Kursa nosaukums Zooloģija
Kursa kods Biol1010
Zinātnes nozare Bioloģija
Zinātnes apakšnozare Zooloģija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 21/12/2011
Atbildīgā struktūrvienība Preklīniskais institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Bioloģijas doktors, asoc. prof. Gunārs Pētersons

Kursa anotācija
Zooloģija ir bioloģisks ievadkurss, kas sniedz priekšstatu par dzīvnieku ķermeņa vispārējiem uzbūves un fizioloģisko procesu principiem un to evolūciju, sniedz zināšanas par dzīvnieku valsts taksonomisko daudzveidību, veido izpratni par dzīvnieku vietu ekosistēmās, sniedz informāciju par lauksaimniecības, īpaši lopkopības ietekmi uz dabas daudzveidību.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas par dažādu taksonomisku grupu dzīvnieku uzbūves plāniem un fizioloģiskajiem procesiem, dzīvnieku valsts daudzveidību un dzīvnieku nozīmi ekosistēmās;
• prasmes meklēt un analizēt zooloģisku un ekoloģisku informāciju, strādāt ar mikroskopu, veikt dzīvnieku preparēšanu, noteikt dzīvnieku sugas ar noteicēju palīdzību; • kompetence novērtēt savvaļas dzīvnieku nozīmi dzīvnieku un sabiedrības veselības un vides aizsardzībā un, pārzināt un prast atrast informāciju par dažādu sugu dzīvnieku taksonomisko piederību.
Kursa plāns
1 Zooloģijas zinātne. Dzīvnieku vieta dzīvo organismu sistēmā. Dzīvnieku klasifikācija.
2 Dzīvnieku kustība, vielmaiņa un barošanās.
3 Elpošana, ekskrēcja un siltumregulācija.
4 Vielu transports. Vairošanās.
5 Humorālā un neirālā regulācija
6 .Dzīvnieku valsts. Protisti un sūkļi.
7 Zarndobumaiņi. Plakantārpi. Veltņtārpi.
8 Posmtārpi. Posmkāji. Vēžveidīgie.
9 Zirnekļveidīgie. Kukaiņi, daudzkāji, gliemji.
10 Hordaiņi. Mugurkaulnieku vispārējs raksturojums.
11 Apaļmutnieki, skrimšļzivis.
12 Kaulzivis.
13 Abinieki
14 Rāpuļi
15 Putni 16 Zīdītāji
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jāapmeklē un jānostrādā 8 laboratorijas darbus, sekmīgi jānokārto 2 kolokvijus un 1 testu. Ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Campbell N. A., Reece J. B. Biology 7th international edition. San Francisco [etc.] : Pearson/Benjamin Cummings, 2006. 1231 p.
2. Naumovs N., Kartašovs N. Mugurkaulnieku zooloģija. Rīga: Zvaigzne, 1990. 528 lpp. 3. Pētersons G. Laboratorijas darbi zooloģijā. Mācību materiāls LLU studentiem. Jelgava: LLU, 2000. 68 lpp.
Papildliteratūra
1. Barnes R.S.K., Calow P., Olive P.J.W., Golding D.W. The Invertebrates: a new synthesis. 2nd edition. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1993. 488 p.
2. Bodniece V., Eglīte R., Redliha A. Mugurkaulnieku zooloģijas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1976. 184 lpp. 3. Sloka N. Bezmugurkaulnieku zooloģijas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1971. 225 lpp.
Piezīmes
Obligātais studiju kurss visām pilna un nepilna laika pamatstudiju programmām "Lauksaimniecība".