Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Limnoloģija un hidrobioloģija
Kursa kods VidZ3030
Zinātnes nozare Vides inženierija un enerģētika
Zinātnes apakšnozare Vides inženierzinātne
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā 60
 
Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas par limnoloģiju un hidrobioloģiju, ūdens fizikālo un ķīmisko īpašību izmaiņām ūidenstilpēs, ūdens kvalitātes raksturojumiem un faktoriem, kas tos ietekmē. Tām jānodrošina studentu kompetence to jautājumu risināšanā, kas saitīti ar ūdenstilpju aizsardzību un apsaimniekošanu.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Limnoloģijas un hidrobioloģijas priekšmeta saturs un atīstības vēsture..
2 Kontinentālās ūdenstilpes, ezeri, ūdenskrātuves, dīķi.
3 Ūdenstilpju izcelsme.
4 Ūdenstilpju termiskais režīms
5 Minerālvielas un organiskie savienojumi ūdenstilpēs
6 Ūdens kvalitātes raksturojums.
7 1. kontoldarbs.
8 Ezeru aizaugšana un pāraugšana.
9 Eitrofikācija. Indikatoraugi.
10 Virszemes noteces loma ūdensstilpju piesārņošanā.
11 Bioloģisko procesu norise ūdenstilpēs.
12 Hidrobiontu un apkārtējās vides mijiedarbība..
13 .Makrofīti. Fitobentos. Zooplanktons.
14 Vielu transports un enerģijas plūsma sadalīšanās procesā
15 Zivsaimnieciskā hidrobioloģija. 16 2. kontroldarbs.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt iesniegtiem visiem patstāvīgajiem darbiem, uzrakstītiem abiem kontroldarbiem.
Pamatliteratūra
1. Leinerte M. Ezeri deg. Rīga, Zinātne. 1988. 93 lpp..
2. Cimdiņš P. Limnoekoloģija. Rīga. 2001. 159 lpp.. 3. J. Schwoerbel. Einfuhrung in die Limnologie. VEB Gustav Fischer, Verlag Jena, 1971. 190 p.
Papildliteratūra
1. Kundziņš M., Andrušaitis G. Latvijas ezeri. Rīga, Liesma, 1973. 140 lpp.
2. Лесненко В. К. Мир озер. Москва. Просвещение. 1989. 180 стр. 3. Харчинсон Д. Лимнология. Сокращенный перевод с англ. Москва. 1960. 210 стр.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Žurnāls "Vides vēstis". 2. Journal "Limnology and Oceanography". ASV. (kopš 1956. g.)0
Piezīmes
Priekšmets iekļauts LIF videszinātnes akadēmiskajās un vides un ūdensaimniecības profesionālās studiju programmas obligātajā daļā.