Excel
Kursa nosaukums Augu fizioloģija II
Kursa kods Biol3006
Zinātnes nozare Bioloģija
Zinātnes apakšnozare Augu fizioloģija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 27/09/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. biol., prof. Ina Alsiņa
Mg. agr., lekt. Laila Dubova
Dr. habil. agr., prof. (Emeritus) Valdis Klāsens

Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas par augu augšanu un attīstību. Augu hormoni un augšanas regulācija. Fotoperiodisms un ziedēšanas procesu fizioloģija. Miera periods. Augu stresa būtība un piemērošanās nelabvēlīgiem vides apstākļiem. Slima auga fizioloģija. Augu imunitāte. Sēklu nogatavošanās, miera periods un dīgšanas vielu maiņas procesi. Dažādu lauksaimniecības kultūru grupu ražas veidošanās fizioloģiskie procesi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti iegūst zināšanas par augu augšanu un attīstību, fizioloģiskajiem procesiem augos, tos ietekmējošajiem endogenajiem un eksogēnajiem apstākļiem.
Studenti prot noteikt svarīgākos augu fizioloģiskos parametrus. Studenti spēj novērtēt augu ontoģenēzi ietekmējošos un limitējošos faktorus, saprot to ietekmi uz kultūraugiem.
Kursa plāns
1 Augu augšana un attīstība. Augu hormoni un augšanas regulācija.
2 Apaugļošanās, sēklu attīstība, sēklu nogatavošanās. Sēklu miera periods.
3 Sēklu dīgšanas procesu fizioloģija. Juvenālais periods.
4 Reproduktīvais periods, tā regulēšanas iespējas. Fotoperiodisms un ziedēšanas procesu fizioloģija.
5 Augu novecošanās, tās regulācija.
6 Augu miera periods, tā regulācijas iespējas.
7 Augu ražas veidošanās fizioloģiskās likumsakarības. Fotosintēze un elpošana sējumos, sējumu produktivitāte.
8 Graudaugu ražas veidošanās fizioloģija.
9 Pākšaugu un eļļas augu ražas veidošanās fizioloģija.
10 Kartupeļu un sakņaugu ražas veidošanās fizioloģija.
11 Zālaugu fizioloģiskās īpatnības. Zaļmasas uzkrāšanās dinamika un kvalitatīvā sastāva izmaiņas dažādās attīstības fāzes.
12 Augļu un ogu ražas veidošanās un nogatavošanās fizioloģija.
13 Dārzeņu ražas veidošanās. Ražas uzglabāšanas fizioloģija.
14 Augu stresa būtība un piemērošanās nelabvēlīgiem vides apstākļiem.
15 Augu ziemošana. Vides faktoru ietekme uz augiem ziemošanas laikā. 16 Slima auga fizioloģija. Augu imunitāte.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Laboratorijas darbu nostrādāšana un atbildēšana. Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi. Eksāmens.
Pamatliteratūra
1. Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений :[учебник для студ. вузов, обучающихся по агрономическим спец.] под ред. Н.Н. Третьякова. Москва: Колос, 2005. 654 с. 2. Opik H., Rolfe S. The physiology of Flowering Plants. 4 th ed. Cambridge, New York : Cambridge University Press, 2005. 402 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Saimnieks LV ISSN 1691-1598. 2. Agrotops ISSN 1407-5164.
Piezīmes
Obligāts kurss Lauksaimniecības profesionālā bakalaura programmas studentiem.