.
10 Amonifikācija. Nitrifikācija un denitrifikācija.
11 Brīvi dzīvojošās un simbiotiskās slāpekļa saistītājas baktērijas.
12 Mikroorganismu darbību un daudzveidību ietekmējošie faktori.
13 Rizosfēras mikroorganismi.
14 Piena un dzīvnieku izcelsmes produktu mikrobioloģija.
15 Mikroorganismu nozīme lauksaimniecības produkcijas ražošanas un saglabāšanas laikā. 16 Mikrobioloģisko preparātu nozīme un lietošana lauksaimniecības produkcijas ražošanā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Laboratorijas darbu nostrādāšana un atbildēšana. Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi. Ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Schlegel H.G. Allgemeine Mikrobiologie. Stuttgart; New York.: G. Thieme Verl. 1992. 634 p. 2. Robert L., Tate R. L. III. Soil Microbiology. New York: Wiley&Sons, 1995. 398 p.
Papildliteratūra
1. Хазиев Ф.Х. Методы почвенной энзимологии. Москва: Наука, 2005. 253 c.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Saimnieks Lv. ISSN 1691-1598 2. Agrotops ISSN 1407-5164
Piezīmes
Obligāts Lauksaimniecības profesionālā bakalaura studiju programmā, 2. līmeņa profesionālajā un bakalaura programmā laukkopības, zootehnikas un dārzkopības specializācijā.