Kursa nosaukums Vizuāli telpiskās modelēšanas pamati
Kursa kods Arhi1033
Zinātnes nozare Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra
Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra
Kredītpunkti 5
ECTS kredītpunkti 7.50
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 20
Laboratorijas darbu stundu skaits 60
Kursa apstiprinājuma datums 08/03/2017
Atbildīgā struktūrvienība Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Arhitektūras maģistrs, viesdoc. Iveta Lāčauniece
Arhitektūras maģistrs, vieslekt. Kristīne Vugule
Profesionālais maģistrs arhitektūrā, vieslekt. Valdis Liepa

Kursa anotācija
Studiju kursā tiek apgūti kompozīcijas, telpiskās modelēšanas, zīmēšanas, gleznošanas un grafikas pamatprincipi. Lai veidotu izpratni par krāsas, formas attiecībām plaknē un telpiskuma sajūtu panākšanu. Studiju kursa ietvaros tiek izstrādāti savstarpēji saistīti dažādu veidu praktiskie darbi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas: par kompozīcijas, telpiskās modelēšanas, zīmēšanas, gleznošanas un grafikas darba metodēm.
• Prasmes: pielietot kompozīcijas, telpiskās modelēšanas, zīmēšanas, gleznošanas un grafikas darba metodes. • Kompetence: kompetence kombinēt dažādās kompozīcijas, telpiskās modelēšanas, zīmēšanas, gleznošanas un grafikas darba metodes.
Kursa plāns
1 Vispārējā informācija par objektu attēlošanu.
2 Objektu grafiska un krāsu attēlošana (vienkāršo ķermeņu uzbūve).
3 Objektu telpiska attēlošana (vienkāršo ķermeņu telpiska attēlošana).
4 Objektu kompozīcijas attēlošana. Sarežģīti elementi kā vienkāršu ķermeņu kompozīcija (salikto ķermeņu kompozīcija).
5 Objektu kompozīcijas telpisks attēlošana (klusā daba).
6 Ainavas skices (koki un krūmi).
7 Ainavas elementu detalizēts attēlošana (ārtelpas elementi).
8 Ainavas elementu detalizēts attēlošana.
9 Ainavas elementu kopuma attēlošana (ārtelpas elementu grupa).
10 Ainavas elementu kopuma detalizēta attēlošana.
11 Ēku un būvju attēlošana.
12 Ēku un būvju detalizēta attēlošana.
13 Cilvēka kā ainavas elementa attēlošana.
14 Gaismu un ēnu attēlojums.
15 Ainavas elementu kompleksa attēlojuma pamatprincipi. 16 Ainavas elementu telpisko risinājumu prezentācija, izvēlēto risinājumu pamatošana. Telpas dekoru modelēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.
Pamatliteratūra
1. Abrams C.M. The Art of City Sketching a Field Manual. New York: Routledge, 2014. 312 p. ISBN: 9780415817813
2. How to Draw Everything. London: Arcturus, 2006. 352 p.
3. Metzger P. Perspektive leichtgemacht. Berlin: Tashen, 2001. 96 p. 4. Barrington 4. Smith H.L. Design Readiness for Landscape Architects Drawing Exercises that Generate Ideas, Routledge 2017. 164 p. ISBN: 9781138796164
Papildliteratūra
1. Corvinius university Budapest Landscape Sketches. Budapest 191, 2011. ISBN 978-963-503-458-1 3. http://www.artistdaily.com
2. Dee C. Form and fabric in Landscape Architecture A Visaul Introduction . London: Spon Press, 2001. 214 p. ISBN-10:0415246385 3. Warren E. S. The elements of descriptive geometry, shadows and perspective. Whitefish, MT: Kessinger Publishing, 2008. P.281 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas Architektūra. Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923 2. Deko. Rīga: Santa, ISSN 1407-7027 2. Studija. ISSN 1407-3404
Piezīmes
Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.